مدیریت منابع انسانی و ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

از طرفی دیگر، آزمون مورد نظر باید با آزمون های دیگری که سازه های متفاوتی را اندازه گیری میکنند همبستگی نداشته باشد که این نوع روایی را، روایی واگرا یا روایی افتراقی (تمیزی) می نامند روایی واگرا راه دیگری بر مبنای نظری برای اندیشیدن درباره توانایی یک ابزار برای برآورد حقیقت پوشیده در زمینه ای معین است برای آنکه یک ابزار پیمایش روایی واگرا داشته باشد باید نشان دهد که با مفاهیم یا صفات مشابه اما متمایز همبستگی خیلی نزدیک ندارد. این نیازمند تلاش بسیار در طی سالها ارزشیابی است.
ب) تمایز نسبی: راه دیگر برای تعیین روایی سازه توجه به تمایز سنی است اگر یکی از ویژگیهای انسان با بالا رفتن سن پیشرفت نشان دهد، نمرات آزمونی که برای اندازه گیری این ویژگی تهیه شده است، باید منعکس کننده این مطلب باشد البته اگر سن یک عامل مهم ویژگی یا رفتار مورد اندازه گیری نباشد، در آن صورت در تعیین روایی سازه تمایزی را نباید در نظر گرفت.
ج) تحلیل عوامل یک روش پیشرفته آماری است که از طریق آن می توان تعداد و ماهیت متغیرهایی را که یک آزمون اندازه گیری می نماید مشخص کرد در این روش روابط درونی میان داده های مورد تحلیل تعیین می شوند و برای ایجاد سهولت متغیرها را به خوشه ها یا عوامل کاهش می دهند سپس این خوشه ها یا عوامل را با توجه به آنچه که به وسیله سوال های آزمون اندازه گیری می شوند نام گذاری می نمایند.
د) همسانی درونی: آخرین روش تعیین روایی سازه، همسانی درونی است ساخت درونی آزمون در این روش مورد بررسی قرار می گیرد و نمره کل آزمون در این بررسی به کار می رود برای این کار معمولا همبستگی بین نمرات آزمونهای فرعی یا خرده آزمون ها با نمرات کل آزمون همبستگی زیادی داشته باشد. زیرا فرض بر این است که همه آنها حوزه رفتاری واحدی را اندازه گیری می کنند. اگره خرده آزمونی با نمره کل آزمون همبستگی کمی نشان دهد از آزمون حذف می شود. از طرفی دیگر، خرده آزمون‌ها نباید با یکدیگر همبستگی زیادی داشته باشند زیرا در چنین حالتی همه آنها یک چیز را اندازه می گیرند و تکراری خواهد بود. در این روش، بجای خرده آزمون ها، از سوال ها یا ماده های آزمون هم می توان استفاده کرد که در این صورت همبستگی میان ماده های آزمون با کل آزمون و با یکدیگر محاسبه می شود. (عباس زادگان، فتوت، 1384. صص 108-109)
17-3-2- عوامل مؤثر بر روایی آزمونها:
1- تفاوت های گروهی: تفاوت بین گروههای آزمودنی از نظر متغیرهایی مانند جنس، سن و صفات شخصیت که متغیرهای تعدیل کننده نامیده می شوند، ممکن است همبستگی بین آزمون و متغیر ملاک را تحت تأثیر قرار دهد.
2- روایی متغیر ملاک: اگر آزمون ملاک، روایی کمی داشته باشد و یا به سبب روش نامناسبی که برای اندازه گیری متغیر ملاک به کار رفته ، اندازه های بدست آمده برای متغیر ملاک با نوعی خط همراه باشد، آزمونی که روایی ملاکی آن براساس این ملاک، که خود فاقد روایی کافی است، به دست آمده، نمی تواند به عنوان یک آزمون روا به کار رود.
3- طول آزمون: روایی آزمون بطور مستقیم از طول آزمون تأثیر می‌پذیرد، زیرا هر چه تعداد سئوال‌های آزمون بیشتر باشد. واریانس آن بیشتر است.
4- حجم نمونه: همبستگی محاسبه شده در مورد یک نمونه کوچک نمی تواند به اندازه همبستگی حاصل از اجرای آزمون در مورد یک نمونه بزرگ تر معتبر باشد هر قدر حجم نمونه کوچک تر باشد احتمال بدست آوردن همبستگی بزرگتری که صرفاً براساس عامل تصادف به دست آمده باشد بیش تر است.
5- معرف بودن گروه نمونه: نکته حائز اهمیت دیگری که در بررسی ضرایب روایی آزمون ها باید مورد توجه قرار گیرد این است که گروهی که روایی ملاکی بر مبنای خصایص آن گروه برآورده شده است. معرف جامعه ای باشد که می خواهیم آزمون را برای پیش بینی رفتار آنها به کار ببریم (عباس زادگان، فتوت، 1384، ص 110-109).
نودار6-2: مروری بر نکات مهم روایی
نوع روایی صوری ویژگی ها توضیحات
صوری مرور اتفاقی وضع ظاهری سوال یا گروهی از سوال ها توسط افرادی مورد سنجش قرار می گیرد که دوره ای رسمی را در مورد موضوع مورد مطالعه ندیده‌اند
محتوایی بررسی رسمی متخصص درباره وضع ظاهری سوال با یک رشته از سوال ها معمولا به وسیله افرادی با تخصص در برخی جنبه های موضوع مورد مطالعه سنجیده می شود
روایی ملاکی (توافق) میزان همبستگی سوال یا مقیاس با مقادیر “معیارطلایی” همان متغیر است نیازمند شناسائی یک معیار طلائی پابرجا و مورد پذیرش عموم است
روایی ملاکی (پیش بین) میزان پیش بینی مشاهدات آینده توسط سوال یا مقیاس را اندازه گیری می کند برای پیش بینی نتایج یا رویدادهایی به کار می رود که سوال یا مقیاس متعاقباً برای پیش بینی آنها مورد استفاده قرار خواهد گرفت
سازه اندازه مبتنی بر نظریه در مورد معنی داری یک ابزار پیمایش معمولا پس از سالها تجربه توسط چندین بررسی کننده تعیین می شود
(منبع: عباس زادگان، فتوت، 1384، ص 110)
در ادامه به مدل تحقیق پایایی و روایی ارزیابی عملکرد را اشاره می‌دهد.
18-3-2- مدل تحقیق:
نمودار7-2: مدیریت منابع انسانی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   رفتار شهروندی سازمانی و شهروندی سازمانی

(منبع: سینگر ، 1990 ص 205)
در ادامه به توضیح هر یک از اجزاء مدل پرداخته می شود.