مدیریت زنجیره تامین و بانکداری الکترونیک

دانلود پایان نامه

. با بررسی محدودیت‌‌های بانک در ارائه اطلاعات مشخص گردید که امکان دسترسی به اطلاعات مشتریان به منظور استفاده در درخت تصمیم و همچنین تاریخ تراکنشات و جود ندارد. تنها صفات موجود در داده عبارت است از شماره مشتری، مجموع واریز نقدی و تعداد آن، مجموع واریز غیر نقدی و تعداد آن، مجموع برداشت نقدی و تعداد آن و همچنین مجموع برداشت غیر نقدی و تعداد آن. محدودیت دیگر به عدم ثبت شماره مشتری و عدم فاش کردن منبع داده باز میگشت. همچنین بانک اطلاعاتی موجود از نظر سرعت و امکان دسترسی به داده‌‌ها محدودیتی برای این پروژه قائل نبوده است.
پیشنهاد برای پژوهش‌‌های آینده
به منظور گسترش و دقت بالاتر می‌توان به طبقه بندی مشتریان و اجرای الگوریتم بر روی این طبقات مختلف پرداخت. این طبقه بندی‌‌ها می‌تواند بر روی مواردی مانند: حقیقی/حقوقی، ملیت، زمینه شغلی، حجم تجارت، مشخصات ترازنامه و … صورت گیرد.
مورد بعدی که در نظر گرفتن آن جالب توجه می‌باشد تشخیص شاخص کلیدی عملکرد، نقدینگی شعب در دهک‌‌های مختلف سپرده گذاران و پیش بینی نقدینگی شعب می‌باشد.
همچنین در این پروژه به علت عدم دسترسی به سایر اطلاعات مشتریان موفق به ساخت درخت تصمیم نشدیم که در صورت دسترسی بدین اطلاعات امری ضروری می‌باشد.
مراجع
الف. منابع فارسی
1 . مینایی، بهروز؛ نصیری، مهدی؛ حسنی، دانیال و شناسا، ابراهیم. آموزش گام به گام داده‌کاوی با کلمنتاین. گروه مهندسی پژوهشی ساحر، 1392
2 . شربت اوغلی، احمد؛ سحابی، حامد. بررسی روش های مقابله با پولشویی در بانک صنعت و معدن. مجموعه مقالات پروژه های کارورزی بانک صنعت و معدن، تهران، انتشارات سبزان، 10-30، 1386
3 . شربت اوغلی، احمد؛ خوشدل، مهران. روش های مبتنی بر فنآوری اطلاعات برای ایجاد کنترل های مالی برای مبارزه با پولشوئی. پانزدهمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی، 15-45، 1384
4 . کریمی، حسین. کاربرد داده‌کاوی در مدیریت زنجیره تامین. صنعتی شریف،20-25، 1388
5 . نصیری، نوید؛ بکارگیری روش های داده کاوی در بانکداری الکترونیک برای شناسایی تراکنش های مالی مشکوک. دانشگاه قم، 1389
6 . ع، حاتمی راد و ح، شهریاری. روش‍ها و راه‍ کارهای شناسائی تقلب در بانکداری الکترونیک. 1389
7 . صفدری، اکبر. فروردین 1392، پولشویی و مفاهیم آن، اردیبهشت 1392، http://babakia.persianblog.ir
الف. منابع فارسی
[8 ] مینایی، بهروز؛ نصیری، مهدی؛ حسنی، دانیال و شناسا، ابراهیم. آموزش گام به گام داده‌کاوی با کلمنتاین. گروه مهندسی پژوهشی ساحر، (1392)
[9 ] شربت اوغلی، احمد؛ سحابی، حامد. بررسی روش های مقابله با پولشویی در بانک صنعت و معدن. مجموعه مقالات پروژه های کارورزی بانک صنعت و معدن، تهران، انتشارات سبزان، 6(1386): 10-30
[10 ] شربت اوغلی، احمد؛ خوشدل، مهران. روش های مبتنی بر فنآوری اطلاعات برای ایجاد کنترل های مالی برای مبارزه با پولشوئی. پانزدهمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی، 3(1384): 15-45
[11 ] کریمی، حسین. کاربرد داده‌کاوی در مدیریت زنجیره تامین. صنعتی شریف، 9(1388): 20-25
[12 ] نصیری، نوید؛ بکارگیری روش های داده کاوی در بانکداری الکترونیک برای شناسایی تراکنش های مالی مشکوک. دانشگاه قم. 6(1389): 1-13
[13 ] ع، حاتمی راد و ح، شهریاری. روش‍ها و راه‍ کارهای شناسائی تقلب در بانکداری الکترونیک. (1389)
[14 ] صفدری، اکبر. فروردین 1392، پولشویی و مفاهیم آن، اردیبهشت 1392، http://babakia.persianblog.ir
ب. منابع انگلیسی