مرور ادبیات و سوابق مربوطه و کودکان و نوجوانان

دانلود پایان نامه

در مقدمه پس از بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت تحقیق و ادبیات تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ سپس جنبه جدید بودن و نوآوری، اهداف، روش‌ها و ابزار گردآوری، سؤالات تحقیق را بیان نموده و در ادامه به فرضیه‏های تحقیق، تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی، ساختار کلی پژوهش می پردازیم.
الف- بیان مسأله :
چگونگی جلوگیری از تضییع حقوق فرزند خوانده و نحوه مقابله با مورد سوء استفاده قرار گرفتن این افراد چیست؟
ب – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
تا کنون هیچ منبعی در خصوص ازدواج سرپرست با فرزندخوانده یافت نشده است. نگارنده درصدد آن است که
با بیان قبح، عدم اطمینان و اعتماد، عواقب ناشی از این قبیل ازدواج ها مانعی برای متقاضیان ازدواج های این چنینی پیدا کند.
ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه :
در اسلام بین سرپرست و فرزند خوانده هیچگونه رابطه محرمیتی وجود ندارد. در این خصوص می توان به آیه های 4 و5 و 37سوره احزاب اشاره نمود؛ آیت الله خمینی کتاب تحریرالوسیله، یوسف بهنود کتاب احوال شخصیه از دیدگاه قوانین، اسدالله امامی کتاب مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، اسدالله امامی وسید حسین صفایی کتاب مختصر حقوق خانواده،رضا رزاقی کتاب فرزند پذیری، شهربانو محلاتی کتاب نسب و فرزندخواندگی، حسن فرشتیان مقاله ازدواج با فرزندخوانده در شرع و حقوق.
د – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
در قانون مدنی ایران مد نی ، به تبع از فقه اسلامی نص صریحی در خصوص پذیرش نهاد فرزند خواندگی وجود ندارد، اما در حقوق ایران در اثر نیاز شدید به تاسیس این نهاد، در سال 1353 قانونگذار با تصویب قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست،این نهاد را پذیرا شد.
در طول سی و اندی سال اخیر،تنها قانون حاکم در موضوع فرزند خواندگی در ایران همین قانون بود. اما اخیرا به لحاظ نواقص عدیده در قانون فوق الذکر و این قانون پاسخگوی مسائل حقوقی نبوده است، در سال 1387 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سر پرست تصویب شد.این لایحه نیز خالی از اشکال نبود. سرانجام لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در تاریخ 10/07/1392 در مجلس طرح وتصویب شده است. این لایحه دارای سی و هفت ماده و هفده تبصره کوشش شده است تا نواقص موجود را بر طرف و نیز بر مبنای نیازهای موجود جامعه ایران دارای جامعیت کامل باشد
.
ه- اهداف مشخص تحقیق:
هدف نگارنده از این پژوهش، در جهت علت یابی در خصوص تصریح صریح قانونگذار از وضع موضوع ازدواج سرپرست با فرزند خوانده می باشد، که چرا در جامعه ای که چنین مسائلی در دید عرف سیاه و باطل تلقی می شود هنوز وجود چنین اتفاقاتی در شرف انجام است.لذا در صدد بررسی و عدم جواز این قبیل ازدواج ها هستیم.
و – روش‌ها و ابزار گرد آوری
جمع‌آوری اطلاعات برای هر نوع پژوهشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. در این پژوهش برای مطالعه مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق، از روش کتابخانه‌ای با بهره‌گیری از کتب و مقالات تخصصی فارسی و پایان نامه‌ها استفاده می‌شود.
ز- سؤالات تحقیق:
1- آیا ازدواج فرزند خوانده با سرپرست مفسده دارد یا نه؟
2- چگونه می توان از این ازدواج ها جلوگیری کرد ؟
ح- فرضیه‏های تحقیق:
1- تشخیص این مفسده فقط وظیفه فقیهان نیست.بلکه تمامی متخصصان دانش ها باید اظهار نظر کنند و بی شک مفسده است.
2- از طریق درج شرط محرمیت در زمان واگذاری فرزندخوانده، شیر دادن او که همان رضاع است و اسقاط حق شاید بتوان جلوی این چنین ازدواج ها را گرفت.