مسئولیت اجتماعی مدیران و شایستگی های رهبری

دانلود پایان نامه
146
261
جدول (3-1)جامعه آماری ونمونه آماری
3– 4-ابزار اندازه گیری
وسیله یا ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در پژوهشهای علمی روشهای متعددی چون پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده برای جمع آوری اطلاعات وجود دارد . انتخاب نوع وسیله بستگی به موضوع تحقیق، اهداف و روش دارد در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید.
3-4-1- پرسشنامه پژوهش
یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق است . پرسشنامه مجموعه ای از سؤالها (گویه ها) است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لا زم را ارائه می دهد. این پاسخ داده مورد نظرپژوهشگر را تشکیل می دهد (سرمد،بازرگان،حجازی،1380؛141)
سوالات براساس پایه های نظری و پیشینه تحقیق ، تعریف متغیرها و مفاهیم ،سطوح اندازه گیری متغیرها و غیره بدست می آید .سوالات در سطوح اندازه گیری فاصله ای به عبارتی با طیف لیکرت و به صورت 5 گزینه ای طراحی می شوند و در تنظیم پرسشنامه تحقیق سعی می شود ابتدا سئوالاتی مطرح گردد که پاسخگو در جوابدهی به آنها احساس اطمینان داشته باشد و سپس بعد از جلب اطمینان و اعتماد پاسخگو سئوالات خصوصی تر مطرح می شود .پس از آزمون مقدماتی و به دنبال آن اصلاح و تکمیل نهایی پرسشنامه ، مرحله جمع آوری داده ها آغاز می شود . در جمع آوری داده ها ، از پرسشنامه دانش آموز استفاده می شود پس از آزمون مقدماتی و به دنبال آن اصلاح و تکمیل نهایی پرسشنامه ، مرحله جمع آوری داده ها ، آغاز شد .
الف – پرسشنامه شایستگی مدیران: پرسشنامه شایستگی مدیران محقق ساخته که در شش بعد شاخص بندی شده است برای هر بعد پنج گویه در نظر گرفته شده این پرسشنامه پنج گزینه ای که از طیف لیکرت می باشد همه گزینه ها به صورت مثبت طراحی شده و جوابدهی به گویه ها به صورت کاملاًمخالفم، مخالفم، بی نظرم، موافقم و کاملاً موافقم مطرح شده که هر گویه می تواند امتیاز یک تا پنج را به خود اختصاص دهد برای اعتبار یابی و پایایی این پرسشنامه از آلفای کرومباخ استفاده شده است که آلفای این پرسشنامه از مجموع 30 پرسشنامه توزیع شده برابر با 869/0 استخراج شده است.
ب – پرسشنامه مسئولیت اجتماعی: پرسشنامه مسئولیت اجتماعی مدیران نیز محقق ساخته که درچهار بعد شاخص بندی شده است برای هر بعد سه گویه در نظر گرفته شده که مجموع گویه ها در این پرسشنامه 12 گویه می باشد. این پرسشنامه پنج گزینه ای که از طیف لیکرت که همه گزینه ها به صورت مثبت طراحی شده و جوابدهی به گویه ها به صورت کاملاًمخالفم، مخالفم، بینظرم، موافقم و کاملاً موافقم مطرح شده است که هر گویه می تواند امتیاز یک تا پنج را به خود اختصاص دهد برای اعتبار یابی پایایی این پرسشنامه از آلفای کرومباخ استفاده شده است که آلفای این پرسشنامه از مجموع 30 پرسشنامه توزیع شده برابر با 821/0 استخراج شده است.
3-5 – شیوه کد گذاری متغیر ها
در پرسشنامه توزیع شده تعداد42سئوال در نظر گرفته شده است.که از دو بخش تشکیل یافته است که در بخش اول علاوه بر اطلاعات ویژگی جمعیتی مانند جنسیت،سابقه مدیریت؛مدرک تحصیلی تحصیلی، تعداد30 سوال در رابطه شایستگی مدیران طرح شده و در قسمت دوم تعداد 12 سوال در رابطه با مسئولیت اجتماعی مطرح شده است. در این پرسشنامه های تمامی سوالات به صورت مثبت طراحی شده است و گویه ها بصورت کاملاًموافقم، موافقم، بی نظرم، مخالفم، و کاملاًمخالفم که دارای امتیاز 1 تا 5 را می تواند دارا باشد سوالات 1،2،3 برای بعد مسئولیت جامعه و4،5،6 برای مسئولیت اخلاقی 7،8،9 مسئوایت محیط و10،11،12 برای مسئولیت مالی در پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شاخص بندی شده است.در پرسشنامه شایستگی مدیران نیر همانند مسئولیت اجتماعی پنج گزینه ای و تمانی گویه ها به صورت مثبت طراحی شده است.در این پرسشنامه گویه های 13،14،15،16و17 برای شایستگی های بین فردی وگویه های 18،19،20،21و22 برای شایستگی های رهبری و گویه های 23،24،25،26و27 برای شایتگی های مدیریت و دانش، وگویه های 28،29،30،31و32 برای شایستگی های فنی، وگویه های33،34،35،36 و37 برای شایستگی های کسب و کار ، وگویه های 38،39،40،41و42 برای شایستگی های اجتماعی شاخص بندی شده است.و هر کدام می تواند دارای امتیاز یک تا پنج باشد.
3-6 – روایی و پایایی پرسشنامه
روایی ابزار اندازه گیری : منظور از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بواقع بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد و نه خصیصه دیگری را (هومن حیدر علی،1374؛229) بعبارت دیگر آزمونی دارای روایی است که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است کافی و مناسب باشد (سیف علی اکبر،1382؛418) و در اینجا سئوالات پرسشنامه با توجه به مبانی نظری و در نظر گرفتن اهداف تحقیق ، طرح گردیده اند و همچنین به منظور بررسی روایی سئوالات و همخوانی با فرهنگ جامعه از نظر متخصصان و کارشناسان مربوط استفاده شده و نظر صاحب نظران در مورد روایی محتوایی سئوالات مثبت بود.
پایایی ابزار اندازه گیری : پایایی عبارتست از اینکه اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله تحت شرایط مشابه دوباره اندازه گیری کنیم نتایج حاصله تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است . یعنی بتوان آنرا در موارد متعدد بکار برد و در همه موارد نتایج یکسان تولیدکند (هومن حیدر علی،1374؛228) همچنین اعتبار هر پژوهش به طور اجتناب ناپذیری با طرح نمونه گیری و پایایی آن در تعامل است جهت بررسی اعتبار پرسشنامه از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است زیرا پرسشنامه به صورت طیف لیکرت طراحی شده و در واقع نگرش سنج می باشند ، به همین جهت مناسب ترین روش برای محاسبه پایایی ، ضریب آلفای کرونباخ است
نتایج حاصل از 30پرسشنامه جمع آوری شده جهت بررسی اعتبار پرسشنامه ها نشان داد که ضرایب آلفای محاسبه شده برای پرسشنامه برای شایستگی مدیران برابر با 869/0 و میزان آلفای کرومباخ برای مسئولیت اجتماعی برابر با821/0 بوده است که نشان دهنده وجود پایایی قابل قبول در هردو پرسشنامه می باشد.
3-7 – گردآوری داده ها
در این تحقیق از دو روش برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است :
3-7-1-روش کتابخانه‌ای
برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق و آشنایی با تحقیقات مربوطه به کتب، پایان‌نامه‌ها، مجلات و مقالات مراجعه گردید. و ضمنآ با جستجوی اینترنتی و مراجعه حضوری به کتابخانه عمومی شهرستان و پژوهشکده آموزش و پرورش مستقر در استان مورد نیاز جمع‌آوری تا مورد استفاده قرار گیرد.
3-7-2-روش میدانی
برای گردآوری داده‌های پرسشنامه ها، که شامل مقیاس‌های شایستگی مدیران و مسئولیت اجتماعی بوده ، روش میدانی مورد استفاده قرار گرفت. در این روش برای جمع آوری داده ها از بین جامعه آمار ی که تعداد 812 نفر مدیربود تعداد 261 نفر نمونه امار استخراج شد و پرسشنامه ها بصورت تصادفی نسبی بین جامعه آماری توزیع و نمونه آماری مشخص گردید از تعداد 265 پسشنامه توزیع شده تعداد 261 پرسشنامه جمع آوری تا مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
3-8 – تجزیه و تحلیل داده ها
پس از آنکه پرسشنامه ها تکمیل و جمع آوری گردید با استفاده از نرم افزار Spss و با ورود داده ها در این نرم افزار مراحل تجزیه و تحلیل آغاز که تجزیه و تحلیل داده ها با روش های آماری متداول انجام خواهد گرفت- تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش به دو صورت زیر می باشد:
الف – روشهای توصیفی :در این پژوهش با استفاده از روشهای آمار توصیفی که شامل جداول توزیع فراوانی ،درصد و یا محاسبه شاخص های گرایش مرکزی و انحرافی می شود به بررسی هر یک از متغیرهای مورد نظر تحقیق می پردازیم .