مسئولیت اجتماعی مدیران و مسئولیت اجتماعی سازمان

دانلود پایان نامه
این فصل اختصاص به نتیجهگیری و بحث پیرامون نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات در فصل چهارم دارد. ابتدا مروری بر تحقیق که در آن ضرورت تحقیق و روشهای انجام کار اشاره می شود. سپس خلاصهای از یافتههای تحقیق مطرح شده و پیرامون آن بحث میشود. در نهایت براساس نتایج به دست آمده پیشنهادهای تحقیق در دو بخش اجرایی و پژوهشی ارائه میگردد.
5-2- خلاصه پژوهش
مهمترین هدف پژوهش حاضر بررسی و شناسایی شایستگی‌های مدیریتی و تاثیر آن در تحقق مسئولیت اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش اردبیل می باشد. روش تحقیق از نظر ماهیت کمی، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی از نوع پیمایشی میباشد. جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر کلیه مدیران آموزش و پرورش استان اردبیل که به تعداد 812 نفر بود که از این تعداد 357 نفر زن، و 455مرد نفر بودند و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 261 نفر، میزان نمونه آماری این تحقیق را تشکیل داد و از این تعداد 256 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از طریق نمونهگیری طبقهای نسبی نمونهها انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته شایستگی مدیران و مسئولیت اجتماعی بود که روایی محتوایی آن از طریق نظر متخصصان تأیید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بالاتر از 80 صدم به دست آمد.
در نهایت اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار spssدر دوسطح توصیفی شامل؛ فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و …، و همچنین در قسمت آمار استنباطی فرضیه ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
5-3-بررسی فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی: بین شایستگی‌های مدیریتی و تحقق مسئولیت اجتماعی در آموزش و پرورش استان اردبیل رابطه معنی داری وجود دارد.
تحلیل توصیفی: بر اساس یافتههای به دست آمده از تحلیل دادههای توصیفی طبق جدول 4-1، میانگین شایستگی مدیریتی (07/11) و انحراف استاندارد آن (70/2) قرار دارد. همچنین میانگین مسئولیت اجتماعی (92/23) و انحراف استاندارد آن (11/5) به دست آمده است.
تحلیل استنباطی: برای تحلیل فرضیه اصلی پژوهشی که با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت، نتایج نشان داد که بین شایستگی‌های مدیریتی و مسئولیت اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. و همچنین متغیر پیش بین یعنی شایستگی های مدیریتی توانایی پیش بینی متغیر ملاک یعنی مسئولیت اجتماعی را دارد و این از نظر آماری طبق جدول 4-7 و 4-20 معنی دار است.
تحلیل مقایسهای: با توجه به بررسی پیشینه مطالعاتی داخلی و خارجی، پژوهش مرتبط و عین موضوع این پژوهش یافت نشد. بنابراین در قسمت تحلیل مقایسه ای به بررسی پژوهش های مرتبط و نزدیک به موضوع پژوهشی پرداخته می شود. نتایج پژوهشهای عراقی و همکاران (1383)، پور رشیدی و همکاران (1388)، رحمان سرشت و همکاران (1388)، میرسپاسی و همکاران (1388)، یگانگی (1389)، پورسعید و همکاران(1391)، رحیم نیا و هوشیار(1391)، بیاتی (1391)، محمدفام و همکاران (1392)، چارلز وودروف (1992)، فریدنبرگ(2004)، ویتالا(2005) و ادوارد (2009) با نتایج این پژوهش مرتبط می باشد.
فرضیه اول: شایستگی بین فردی مدیران بر تحقق مسئولیت اجتماعی سازمان تأثیر معنی داری دارد.
تحلیل توصیفی: بر اساس یافتههای به دست آمده از تحلیل دادههای توصیفی طبق جدول 4-1، میانگین شایستگی بین فردی مدیران (18/7) و انحراف استاندارد آن (58/1) قرار دارد.
تحلیل استنباطی: برای تحلیل فرضیه اول پژوهشی که با استفاده از آزمون رگرسیون خطی مورد تحلیل قرار گرفت، نتایج نشان داد که بین شایستگی بین فردی مدیران و مسئولیت اجتماعی رابطه مثبت و معنادار و همچنین متغیر شایستگی بین فردی مدیران توانایی پیش بینی متغیر ملاک یعنی مسئولیت اجتماعی را دارد و این از نظر آماری طبق جدول 4-9 در سطح 05/0 معنی دار است.
تحلیل مقایسهای: نتایج پژوهشهای عراقی و همکاران (1383)، پور رشیدی و همکاران (1388)، رحمان سرشت و همکاران (1388)، میرسپاسی و همکاران (1388)، یگانگی (1389)، پورسعید و همکاران(1391)، رحیم نیا و هوشیار(1391)، بیاتی (1391)، محمدفام و همکاران (1392)، چارلز وودروف (1992)، فریدنبرگ(2004)، ویتالا(2005) و ادوارد (2009) با نتایج این پژوهش مرتبط می باشد و نتایج ناهمسو با پژوهش یافت نشد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان این طور تفسیر کرد که داشتن شایستگی بین فردی مدیران نقش مثبتی در پذیرش مسئولیت اجتماعی مدیران دارد. در سازمانی که مسئولین به دنبال رسیدن به اهداف سازمانی از طریق پذیرش مسئولیت اجتماعی هستند باید حداقل یک عامل مؤثر در این راه را داشتن شایستگی بین فردی مدیران لحاظ کرد. مدیرانی که از لحاظ شایستگی بین فردی توانا هستند دارای ارتباطات اجتماعی بالا، حس همکاری بیشتر نسبت به دیگران، پذیرش مسئولیت و … لازم برخوردار هستند.
فرضیه دوم: شایستگی اجتماعی مدیران بر تحقق مسئولیت اجتماعی سازمان تأثیر معنی داری دارد.
تحلیل توصیفی: بر اساس یافتههای به دست آمده از تحلیل دادههای توصیفی طبق جدول 4-1، میانگین شایستگی اجتماعی مدیران (07/11) و انحراف استاندارد آن (70/2) قرار دارد.
تحلیل استنباطی: برای تحلیل فرضیه دوم پژوهشی که با استفاده از آزمون رگرسیون خطی مورد تحلیل قرار گرفت، نتایج نشان داد که بین شایستگی اجتماعی مدیران و مسئولیت اجتماعی رابطه معنادار وجود ندارد به عبارتی متغیر شایستگی اجتماعی مدیران توانایی پیش بینی متغیر ملاک یعنی مسئولیت اجتماعی را ندارد و این از نظر آماری طبق جدول 4-11 در سطح معناداری بالاتر از 05/0 قرار دارد.
تحلیل مقایسهای: نتایج پژوهشهای عراقی و همکاران (1383)، پور رشیدی و همکاران (1388)، رحیم نیا و هوشیار(1391)، بیاتی (1391)، محمدفام و همکاران (1392)، چارلز وودروف (1992)، فریدنبرگ(2004)، ویتالا(2005) و ادوارد (2009) با نتایج این پژوهش ناهمسو می باشد.
طبق یافته های فرضیه دوم می توان این طور بیان کرد که شایستگی اجتماعی نسبت به سایر متغیرها در حد معناداری نمی تواند مسئولیت اجتماعی مدیران را پیش بینی و تبیین نماید. و این از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش از نظر آماری مورد تأیید قرار گرفته است.
فرضیه سوم: شایستگی رهبری و نظارتی مدیران بر تحقق مسئولیت اجتماعی سازمان تأثیر معنی داری دارد.
تحلیل توصیفی: بر اساس یافتههای به دست آمده از تحلیل دادههای توصیفی طبق جدول 4-1، میانگین شایستگی رهبری و نظارتی مدیران (46/8) و انحراف استاندارد آن (23/2) قرار دارد.
تحلیل استنباطی: برای تحلیل فرضیه سوم پژوهشی که با استفاده از آزمون رگرسیون خطی مورد تحلیل قرار گرفت، نتایج نشان داد که بین شایستگی رهبری و نظارتی مدیران و مسئولیت اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد و همچنین متغیر رهبری و نظارتی مدیران توانایی پیش بینی متغیر ملاک یعنی مسئولیت اجتماعی را دارد و این از نظر آماری طبق جدول 4-13 در سطح 05/0 معنادار است.
تحلیل مقایسهای: نتایج پژوهشهای عراقی و همکاران (1383)، پور رشیدی و همکاران (1388)، رحمان سرشت و همکاران (1388)، میرسپاسی و همکاران (1388)، یگانگی (1389)، پورسعید و همکاران(1391)، رحیم نیا و هوشیار(1391)، بیاتی (1391)، محمدفام و همکاران (1392)، چارلز وودروف (1992)، فریدنبرگ(2004)، ویتالا(2005) و ادوارد (2009) با نتایج این پژوهش مرتبط می باشد و نتایج ناهمسو با پژوهش یافت نشد. مدیرانی که پایبند به وظایف رهبری و نظارتی هستند نسبت به کار و شغلشان از مسئولیت پذیری اجتماعی بالاتری برخوردارند. مدیرانی که به صورت رهبر در سازمان خویش بر زیردستان نفوذ دارند و اهداف سازمان را طبق اصول نطارتی رهبری خویش نه مدیریتی، به جلو هدایت می کند از مسئولیت اجتماعی بیشتری برخوردارند.
فرضیه چهارم: شایستگی مدیریت و دانش مدیران بر تحقق مسئولیت اجتماعی سازمان تأثیر معنی داری دارد.
تحلیل توصیفی: بر اساس یافتههای به دست آمده از تحلیل دادههای توصیفی طبق جدول(4-1) میانگین شایستگی مدیریت و دانش مدیران (66/7) و انحراف استاندارد آن (22/2) قرار دارد.
تحلیل استنباطی: برای تحلیل فرضیه چهارم پژوهشی که با استفاده از آزمون رگرسیون خطی مورد تحلیل قرار گرفت، نتایج نشان داد که بین شایستگی مدیریت و دانش مدیران و مسئولیت اجتماعی رابطه معنادار وجود ندارد به عبارتی متغیر مدیریت و دانش مدیران توانایی پیش بینی متغیر ملاک یعنی مسئولیت اجتماعی را ندارد و این از نظر آماری طبق جدول4-15 بالاتر از 05/0 قرار دارد.