مدیریت منابع انسانی و عملکرد کلی سازمان

دانلود پایان نامه
اهداف اولیه:
1- بررسی وضع موجود نظام ارزیابی عملکرد از نظر محتوایی (شاخصها استانداردهای عملکرد) و اجرایی (روشهای انجام ارزیابی، منابع ارزیابی، دوره‌هایی ارزیابی و نحوه استفاده از نتایج ارزیابی) در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
2- شناسائی مشکلات و تنگناهای موجود در ارتباط با مقوله‌های فوق
3- ارائه پیشنهادات جامع جهت حل مسائل مزبور و بهبود نظام ارزیابی عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
اهداف ثانویه:
اهداف ثانویه از این تحقیق را می‌توان استفاده از نظام صحیح ارزیابی عملکرد در سایر وظایف مدیریت منابع انسانی از قبیل جذب، استخدام، آموزش، حقوق و دستمزد، ارتقاء به حساب آورد. همچنین ایجاد رضایت شغلی، انگیزش در کارکنان و ارتقا عملکرد کلی سازمان اهداف ثانویه این تحقیق می‌ باشد.
نتایج:
فرضیه 1-1 تائید شد یعنی بین شاخصهای نظام ارزیابی عملکرد در وضع موجود با وضع مطلوب اختلاف معناداری وجود دارد.
فرضیه 2-1- بین استانداردهای نظام ارزیابی عملکرد در وضعیت موجود با وضعیت مطلوب اختلاف معناداری وجود دارد تأئید شد.
فرضیه 1-2- ثائید شد- بین روشهای ارزیابی نظام ارزیابی عملکرد در وضعیت موجود با وضعیت مطلوب اختلاف معناداری وجود دارد.
فرضیه 2-2- بین منابع ارزیابی نظام ارزیابی عملکرد در وضع موجود یا وضع مطلوب اختلاف معناداری وجود دارد تأئید شد.
فرضیه 3-2- تأئید شده بین دوره‌های ارزیابی نظام ارزیابی عملکرد در وضع موجود با وضع مصلوب اختلاف معناداری وجود دارد.
فرضیه 4-2- تأئید شد- بین نحوه استفاده از نتایج حاصله از ارزیابی عملکرد در وضعیت موجود با وضعیت مطلوب اختلاف معناداری وجود دارد.
3-1-2-2- موضوع بررسی و تجزیه و تحلیل وضع موجود نظام ارزیابی عملکرد دبیران و ارائه پیشنهادات جهت بهینه نمودن آن در اداره کل آموزش و پرورش استان قم
راهنما- غلامعلی طبرسا
مشاور- محمد علی حقیقی
نگارش- سید محمد طبیان (تابستان 79)
اهداف تحقیق:
هدف اصلی از تحقیق حاضر، بررسی و تجزیه و تحلیل وضع موجود نظام ارزیابی عملکرد مورد استفاده در جامعه تحقیق و تأثیر آن بر ایجاد انگیزه و بهبود عملکرد معلمان می‌باشد.
اهداف فرعی تحقیق:
1- شناسائی نارسائیهای احتمالی در مورد محتوای نظام ارزیابی عملکرد و تأثیر آن بر بهبود نظام ارزیابی عملکرد.
2- شناسائی نارسائیهای احتمالی در خصوص صلاحیتهای ارزیابی کنندگان و تأثیر آن بر بهبود نظام ارزیابی عملکرد.
3- تعیین میزان تأثیر نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد در تصمیمات شغلی مربوط به کارکنان و تأثیر آن بر بهبود نظام ارزیابی عملکرد.
4- کسب نظرات دبیران و مدیران دبیرستانها در مورد اصلاح و بهبود نظام ارزیابی عملکرد موجود و پیشنهاد راه حل های مناسب برای برنامه‌ریزی‌های آتی با توجه به یافته‌های تحقیق در جهت بهبود نظام ارزیابی عملکرد فرضیات تحقیق.