مدیریت کیفیت فراگیر و صادرات لوازم خانگی

دانلود پایان نامه

اختلاف نرخ ارز با بانک
W
7
نظارت بر قیمت گذاری
AP
7
کاهش عدم انطباق محصول
Y
7
کاهش تاخیر در روند استراتژی
YT
6
جلوگیری از افت کیفیت محصول
OP
6
با توجه به اینکه داد ه های جمع آوری شده از پرسشنامه ها به شکل خام و بدون ترتیب، تلخیص و طبقه بندی می باشند. در کل قابل تفسیر نبوده و نمیتوان عوامل اصلی را شناسایی نمود؛ بدین جهت به منظور شناسایی عوامل اصلی بعد از جمع آوری پرسشنامه اول، با استفاده از نمودار پارتو اقدام به شناسایی عوامل اصلی نموده ایم که نتایج بدست آمده به شکل زیر میباشد.
نمودار 3: نمودار پارتو
نتایج نمودار پارتو نشان میدهد که هشت عامل ارتقاء دانش تخصصی ،پایین آوردن وابستگی ارزی، افزایش کیفیت محصول، رفع کمبود نقدینگی، افزایش سهم بازار، شکست تحریم ها، افزایش مزیت رقابتی و مقابله با تورم توانسته اند 67 درصد توانمند سازی را پوشش میدهند به همین جهت برای اولویت بندی این عوامل آنها را به عنوان عوامل اصلی وارد ماتریس تصمیم گیری نموده ایم، که مراحل اولویت بندی درزیر آمده است.
4-3. رتبه بندی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی در شرکت آنتیک با topsis
قبل از اینکه وارد مبحث رتبه بندی شویم لازم بود که مشکلات تاثیر گذار در صادرات در مدل تاپسیس گنجانده شود تا عوامل مهم در مرحله قبل نسبت به آنها سنجش شوند، شناسایی گردند. بدین منظور از اساتید راهنما و متخصصین این امر عواملی که بر مشکلات و آسیبهای صادرات لوازم خانگی تاثیرگذارند را شناسایی کردیم.
نمودار خویشاوندی یا وابستگی یک ابزار مفید برای استفاده از تکنیک طوفان افکار می باشد این ابزار که از مباحث مربوط به مدیریت کیفیت فراگیر استخراج شده است، می تواند در رشد قوه ابتکار و نگاه منطقی به مسأله مفید باشد. نمودار خویشاوندی نظارت موجود پیرامون مشکل را درون گروه هایی که ارتباط منطقی بین آنها وجود دارد برقرار می کند. به زبان ساده این نمودار را ابزاری برای جمع آوری مقادیر زیادی از ایده‌ها، نظرات، عبارات کلامی و سازماندهی آن ها در قالب گروه های مشخص بر اساس روابط طبیعی موجود بین آن ها می دانند. بررسی 25 آسیب درونی نشان می دهد 5 دسته کلی تجارت و کسب و کار، مشتری مداری، سیاستگزاری و هدایت، فناوری و فراسازمانی را می توان استخراج نمود که این آسیب ها قابلیت طبقه بندی در آن ها را دارا هستند. نمودار زیر شمای مفهومی این دسته بندی را نمایش می دهد.
نمودار 4: خویشاوندهای آسیب های صادراتی از نگاه کارشناسان داخلی
در نتیجه این پنج عامل در ماتریس تصمیم تاپسیس وارد میشود.