مدیریت منابع انسانی و شدت نیاز به رشد

دانلود پایان نامه
5-2-خلاصه پژوهش :
عصری که در آن زندگی می‌کنیم به عصر دانش محور مشهور است . در چنین فضایی خلق دانش و به کارگیری دانش در سازمان یک عامل کلیدی در موفقیت و حفظ مزیت رقابتی آن محسوب می‌شود از دیگر سو طراحی شغل یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت منابع انسانی می‌باشد که در عصر دانش محور و با توجه به فضای کار دانشی فعلی در سازمان‌ها نیازمند شناخت دقیق و تبیین رویکردهای گوناگون می‌باشد هر دو مفهوم خلق دانش و طراحی شغل ابتدا در سطح فردی معنا پیدا می‌کنند .
از یک طرف افراد و کارکنان سازمان ایجاد کنندگان دانش هستند . و دانش در سازمان توسط آن‌ها خلق می‌شود و از طرف دیگر مفاهیم و رویکردهای طراحی شغل ابتدا در سطح فردی مطرح می‌شوند . و سپس به سطوح گروهی و بین گروهی و سازمانی توسعه می‌یابند . بر این اساس هدف اصلی این پژوهش تحت بررسی تأثیر ویژگیهای شغل بر خلق دانش در سطح فردی شکل گرفت.
5-3- نتایج بدست آمده:
1- طراحی شغل بر خلق دانش در سطح فردی با توجه به شدت نیاز به رشد تأثیر معنا داری داشت.
2- استقلال در برنامه ریزی و انتخاب رویه‌های کار بر اجتماعی نمودن، با توجه به شدت نیاز به رشد، تأثیر مثبت و معناداری داشت.
3- استقلال در برنامه ریزی و انتخاب رویه کار بر آشکارسازی، با توجه به شدت نیاز به رشد تأثیر مثبت و معنا داری نداشت.
4- استقلال در برنامه ریزی و انتخاب رویه انجام کار برترکیب، با توجه به شدت نیاز به رشد تاثیرمثبت و معنا داری داشت.
5- استقلال در برنامه ریزی و انتخاب رویه انجام کار بر درونی سازی، با توجه به شدت نیاز به رشد تاثیرمثبت و معنا داری داشت.
6- وجود بازخوردهای شغلی بر اجتماعی نمودن، با توجه به شدت نیاز به رشد، تأثیر مثبت و معنا داری داشت.
7- وجود باخوردهای شغلی بر آشکارسازی، با توجه به شدت نیاز به رشد تأثیر مثبت و معنا داری نداشت.
8- وجود بازخوردهای شغلی بر ترکیب، با توجه به شدت نیاز به رشد، تاثیرمثبت و معنا داری داشت.
9- وجود بازخوردهای شغلی بردرونی سازی، با توجه به شدت نیاز به رشد، تاثیرمثبت و معنا داری داشت.
10- وجود هویت شغل(وظیفه) بر اجتماعی نمودن، با توجه به شدت نیاز به رشد، تأثیر مثبت و معناداری نداشت.
11- وجود هویت شغل ( وظیفه) بر آشکارسازی، با توجه به شدت نیاز به رشد، تأثیر معنا داری نداشت.
12- وجود هویت شغل ( وظیفه) بر ترکیب، با توجه به شدت نیاز به رشد، تاثیرمثبت و معنا داری داشت.
13- وجود هویت شغل ( وظیفه)بر درونی سازی، با توجه به شدت نیاز به رشد، تأثیر مثبت و معنا داری داشت.
14- اهمیت و شاخص بودن شغل بر اجتماعی نمودن، با توجه به شدت نیاز به رشد، تأثیر مثبت و معنا داری داشت.
15- اهمیت و شاخص بودن شغل بر آشکارسازی، با توجه به شدت نیاز به رشد، تأثیر مثبت و معنا داری داشت.
16- اهمیت و شاخص بودن شغل بر ترکیب، با توجه به شدت نیاز به رشد، تأثیر مثبت و معنا داری داشت.
17- اهمیت و شاخص بودن شغل بر درونی سازی، با توجه به شدت نیاز به رشد، تأثیر مثبت و معنا داری داشت.
18- نیاز به انواع مهارت‌ها در شغل بر اجتماعی نمودن، با توجه به شدت نیاز به رشد، تأثیر مثبت و معنا داری نداشت.