مسئولیت اجتماعی سازمان و مسئولیت اجتماعی شرکت

دانلود پایان نامه

برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون R استفاده شد. نتایج به دست آمده ( 497/0R = و 01/0 P=) نشان داد که با اطمینان 99% رابطه مثبت و معناداری بین دو متغیر وجود دارد. به منظور تبیین این رابطه آزمون ضریب رگرسیون تک متغیره برای تبیین مسئولیت اجتماعی از سازگاری انجام گرفت که نتایج آن هم حاکی از آن است که سازگاری به تنهایی میتواند24 درصد از تغییرات مسئولیت اجتماعی را تبیین نماید.
نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج؛ مشبکی و شجاعی (1389)، منوریان و بختایی(1386)، رحیم نیا و علیزاده (1388)، یونگ گیانگ (2009)، میر و آلن (2002)، برامرو همکاران(2007) همچنین رگو و همکاران(2007) همسو و هم راستا میباشد.
فرضیه 3: بین”انطباق پذیری”کارکنان و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه معناداری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون R استفاده شد. نتایج به دست آمده ( 327/0R = و 01/0 P=) نشان داد که با اطمینان 99% رابطه مثبت و معناداری بین دو متغیر وجود دارد. به منظور تبیین این رابطه آزمون ضریب رگرسیون تک متغیره برای تبیین مسئولیت اجتماعی از انطباق پذیری انجام گرفت که نتایج آن هم حاکی از آن است که انطباقپذیری به تنهایی میتواند 10 درصد از تغییرات مسئولیت اجتماعی را تبیین نماید.
نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج؛ مشبکی و شجاعی (1389)، منوریان و بختایی(1386)، رحیم نیا و علیزاده (1388)، یونگ گیانگ (2009)، میر و آلن (2002)، برامرو همکاران(2007) همچنین رگو و همکاران(2007) همسو و هم راستا میباشد.
مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف و تعهدات سازمان در جهت منفعتی ساختن جامعه است به نحوی که هدف اولیه سازمان یعنی حداکثر کردن سود را شکل متعالی ببخشد(رابینسون، 2000: 132). کیت دیویس معتقد است که: مسئولیت اجتماعی یعنی نوعی احساس تعهد به وسیله مدیران سازمانها که آنگونه تصیمگیری نمایند که در کنار کسب سود برای موسسه، سطح رفاه کل جامعه نیز بهبود یابد(حقیقی، 1373: 40)
فرضیه 4: بین”ماموریت”سازمان کارکنان و مسئولیت اجتماعی آنان در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه معناداری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون R استفاده شد. نتایج به دست آمده ( 541/0R = و 01/0 P=) نشان داد که با اطمینان 99% رابطه مثبت و معناداری بین دو متغیر وجود دارد. به منظور تبیین این رابطه آزمون ضریب رگرسیون تک متغیره برای تبیین مسئولیت اجتماعی از ماموریت انجام گرفت که نتایج آن هم حاکی از آن است که ماموریت به تنهایی میتواند29 درصد از تغییرات مسئولیت اجتماعی را تبیین نماید.
نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج؛ مشبکی و شجاعی (1389)، منوریان و بختایی(1386)، رحیم نیا و علیزاده (1388)، یونگ گیانگ (2009)، میر و آلن (2002)، برامرو همکاران(2007) همچنین رگو و همکاران(2007) همسو و هم راستا میباشد.
فرهنگ قوی میتواند افزایش یا مهار توانایی سازمانها برای توسعه و اجرای استراتژیهای موثر، با توجه به سازگاری فرهنگ با جهت های استراتژیک باشد(الدهایت ، 2006). کوون(2002) و هولوزکی(2002) بیان میکنند فرهنگ سازمانی غنی و رهبری فرهمند و کارمندنگر بر مسئولیت اجتماعی کارکنان و سازمان بیش از رهبری کار محور تاثیر دارد.
مسئولیت اجتماعی سازمان، فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی است که سازمان در آن فعالیت دارد. در واقع مسئولیت اجتماعی شرکتها رویکردی متعالی به کسب و کار است که تاثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه چه داخلی و چه خارجی را مدنظر قرار میدهد و هدف اصلی آن گردهم آوردن تمامی بخشها اعم از دولتی، خصوصی و داوطلبان جهت همکاری با یکدیگر است تا از یک سو موجب همسویی منافع اقتصادی با محیط زیست و از سوی دیگر، سبب توفیق، رشد و پایداری کسب و کار گردد.
اخلاق بر فعالیت انسانها تاثیر قابل توجهی دارد و لازمه عملکرد مناسب، تعهد و مسئولیت پذیری کارکنان است. دسلر باور دارد که: اگر کارکنان بر این باور باشند که با آنان رفتاری عادلانه و منصفانه میشود شاید تمایل بیشتری داشته باشند که بار(کاری) بیشتری را تحمل کنند(دسلر، 1378: 327). دونالدسون و دیویس باور دارند که مدیریت ارزشهای اخلاقی در محیط کار، موجب مشروعیت اقدامات مدیریتی شده، انسجام و تعادل فرهنگ سازمانی را تقویت میکند، اعتماد در روابط بین افراد و گروهها را بهبود میبخشد و با پیروی بیشتر از استانداردها، موجب بهبود کیفیت محصولات و در نهایت افزایش سود سازمان میشود(دونالدسون و داویس، 1990). با توجه به نقشی که انسانها در سازمانهای امروزی دارند، نوع قضاوت افراد در مورد سازمان و موضوع فعالیت شان تاثیر بسیار زیادی در کارایی و اثربخشی سازمان دارد. انتظار بروز خلاقیت توسط کسانی که کار خود را از لحاظ اخلاقی ناپسند تلقی میکنند، واقعی و منطقی نیست. هر چند هدف اصلی سازمانها، افزایش کارآیی و کسب سود است، ولی در عصر اطلاعات و جهانیسازی برای دستیابی به موفقیت، باید به انتظارات اجتماعی و احکام اخلاقی، واکنش مناسب نشان دهند و به بهترین شکل این گونه انتظارات را با اهداف بالاتر و والاتری امکانپذیر سازند. رعایت اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی از راه افزایش مشروعیت اقدامات سازمان، استفاده از مزایای ناشی از افزایش چندگانه و افزایش درآمد سودآوری و بهبود مزیت رقابتی موفقیت سازمان را تحت تاثیر قرار میدهد.
5-4:پیشنهادها
5-4-1:پیشنهادهای کاربردی
با توجه به یافته های پژوهش حاضر، می توان پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه کرد:
با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق و اینکه فرهنگ سازمانی میتواند نقش اساسی در مسئولیت اجتماعی در سازمان ایفا نماید(فرهنگ سازمانی 36 درصد از تغییرات در مسئولیت اجتماعی در سازمان را تبیین مینماید) لذا به مسئولان، رؤسا و دستندرکاران پیشنهاد میگردد با فراهم آوردن فرهنگ مناسب در سازمان به رشد و گسترش در مسئولیت اجتماعی سازمان برای دستیابی به اهداف سازمان کمک نمایند.
با توجه به نتایج حاصل از تحقیق و اهمیت و نقش درگیرشدن در کار که به تنهایی 27 درصد از تغییرات در مسئولیت اجتماعی در سازمان را تبیین میکند به مدیران و رؤسای سازمانها پیشنهاد میگردد با درک اهمیت این مساله محیطی برانگیزاننده و درگیر برای کارکنان ایجاد نمایند. تا کارکنان سازمان برای پیشبرد اهداف سازمانی نقش اساسی ایفا نمایند. بایستی توجه داشت کارکنان نیز نیاز دارند احساس کنند که تلاش شان در تحقق اهداف سازمانی با ارزش است و مورد شناسایی قرار می‌گیرد.
جلساتی جهت بررسی دقیق فرهنگ سازمانی و نقش آن بر ایجاد مسئولیت اجتماعی در سازمان با حضور کارشناسان متخصص در این زمینه برگزار گردد.
نتایج این تحقیق در اختیار مسؤلین قرار گیرد تا با بررسی مشکلات و موانع موجود در سازمانها رسیدگی بیشتری اعمال گردد.
5-4-2:پیشنهادهای پژوهشی
پیشنهاد میشود که این تحقیق در سایر سازمانها یا ارگانهای دولتی و غیردولتی انجام گیرد.
در پژوهشهای آتی ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی با ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی در سازمان همزمان و بصورت تعاملی بررسی گردد.
5-5: محدودیت های پژوهش:
5-5-1: محدودیت های قابل کنترل