مزیت رقابتی پایدار و دانش به عنوان منبع

دانلود پایان نامه
● ساختار سازمانی: وجود سلسله مراتب یا فقدان آن.
● ماهیت دانش: صریح، تلویحی، مستتر.
● فرهنگ سازمانی: روحیه کار گروهی، فرد گرایی، مشارکت، یادگیری.
● ویژگیهای بخش تجاری: نوآوری، ریسک پذیری، رقابت، جهان گرایی (عدلی، 1384، 204:205 ).
برای ایجاد راهبرهای موفق دانش موارد زیر باید لحاظ شود (موری ، 2000).
1- راهبر دانش ارتباط صریح و روشن با راهبرد کسب و کار داشته باشد.
2- قابلیت و ظرفیت لازم برای دانش وجود داشته باشد.
3- چشم انداز و معماری مکملی به هدایت عامل دانش بپردازد.
4- فرآیندهای اطلاعات دانش هر دو منظم و آشوبناک باشند.
5- توسعه مناسب ساختار ذهنی ( سخت افزاری ) صورت پذیرد.
6- فرهنگ دانش تقویت شود.
7- رهبرای و دانش و واگذاری آن به افراد برتر (شریف زاده و بودلایی، 1387،51).
وان کرو چهار راهبرد را تحت عنوان راهبردهای چهار گانه مدیریت دانش ارائه داده است:
1- راهبرد بکارگیری : تلاش مدیریت دانش در این راهبرد بر توزیع و تقسیم دانش سازمانی متمرکز می شود نگاه مدیریت دانش در این راهبرد نگاهی درون سازمانی است این راهبرد زمانی برای مدیریت دانش مناسب است که دانش کافی و مورد نیاز سازمان ایجاد شده است و نیازی به ایجاد دانش جدید نباشد.
2- راهبرد گسترش یا توسعه : مدیریت دانش با اتخاذ این راهبرد بر افزایش دانش در حوزه های دانش موجود در سازمان اقدام میکند نگاه مدیریت دانش در این راهبرد نیز درون سازمانی است.
3- راهبرد جذب : در این راهبرد بر جذب دانش های جدید از منابع بیرونی تاکید می شود لذا مدیرت دانش نگاهی برون سازمانی دارد.
4- راهبرد کاوش: در این راهبرد بر درونی کردن دانش های نوین در حوزه های جدید (درونی یا بیرونی) تاکید می شود ( کروگ، 1998، 133:135 ).
13-1-2) نگرش دانش محور به سازمان
در طی دو دهه گذشته دنیای کسب و کار دچار تحولات چشم گیری شده است. تغییرات سریع تکنولوژی جهانی شدن ، بالا رفتن کیفیت کالا و خدمات تغییر ساختار های سیاسی و اجتماعی و نیز کمبود نیروی کار متخصص با عث ایجاد یک فضای رقابتی فشرده میان سازمانها شده است. کسب موفقیت در یک چنیین رقابتی مستلزم استفاده از منابع و روش های جدید می باشد. به این منظور پژوهشگران نگرش جدیدی مبتنی بر دانش ارائه کرده اند که در آن دانش به عنوان منبع کلیدی و شاید تنها منبع سازمان در ایجاد مزیت رقابتی پایدار در نظر گرفته می شود. در یک سازمان منابع دانش حالت منحصر به فرد داشته و قابل نسخه- – برداری یا جایگزینی نمیباشد( بویست، 1998، 157 ). در مقابل به وجودی که منابع سنتی از قبیل سرمایه های مالی و زمین باعث ایجاد بعضی مزایای رقابتی میشوند اما منحصر به یک سازمان نیستند و سایر رقبا میتوانند به آسانی آنها را به دست آورند. آنچه که باعث ایجاد مزیت رقابتی میشود دانش و سرمایه فکری میباشد از این رو بسیای از سازمانها به دانش به عنوان یکی از سرمایه های راهبردی نگاه میکنند و به منظور استفاده بهینه از منابع فکری سازمانشان، برنامه های متنوعی را در سازمان اجرا مینمایند( زاک، 2000، 81 ).
14-1-2) الزامات ساختاری برای مدیریت موثر دانش
در شرایطی که حفظ، بقا، و مزیت سازمانها تا حدود زیادی به کسب ، ایجاد ، بهره گیری و انتقال دانش متکی شده است لازم است شرایط و الزامات لازم برای این امر در ساختار سازمانها فراهم کرد برخی از این الزامات ساختاری برای مدیریت موثر دانش در سازمان عبارتند از :
1- کاهش مرزها: سازمانهای دانش محور نیازمندی هایی از محدودیت مرزهای جداکننده و ایجاد یک چارچوب فکری مشترک هستند که به وسیله آن بتوانند روابط مبتنی بر اعتماد را ایجاد نمایند.
2- سیالیت: مدیریت موثر دانش مستلزم جریان دانش است نه انباشته کردن آن.
3- تعامل: روابط غیر رسمی موجب افزایش تعاملات غیر فردی فراکارکردی و درون سازمانی میشود.
4- انعطاف پذیری: برای این که بتوان ستاده های مبتنی بر دانش را به صورت موثر تولید نمود ساختار باید منعطف باشد تا بتواند دانش را به موقع و به جا سازماندهی مجدد نماید( وانگ، 2003، 7 ).
15-1-2) توسعه ابعاد ساختاری برای سازمان های دانش محور