مسئولیت اجتماعی سازمان و تحقق مسئولیت اجتماعی

دانلود پایان نامه

1-5-2-قلمرو زمانی
این تحقیق در نیم سال اول سال تحصیلی 93-1392 شروع و اجرا گردیده است.
1-6- سؤالات تحقیق
1-6-1-سوال اصلی
آیا شایستگی‌های مدیریتی بر تحقق مسئولیت اجتماعی در آموزش و پرورش استان اردبیل تاثیر معنی‌داری دارد؟
1-6-7-سوالات فرعی
1-آیا شایستگی بین فردی مدیران بر تحقق مسئولیت اجتماعی سازمان تاثیر معنی داری دارد؟
2-آیا شایستگی اجتماعی مدیران برتحقق مسئولیت اجتماعیسازمان تاثیر معنی داری دارد؟
3-آیا شایستگی رهبری و نظارتی مدیران بر تحقق مسئولیت اجتماعی سازمان تاثیر معنی داری دارد؟
4-آیا شایستگی مدیریت و دانش مدیران بر تحقق مسئولیت اجتماعی سازمان تاثیر معنی داری دارد؟
5-آیا شایستگی کسب و کار مدیران بر تحقق مسئولیت اجتماعی سازمان تاثیر معنی داری دارد؟
6-آیا شایستگی فنی مدیران بر تحقق مسئولیت اجتماعی سازمان تاثیر معنی داری دارد؟
1-6- فرضیه های تحقیق
1-6-1-فرضیه اصلی
بین شایستگی‌های مدیریتی و تحقق مسئولیت اجتماعی در آموزش و پرورش استان اردبیل رابطه معنی داری وجود دارد.
1-6-2-فرضیه‌های فرعی
1-شایستگی بین فردی مدیران بر تحقق مسئولیت اجتماعی سازمان تاثیر معنی داری دارد.
2-شایستگی اجتماعی مدیران بر تحقق مسئولیت اجتماعی سازمان تاثیر معنی داری دارد.
3-شایستگی رهبری و نظارتی مدیران بر تحقق مسئولیت اجتماعی سازمان تاثیر معنی داری دارد.
4-شایستگی مدیریت و دانش مدیران بر تحقق مسئولیت اجتماعی سازمان تاثیر معنی داری دارد.
5-شایستگی کسب و کار مدیران بر تحقق مسئولیت اجتماعی سازمان تاثیر معنی داری دارد.
6-شایستگی فنی مدیران بر تحقق مسئولیت اجتماعی سازمان تاثیر معنی داری دارد.
1-7-تعریف مفهومی واژها
شایستگی: مجموعه دانش، مهارتها، ویژگیهای شخصیتی، علایق، تجربه‌ها و توانمندیهای مرتبط با شغل که دارنده آنها را قادر می‌سازد در سطحی بالاتر از حد متوسط به انجام مسئولیت بپردازد. در واقع شایستگی‌ها الگویی را ارائه می کنند که نشان دهنده فرد با عملکرد برتر در شغل محوله است.
مسئولیت اجتماعی: ﺷﯿﻮه ای از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺮﻓﯿﻊ ﮐﺎلاﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در واﻗﻊﻧﮕﺮش اﺳﺘﻮارت و ﺳﺎﻟﻤﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﺬف آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.