مراحل عمده برنامه ریزی و سیاستگذاری عمومی

دانلود پایان نامه

جدول (4-21) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی برای عرصه های سخت افزاری جامعه تاچه میزان سیاستگذاری عمومی را تخت تاثیرقرارمی دهد————————————112
جدول (4-22) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی تا چه میزان برسازگاری وهماهنگی ویاحذف ناسازگاری درمیان سیاست های گوناگون موثر است——————————-113
جدول (4-23) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی ازطریق برنامه از تومی پرسند تا چه میزان برتوسعه ی انسانی درقالب دسترسی به پیشرفت های اجتماعی محول می نماید————–114
جدول (4-24) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی ازطریق برنامه از تومی پرسند تا چه میزان برپیوند وارتباط میان موسسات متنوع فرهنگی و دولت موثر است————————–115
جدول (4-25) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی ازطریق برنامه از تومی پرسند با ارائه عقاید و اطلاعات در اذهان تا چه میزان برتفکر شهروندان اثرگذار می باشد————————116
جدول (4-26) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی ازطریق برنامه از تومی پرسند تا چه میزان کارکرد صحیح آموزشی یک برنامه ریز های فرهنگی مناسب تاچه میزان می تواند منجربه کاهش هزینه های زمانی ومکانی گردد.————————————————————–117
جدول (4-27) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که کارکردصحیح آموزش فراگیربرنامه ریزی فرهنگی مناسب از طریق برنامه از تومی پرسند تاچه میزان می تواند منجربه کاهش هزینه های زمانی ومکانی گردد———————————————————————————————–118
جدول (4-28) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که آموزش غیررسمی از طریق تلویزیون می تواند در تمام ساعات شبانه روز از طریق شیوه های صحیح تا چه میزان بر بهداشت شهروندی تاثیرگذارباشد—————————————————————————————————–119
جدول (4-29) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که برنامه ریزی فرهنگی مناسب ازطریق برنامه از تومی پرسند با برخورداری از بعد بصری وشنیداری تا چه میزان دراصلاخ ناهنجاری های رفتاری موثر است—————————————————————————————————-120
جدول (4-30) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که تاچه میزان برنامه ریزی های فرهنگی مناسب بر انتقال ارزش های دینی از یک نسل به نسل دیگر تاثیرگذارمی باشد———————————121
جدول (4-31) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که تاچه میزان برنامه ریزی های فرهنگی مناسب برتقویت وحدت ملی ،دینی وشهروندی تاثیرگذارمی باشد——————————————122
جدول(4-32) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب اینکه ازطریق برنامه ریزی های فرهنگی تاچه میزان براعتلای دین ،اشاعه فرهنگ اسلامی وارزش های دینی حاکم بر جامعه اهتمام می شود————————-123
جدول (4-33) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که تا چه میزان از طریق برنامه ریزی های فرهنگی مناسب برعقلانیت طرح مباحث دینی تاکیدمی شود———————————————-124
جدول (4-34) توزیع فراوانی نظر پاسخگویان برحسب این که تاچه میزان برنامه ریزی های فرهنگی مناسب بر ادبیات دینی موردنیاز رسانه با توجه به بستر زمانی ومکانی معاصرتوجه می شود————————-125
جدول (4-35) بررسی وآزمون فرضیه فرعی اول ————————————————-127
جدول (4-36) بررسی وآزمون فرضیه فرعی دوم ————————————————-129
جدول (4-37) بررسی وآزمون فرضیه اصلی —————————————————-130
فهرست نمودارها
عنوان——————————————————————————— صفحه
نمودار (2-1) مراحل عمده برنامه ریزی——————————————————–43
نمودار(2-2) مراحل برنامه ریزی فرهنگی——————————————————57
نمودار(2-3) انواع رسانه از نظر مفهوم———————————————————59