مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی و اطلاعات حسابداری مدیریت

دانلود پایان نامه

رحیمی، اکبر (1385)”مفاهیم مبهم بهره وری و عملکرد” موسسه توسعه و بهبود کیفیت.
رحیمی، اکبر، 1385، مفاهیم مبهم بهره وری و عملکرد، نشریه تدبیر، شماره 153
رهنمای رود پشتی، فریدون – نیکومرام، هاشم ومحمودی، محمد (1392) ” سنجش تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت مبتنی بر پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری بر عملکرد مالی واحدهای اقتصادی”(پژوهشگر) فصلنامه مدیریت، سال دهم، شماره 32، صص 122-111.
روحانی، سعید.زارع رواسان، احد، (1391)، مدل ارزیابی سطح هوش تجاری در سیستم های سازمانی، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سال اول، شماره 2، ص ص 121-105.
رونقی، محمد حسین.فیضی، کامران، (1392)، ارزیابی عملکرد هوشمندی کسب و کار با استفاده از تحلیل فازی، فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد، سال نهم، شماره 34، ص ص 59-53..
سایمونز، ر.(1385).نظام های کنترل و سنجش عملکرد برای اجرای استراتژی.ترجمه مجتبی اسدی، گروه صنعتی آریانا.
سایمونز، رابرت(1385)، ” نظام های کنترل و سنجش عملکرد برای اجرای استراتژی”، ترجمه مجتبی اسدی، انتشارات آسیا.
شفقت-ابوطالب (1392)” تاثیر تعهد سازمانى بر عملکرد شرکت هاى صنعتى بر اساس الگوى مى یر و همکاران (مطالعه موردى شهرک هاى صنعتى استان مازندران)” فصلنامه بهبود مدیریت، سال هفتم، شماره 1، پیاپى 19، صص 85-70.
صالحی، س.م.، نیکوکار، غ.ح.، محمدی، ا.، تقی نتاج، غ.ح.(1390).طراحی الگوی ارزیابی عملکرد شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری (مورد مطالعه: بانک قوامین).مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 3، شماره 7، 142-127.
صنوبر، خلیلی و ثقفیان – ناصر، مجید و حامد(1389) ” بررسی رابطه بین ﻤﺴﺋﻮلیت پذیری کاوش های مدیریت بازرگانی ” فصلنامه علمی ﭘﮊوهشی کاوش های مدیریت بازرگانی – سال دوم – شماره چهارم، ص 28 تا 52.
ضرغام بروجنی-حمید وابراهیمی-مهدی ومیرفخرالدینی، فائزه السادات(1392)”ارزیابی عملکرد خدمات ارائه شده در هتل ها بارویکرد کارت امتیازی متوازن امتیازی فازی” فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، شماره 22، سال هشتم، صص 50-25.
عفتی داریانی، محمدعلی(1386)، ” مدیریت عملکرد با نگاهی به ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی”، موسسه توسعه و بهبود مدیریت.
علامه، سید محسن و مهدی مقدمی، (1389)، “بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی” پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال دهم، شماره ی 1 (پیاپی38 ).صص 96-81.
علی پور درویشی، زهرا و سردار دونیقی، سهیلا.و لطفی دهخوارقانی، لیلا.، (1390) “بررسی نقش میانجی سرمایه فکری بر ارتباط میان وظائف مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی”، دوفصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال سوم، شماره 2، صص 131-111.
علی نژاد، علیرضا وهمکاران(1392)”مقدمه ای بر سیستم های اندازه گیری عملکرد” انتشارات دانشگاه آزاد قزوین، چاپ دوم.
غضنفری، مهدی- جعفری,مصطفی – تقوی, محمد تقی و روحانی فرد، سعید (1387) “نیازمندی های ازریابی هوش تجاری در ERP” فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره سیزدهم، صص 45-.22
فلاحی، خاطره.(1391)، پایان نامه عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده سازی سیستم های هوش تجاری، دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده مدیریت و حسابداری، صص 23-18.
کریم خانی، فرهاد، (1391)، ؛ هوش تجاری و مدیریت فرآیند کسب و کار در عملیات بانکی، اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور طبس.
کیاسری وطالب پور– سید محمود وعلیرضا (1392)”ضرورت ها، پیش نیازها، چالش ها ومراحل استقرارهوش تجاری در سازمان ها.”
گلبازخانی پور، گلنار و فاضل یزدی، علی (1392)” ارزیابی و تعیین ساختار بهینه منابع و شاخصهای عملکرد مالی بانکهابا استفاده از رویکرد ناپارامتریک ” فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال دوم، شماره هفتم، ص 104-85.
گودرزی – آتوسا (1387)” بررسی تاثیر گسترش بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک های تجاری ایران ” فصلنامه ﭘﮊوهشهای اقتصادی ایران، شماره سی و پنجم.ص 140 تا 111.
محقر، علی –حسینی، فرید و علی منش، آصف(1388)” کاربرد هوش تجاری به عنوان یک تکنولوژی اطلاعات استراتژیک در بانکداری: بازرسی و کشف تقلب” نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 1، شماره 1، ص 120-105.
محمودی، مهدی، (1387)، سیستم های هوش تجاری کلیدی برای مدیریت سازمان، فصلنامه مدیریت سال نوزدهم، شماره 135-136، ص 58-54.
مشبکی، بستام، ده یادگاری، اصغر، هادی و سعید(1391)”ارتقای عملکرد سازمانی از طریق فراموشی سازمانی هدفمند ” نشریه مدیریت سلامت، ص -95 93.
معرفتی، مریم.هاشمی، سید محمد حسن، (1390)، بررسی کاربرد سیستم هوش تجاری در صنعت بانکداری، مورد کاوی بانک سامان، اولین همایش تخصصی سیستم های هوشمند کامپیوتریو کاربردهای آنها، تهران، دانشگاه پیام نور استان تهران، ص 36.