مدیریت و ارزیابی عملکرد و موسسات مالی و اعتباری

دانلود پایان نامه

پیشنهاد برای تحقیقات آتی
موارد زیر در تحقیقات بعدی می تواند مورد بررسی قرار گیرد.
سنجش عملکرد بازرگانی در10 سال اخیر.
انجام تحقیق حاضر با توجه به نحوه عملکرد بانک باتوجه به محدودیت شماره 3.
به منظور بررسی نیاز سطوح مختلف مدیریت شایسته است تحقیق مشابهی با نظرسنجی از معاونین، مدیران میانی و مدیران ارشد صورت گیرد.
استفاده از سایر سنجه های عملکرد(سنجه های کمی).انجام تحقیق حاضر با سنجش کمی عملکرد مالی.
تاثیرفن آوری اطلاعات بر عملکرد بانک ها.
نقش ساختار سازمانی به عنوان تعدیل کننده رابطه بین هوش تجاری و عملکرد بانک ها.
رتبه بندی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری براساس عملکرد تجاری آنها.
سنجش میزان بلوغ هوش تجاری در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری.
منابع و مأخذ
آرمسترانگ، مایکل(1385)، ” مدیریت عملکرد (فرد، تیم، سازمان) “، ترجمه دکتر بهروز قلیچ لی و دکتر داریوش غلام زاده، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، تهران.
آل اسحاق، ی ( 1388)، “اصلاح نظام بانکی ضرورت تحول اقتصادی ” روزنامه ایران اقتصادی، سال 15، شماره 4368، ص5.
اسلامی، بهرامی، رجبی، میهنی – زهرا، مریم، محمد، مریم(1390) “ضرورت تدوین الگوی رتبه بندی بانک ها و اراﺋﻪ مدل پیشنهادی ( بانک سپه ) “سایت بانک سپه
احسانی فرد-علی اصغرو احسانی فرد-مهدی(1392)” ارائه مدل راهبردی سنجش، مدیریت و ارزیابی عملکرد موثر شهرداری ها با تلفیق دو مدل BSC و EFQM ؛ مورد پژوهی: مناطق 3 و 18 شهرداری تهران” فصلنامه مدیریت شهری، شماره 31، صص 26-7.
افجه، علی اکبر و محمودزاده، مجتبی (1390) “الگوی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمان: شرکت های تابع گروه صنعتی ایران خودرو”، پژوهش های مدیریت منابع انسانی، دوره 1، شماره 2، 22-1.
ایران زاده، سلیمان وبرقی، امیر(1388) ” ارزیابی عملکرد سازمان با مدل روش امتیازی متوازن” مجله مدیریت صنعتی، سال چهارم، شماره 8، صص 86-67.
بختیاری، عباس، 1385، تاثیر فرهنگ بازارمحوری بر روی عملکرد بازرگانی شرکت های قطعه ساز خودرو مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد بازاریابی، دانشگاه فردوسی مشهد.
جلالی، علی اکبر.روحانی، سعید.(1389)، بررسی راهبرد مناسب برای پیاده سازی هوش تجاری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، همایش ملی دانش و امنیت- شیراز، جلد 1، ص ص 396-361.
چیرانی، ابراهیم بجارسری، مریم وعلیزاده سحر (1391)”نقش بازاریابی درونی در بهبود عملکرد بازرگانی بانک ها ی خصوصی” – چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی.
حقیقت منفرد، جلال.رضایی، آزاده، (1390)، ارائه مدل ارزیابی عملکرد هوش تجاری برمبنای فرآیند تحلیل شبکه فازی، فراسوی مدیریت، سال چهارم، شماره 16، ص ص 38-7.
خورشید، صدیقه (1389)”مطالعه تطبیقی سرمایه اجتماعی در بانک های دولتی شهر کرمان”مجله دانش وتوسعه(علمی وپژوهشی) سال هفدهم، شماره 32، صص195-164.
دفت، ریچارد.ال.(1377)” تئوری و طراحی سازمان” ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، جلد اول، دفتر پژوهش های فرهنگی.
رجب زاده، حسن زاده، نالچی گر – علی، علیرضا، نیلوفر و سروش (1389) ” ارایه مدل عوامل موثر بر ایجاد ریسک در زنجیره تامین الکترونیکی وتاثیر آن بر عملکرد سازمانی ” نشریه مدیریت فن آوری اطلاعات – دوره دوم شماره چهارم، صص 78-59.78.
رحیمی، نوروزی، سریع القلم – غلام رضا، محمدرضا و نرگس “بررسی رابطه هوش چندگانه مدیران با اثربخشی سازمانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی ” فصلنامه مدیریت، سال نهم، شماره بیست و پنج، صص78-65.