مسئولیت اجتماعی شرکت و بازارهای جهانی

دانلود پایان نامه
مسئولیت اجتماعی شرکت
تصمیمگیری خرید مصرفکنندگان
ترفیع
شکل 1-1 مدل مفهومی تحقیق: نقش مسئولیتاجتماعی در تصمیمگیری خرید مصرفکنندگان در بازار در حال اشباع
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق
طی چند دهه اخیر، ارزشهای فرهنگی تازه ای در نتیجه حصول آگاهی از وابسته بودن سازمان ها به جامعه و محیط، ظهور کردهاند. مردم به تدریج پی برده اند که اقدامات سازمان ها، سود و زیان هایی برای جامعه در بردارد و لذا توجه وافری برای بهبود بخشیدن به نتایج خالص تاثیر سازمان ها بر جامعه معطوف گردیده است. به عبارت دیگر، جامعه انتظار دارد سود خالص بیشتری از سازمان ها دریافت دارد و این سودها عادلانه توزیع شوند. در واقع مسئولیت اجتماعی روشی است که شرکتها در برابر خواستههای مشتریان محصولات مناسبی عرضه کرده و حتی قیمتها را طوری تعیین کنند که هم از نظر خریدار ارزشمند بوده و هم تولید کننده سود معقولی ببرد. مسئولیت اجتماعی فراتر از نگرش مثبت به محیط زیست است چراکه تمامی جوانب مصرف محصول و خدمت توسط مشتریان را در نظر میگیرد. مسئولیت اجتماعی بازاریابی جهتدهی صحیح به سلیقه مصرفی جامعه است که این خود دورنمایی بلندمدت را میطلبد(دعایی، ص 30، 1385).
همگام با فرایند جهانی شدن در تمامی عرصهها، دربهای بازارهای جهانی به روی شرکتها گشوده شده است. رقبا از اقصی نقاط دنیا با فرهنگها و امکانات و تجهیزات مختلف به رقابت باهم میپردازند و به سرعت سهم بازار را از آن خود میکنند. بازارها رفته رفته رقابتی تر شده و مملو از کالاها و خدمات شرکتهای مخلتف رقیب میگردد، تا جایی که بازار به درجهای از اشباعیت میرسد. در این حال دیگر استراتژیهای پیشین جوابگو نخواهد بود، شرکتها باید در پی تکنیکهای جدید و خلاقتری باشند تا بتوانند علاوه بر حفظ سهم بازارشان، سهم بازار رقبا را نیز از آن خود نمایند. در این وضعیت، راه حل پیشنهادی که در فرایند پژوهش به آن خواهیم پرداخت، بهکارگیری مسئولیت اجتماعی در شرکتها است، بدین ترتیب که شرکتها با برانگیختن حس بشردوستی و سایر ابعاد اجتماعی در مشتریان، آنها را به خرید بیشتر از محصولات و خدماتشان ترغیب مینمایند. مسئولیتاجتماعی شرکتها اثرات مهمی بر کارکنان، سهامداران، جامعه، مشتریان، کیفیت محصولات و … میگذارد و پیامدهای گوناگونی با توجه به هریک از این عوامل برای شرکت و جامعه به همراه خواهد داشت(Kacperczyk, 2009). در این میان، عملکرد مسئولیتاجتماعی شرکتها از منظر مشتریان، یکی از مهمترین و جدیدترین موضوعات مورد بحث میباشد.
با توجه به این امر که اکثر شرکتهای موادغذایی داخلی، در زمینه تولید، قیمتگذاری و توزیع محصولاتشان به پیشرفتهای اساسی و مهمی دستیافتهاند و روزبهروز به تعداد رقبا در این صنعت افزوده میگردد، لذا برندی پیروز میدان خواهد بود که محصولش در سبد خرید مصرفکننده جای گیرد و این عامل، نقش کلیدی ترفیع را بیش از پیش نمایان میسازد.
از یک سو ضعف شرکتها در کمیت و کیفیت فعالیتهای ترفیعی ارائه شده و از سوی دیگر ظهور ارزشهای فرهنگی جدید در جامعه و در بین مصرفکنندگان که با نگاه دیگری به جامعه و محیطزیست مینگرند و دغدغههای اجتماعی را مهم میپندارند ما را برآن داشت که به واسطهی پژوهش حاضر، اثرگذاری اقدامات مسئولیتاجتماعی شرکتها را در تصمیمگیری خرید مصرفکنندگان مورد بررسی قرار دهیم و از سوی دیگر میزان اثرگذاری فعالیتهای ترفیعی شرکتها را در رساندن پیام مسئولیتاجتماعی از سوی شرکت به مصرفکنندگان را نیز مورد ارزیابی و سنجش قرار دادیم.
1-4 اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق، استفاده از مسولیتاجتماعی(CSR) به عنوان راهی جهت نفوذ در بازار در حال اشباع، از طریق تاثیر بر تصمیمگیری خرید مصرفکننده بوده، که در راستای آن اهداف زیر مدنظر قرار گرفت:
بررسی و سنجش ابعاد مسولیتاجتماعی شرکت.
بررسی و سنجش ابعاد ترفیع.
بررسی و سنجش ابعاد تصمیمگیری خرید مصرفکنندگان.
بررسی رابطه بین مسولیتاجتماعی شرکت و ترفیع.
بررسی رابطه بین مسولیتاجتماعی شرکت و تصمیمگیری خرید مصرفکنندگان.
بررسی رابطه بین ترفیع و تصمیمگیری خرید مصرفکنندگان.
سنجش میزان اشباعیت بازار موادغذایی از طریق پرسشنامه همبریک.
بررسی همبستگی بین ترفیع، تصمیمگیری خرید مصرفکنندگان و مسولیتاجتماعی شرکت.
1-5 فرضیههای تحقیق
مسئولیت اجتماعی شرکت بر ترفیع اثر مثبت معنی داری دارد.
ترفیع بر تصمیمگیری خرید مصرفکنندگان اثر مثبت معنی داری دارد.
مسئولیتاجتماعی شرکت بر تصمیمگیری خرید مصرفکنندگان اثر مثبت و معنیداری دارد.
1-6 قلمرو تحقیق