مسئولیت اجتماعی مدیران و مسئولیت اجتماعی سازمان

دانلود پایان نامه

درمدل ارائه شده که محقق ساخته می باشد، برای مسئولیت اجتماعی از مدل ارائه شده توسط کارول و برای شایستگی اجتماعی از مدل ارائه شده توسط آتی و اورس استفاده شده است.
2-2-21-منابع پژوهشی مسولیت اجنماعی
مشبکی و شجاعی (1389) در پزوهشی با عنوان بررسی رابطه فرهنگ سازمانی ومسئولیت اجتماعی سازمانها(CSR)به این نتیجه رسید که هر چند هدف اصلی سازمان‌ها، افزایش کارآیی و کسب سود است، ولی برای دستیابی به موفقیت، باید به انتظارات اجتماعی و احکام اخلاقی، واکنش مناسب نشان دهند و به بهترین شکل این‌گونه انتظارات را با اهداف اقتصادی سازمان تلفیق کنند تا دستیابی به اهداف بالاتر و والاتری را امکان‌پذیر سازند. پایبندی رهبران و مدیران سازمان‌ها به اصول اخلاقی، توجه به میزان مشروعیت اقدامات سازمان از نظر کارکنان، توجه و تأکید بر اصول اخلاقی جهان‌‌شمول، تدوین منشور اخلاقی سازمان، اقدامات متناسب و سازگار با خواست و حساسیت‌های جامعه، برنامه‌های آموزش اخلاقیات برای مدیران و کارکنان، از جمله اقداماتی است که مدیران می‌توانند در این زمینه انجام دهند.
حسین رحمان سرشت،محمود رفیعی،مرتضی کوشا(1388) در پزوهشی با عنوان مسئولیت اجتماعی؛ اخلاقیات فراسازمانی به این نتیجه رسیدند که هرچند هدف اصلی سازمانها، افزایش کارآیی و کسب سود است، ولی در عصر اطلاعات و جهانی‌سازی برای دستیابی به موفقیت، باید به انتظارات اجتماعی و احکام اخلاقی، واکنش مناسب نشان دهند و به بهترین شکل این‌گونه انتظارات را با اهداف اقتصادی سازمان تلفیق کنند، تا دستیابی به اهداف بالاتر و والاتری را امکان‌پذیر سازند. رعایت اخلاق کسب‌و‌کار و مسئولیت اجتماعی از راه افزایش مشروعیت اقدامات سازمان، استفاده از مزایای ناشی از افزایش چندگانگی و افزایش درآمد، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد. پایبندی رهبران و مدیران سازمانها به اصول اخلاقی، توجه به میزان مشروعیت اقدامات سازمان از نظر کارکنان، توجه و تأکید بر اصول اخلاقی جهان‌‌شمول، تدوین منشور اخلاقی سازمان، اقدامات متناسب و سازگار با خواست و حساسیتهای جامعه، برنامه های آموزش اخلاقیات برای مدیران و کارکنان، از جمله اقداماتی است که مدیران می‌توانند در این زمینه انجام دهند.
پوررشیدی و مرتضی جلالی جوارن (1388)تاثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی در سازمان در این تحقیق به این نتیجه دست یافتیم که توجه به مسئولیت اجتماعی در سازمان ؛ تأثیراتی بر سازمان ،کارکنان و جامعه خواهد داشت از قبیل :
1- جلوگیری از غفلت مدیریت سازمان نسبت به محیط،
2-ایجاد مدیریت اثربخش،
3-افزایش عظمت ،اعتبار و شهرت سازمان و بهبود چهره عمومی سازمان،
4-ارائه خدمت مؤثر به مردم،
5-مانع گریبان گیر شدن مشکلات جامعه به سازمان،
6-ایجاد توازن بین تعهدات و وظایف مختلف سازمان و مدیریت،
7-مانع وارد شدن خسارات جبران ناپذیر به جامعه و بهبود وضع جامعه،
8-فراهم شدن زمینه ایجاد پاسخگویی اجتماعی در سازمان،
9-موفقیت ، ادامه بقا سازمان و توسعه پایدار سازمان،
10-مانع از بین رفتن ارزشهای انسانی و اخلاقی،
11-برقرای تعادل بین مسئولیت و قدرت سازمان،
12-بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه،
13-نائل شدن سازمان به اهداف و منافع بلند مدت،
14- کاهش دخالت های دولت،
15- باعث هماهنگ شدن سازمانها با تغییر نیاز ها و توقعات عمومی،
16- حفظ منابع محدود،
17- ایجاد شاخص ارزیابی مدیران
عراقی، یقین لو، مهرانگیز(1383)در پژوهشی با عنوان اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران به این نتیجه رسید که اخلاق مدیران ضامن بقای شرکت است ودرصورتی شرکت می تواند اخلاقی عمل نماید که مدیر آن مجموعه نسبت به آن پایبند باشد نه اینکه دیگران راتوصیه وحتی مقرراتی راوضع , ولی خودغیراخلاقی عمل نمایدکه درواقع کارکنان بسیار سریع براین امرآگاه شده ومطمئناً مدیر درآن مجموعه بامشکل مواجه خواهد شد.دیگرآنکه هرعمل قانونی نمی تواند اخلاقی ومطابق بامسئولیت اجتماعی مدیران باشد وباید عمل قانونی بربستری ازاخلاق ومسئولیت اجتماعی تدوین شده باشد تاپایه ای محکم واستوارباشد وبتواند درجامعه فعالیت نماید .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   اروپای غربی و بیماری قند