مسئولیت اجتماعی مدیران و مسئولیت اجتماعی سازمان

دانلود پایان نامه

تحلیل مقایسهای: نتایج پژوهشهای عراقی و همکاران (1383)، پور رشیدی و همکاران (1388)، رحیم نیا و هوشیار(1391)، بیاتی (1391)، محمدفام و همکاران (1392)، چارلز وودروف (1992)، فریدنبرگ(2004)، ویتالا(2005) و ادوارد (2009) با نتایج این پژوهش ناهمسو می باشد.
طبق نظر مدیران آموزش و پرورش کسانی که دارای شایستگی مدیریتی و دانشی هستند نمی تواند به عنوان متغیر مؤثر و قابلیت پیش بین مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران تلقی شود.
فرضیه پنجم: شایستگی کسب و کار مدیران بر تحقق مسئولیت اجتماعی سازمان تأثیر معنی داری دارد.
تحلیل توصیفی: بر اساس یافتههای به دست آمده از تحلیل دادههای توصیفی طبق جدول 4-1، میانگین شایستگی کسب و کار مدیران (07/9) و انحراف استاندارد آن (66/2) قرار دارد.
تحلیل استنباطی: برای تحلیل فرضیه پنجم پژوهشی که با استفاده از آزمون رگرسیون خطی مورد تحلیل قرار گرفت، نتایج نشان داد که بین کسب و کار مدیران و مسئولیت اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد و همچنین متغیر شایستگی کسب و کار مدیران توانایی پیش بینی متغیر ملاک یعنی مسئولیت اجتماعی را دارد و این از نظر آماری طبق جدول4-17 در سطح 01/0 معنادار است.
تحلیل مقایسهای: نتایج پژوهشهای عراقی و همکاران (1383)، پور رشیدی و همکاران (1388)، رحمان سرشت و همکاران (1388)، میرسپاسی و همکاران (1388)، یگانگی (1389)، پورسعید و همکاران(1391)، رحیم نیا و هوشیار(1391)، بیاتی (1391)، محمدفام و همکاران (1392)، چارلز وودروف (1992)، فریدنبرگ(2004)، ویتالا(2005) و ادوارد (2009) با نتایج این پژوهش مرتبط می باشد و نتایج ناهمسو با پژوهش یافت نشد. مدیران توانا در تولید و کسب و کار مدیرانی هستند که از مسئولیت اجتماعی بالایی نیز برخوردارند.
فرضیه ششم: شایستگی فنی مدیران بر تحقق مسئولیت اجتماعی سازمان تأثیر معنی داری دارد.
تحلیل توصیفی: بر اساس یافتههای به دست آمده از تحلیل دادههای توصیفی طبق جدول 4-1، میانگین شایستگی فنی مدیران (63/12) و انحراف استاندارد آن (36/3) قرار دارد.
تحلیل استنباطی: برای تحلیل فرضیه ششم پژوهشی که با استفاده از آزمون رگرسیون خطی مورد تحلیل قرار گرفت، نتایج نشان داد که بین شایستگی فنی مدیران و مسئولیت اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد و همچنین متغیر شایستگی فنی مدیران توانایی پیش بینی متغیر ملاک یعنی مسئولیت اجتماعی را دارد و این از نظر آماری طبق جدول4-19 در سطح 05/0 معنادار است.
تحلیل مقایسهای: نتایج پژوهشهای عراقی و همکاران (1383)، پور رشیدی و همکاران (1388)، رحمان سرشت و همکاران (1388)، میرسپاسی و همکاران (1388)، یگانگی (1389)، پورسعید و همکاران(1391)، رحیم نیا و هوشیار(1391)، بیاتی (1391)، محمدفام و همکاران (1392)، چارلز وودروف (1992)، فریدنبرگ(2004)، ویتالا(2005) و ادوارد (2009) با نتایج این پژوهش مرتبط می باشد و نتایج ناهمسو با پژوهش یافت نشد.
5-4- نتیجه گیری کلی
5-4-1- مبتنی بر نظریات متخصصان در ادبیات پژوهش
شایستگیها مجموعهای از دانش، خصوصیات، نگرشها و مهارت های مرتبط به هم تعریف می شوند که تأثیر فراوانی بر شغل افراد دارند. شایستگیها با عملکرد افراد همبستگی دارند، می توانند با استانداردهای قابل قبول ارزیابی شوند و از طریق آموزش و توسعه، بهبود یابند. شایستگی ها فرد را قادر می سازند تا کار را ماهرانه (نظیر تصمیم های درست و انجام کارهای اثربخش) در موقعیت های پیچیده و نامعین انجام دهد، مانند حرفهای، تعهدات اجتماعی و زندگی شخصی. شایستگی عملکرد کاملاً مؤثر درون یک حرفه است که ممکن است در دامنهای از کارایی با بیشترین میزان برتری قرار بگیرد و همچنین برنامه استانداردهای بین المللی برای آموزش و تعلیم عملکرد، شایستگی را دانش، مهارت یا نگرشی تعریف می کند که «فرد را توانمند می کند تا بطور مؤثر، فعالیت های یک شغل یا وظیفه را با استانداردهای مورد انتظار شغل انجام دهد» (چیانگ و همکاران، 2006).
نکته مهم درباره شایستگی ها این است که همه شایستگی ها از یک نوع نیستند. به همین دلیل، صاحب نظران شایستگی ها را دسته بندی کنند. اگر بخواهیم در عمل، مدل شایستگی های مدیریتی را تهیه کنیم، باید موضعی شفاف درباره انواع شایستگی ها و طبقه بندی آنها داشته باشیم و بر اساس آن، مدل شایستگی را تدوین کنیم. اسپنسر و اسپنسر (1993)، شایستگی را خصیصه بنیادی یک شخص می دانند که با عملکرد عالی یا مؤثر مرجع رابطه علّی دارد. آنها اعتقاد دارند که شایستگى شامل ابعاد؛ انگیزه، ویژگی، خودمفهومی، مهارت و دانش میباشد.
از جمله مدل هایی که در باره شایستگی های مدیریت تدوین شده، مدل شایستگی فریدنبرگ (2004) است که برای شایستگی ها وضعیت سلسله مراتبی قائل است وی شایستگی را در هفت طبقه قرار می دهد و شایستگی طبقه پایین را پیش نیاز شایستگی های طبقات بالا می داند در نتیجه برای دستیابی به شایستگی های طبقات بالا، طبقات پیشین باید حضور داشته باشند، این طبقات شامل، شایستگی استدلالی، شغلی، شخصی،ارتباطات، بین فردی، گروهی، و سازمانی هستند (کرمی و صالحی، 1388). در مدل دیگری ویتالا شایستگی ها را در شش طبقه شامل؛ شایستگی های بین فردی، اجتماعی، شایستگی های رهبری و نظارتی، شایستگی های مدیریت و دانش، شایستگی کسب و کار و شایستگی فنی دسته بندی کرده است (ویتالا، 2005).
ادوارد (2009) شایستگی های مدیریت را در نه عنوان خلاصه می کند که عبارت است از: توسعه و پرورش کارکنان، ارتباطات، حل مسئله، مدیریت تغییر، مهارت های فنی و وظیفه، تیم سازی، مدیریت عملکرد، آگاهی بین فردی، یکپارچه کردن دیدگاهها (ادوراد، 2009).
ساختارهای دولتی در دو دههی اخیر به شدت دگرگون شده اند، تحولاتی مانند بلوغ و توسعه یافتگی کارکنان و ظهور نیروهای دانشی در تمام عرصه ها، دانش محور شدن فرایندهای سازمانی و ضرورت توسعه دانایی در تمام سطوح سازمانها، نرخ رشد بالای فناوری های نوین، افزایش نفش و مسئولیت اجتماعی دولتها در پاسخگویی به شهروندان و افزایش ضریب اهمیت سرمایه اجتماعی و سرمایه های انسانی در فرایند رشد و توسعه کشورها، راهبردهای نوین دولتی را به توسعه شایسته سالاری معطوف کرده است. در واقع حرکت دولت ها در جهت استقرار نظام شایسته سالاری از آنجا آغاز می شود که نقش جدید حاکمیت به عنوان بزرگ ترین کارآفرین و هدایت کننده برنامه های توسعه شناخته شده است و در این میان دولت هایی موفق هستند که بتوانند افراد را با بهترین قابلیت ها و شایستگی ها جذب کنند، پرورش دهند و از خدمات آنها در بهترین پست های سازمانی استفاده کنند (دهقانان، 1385). مطالعات نشان داده است که فقدان مدیران شایسته می تواند عملکرد مناسب سیستم مدیریتی را تحت شعاع قرار دهد و از طرف دیگر داشتن مدیر و پرسنل شایسته می تواند کاهش زمان انجام فعالیتها و عملکرد بهنر را سبب گردد (ونگ، 2011).
بر اساس یافتههای پژوهشی این واقعیت تأیید میشود که شایستگی های مدیریتی نقش مثبت و انکارناپذیری در مسئولیت اجتماعی دارد. به عبارتی هر چه قدر مدیران از شایستگی های لازم برخوردار باشند نسبت به محیط اجتماعی و سازمانی خویش مسئولیت بیشتری احساس می کنند. و طبق نتایج به دست آمده برای افزایش مسئولیت پذیری کارکنان و مدیران می توان عامل شایستگی مدیران را بررسی و جهت تقویت شایستگی های مدیران دوره های ضمن خدمت برای مدیران برگزار کرد. مالن معتقد است مدیریت مسئولیت اجتماعی شرکتها و سازمانها مانند اداره کردن دیگر بخش های آن است. وی می گوید شما می توانید آن را به خوبی انجام دهید و هم می توانید آن را به بدی انجام دهید. اگر فرآیند مدیریت مسئولیت اجتماعی باعث شود که شما از انجام دیگر امور مهم باز بمانید، این به معنی آن نیست که اشکال از نفس مدیریت مسائل اجتماعی است بلکه، اشکال از نحو انجام آن کار توسط شماست. مدیریت صحیح مسئولیت های اجتماعی می تواند از اهداف اقتصادی شرکت به خوبی پشتیبانی نماید، می تواند روابط خوبی با سرمایه گذاران که در مواقع بحرانی نظرشان در رابطه با کار بسیار مهم است بنا نماید و می تواند هزینه های شرکت را کاسته و سودآوری را افزایش دهد. (مالن، 2004).
سازمانها روز به روز به بحث مسئولیت اجتماعی علاقه مندتر شده و توجه بیشتری را معطوف به این موضوع میکنند. سازمانها به عنوان پدیدهای قدرتمند، تاثیرات مثبت و منفی زیادی بر جوامع مدرن میگذارند. خوراک، پوشاک، مسکن، کار، نحوه زندگی، حکومت ، آموزش، بهداشت، تفریحات و حتی مذهب مردم تحت تاثیر تصمیمات و اعمال سازمانها قرار دارد (ماتیلا، 2009). سازمانها، ساختهی انسانها هستند و بر انسانهاست که در ایجاد سازمانها، مسئولیتهای اجتماعی و ملاحظات اخلاقی را در نظر داشته باشند.
5-4-2- مبتنی بر نتایج پژوهش
با نگرش کلی بر یافتههای این پژوهش، پیرامون بررسی و شناسایی شایستگی‌های مدیریتی و تاثیر آن در تحقق مسئولیت اجتماعی درسازمان آموزش و پرورش استان اردبیل می توان این طور نتیجه گرفت که از بین ابعاد شایستگی مدیران، شایستگی اجتماعی، شایستگی مدیریت و دانش، توانایی پیش بینی و اثرگذاری معنادار بر متغیر مسئولیت اجتماعی مدیران را ندارد. و ابعاد شایستگی فنی مدیران، شایستگی رهبری و نظارتی مدیران، شایستگی بین فردی مدیران و شایستگی کسب و کار مدیران توانایی پیش بینی و تبیین متغیر سئولیت پذیری اجتماعی مدیران را دارد. و از بین متغیرهای اثرگذار عامل کسب و کار بیشترین تأثیر را بر متغیر ملاک، یعنی مسئولیت اجتماعی دارد. بنابراین شایستگی های مدیریتی نقش مثبت و انکارناپذیری در مسئولیت اجتماعی دارد. به عبارتی هر چه قدر مدیران از شایستگی های لازم برخوردار باشند نسبت به محیط اجتماعی و سازمانی خویش مسئولیت بیشتری احساس می کنند. و احساس مسئولیت اجتماعی در سازمانها باعث ترقی سازمان و حتی محیط شخصی افراد گردیده و راه را برای مسئولین در جهت رسیدن به اهداف سازمان هموار کرده و نتایج به دست آمده پایدارتر خواهد ماند. و طبق نتایج به دست آمده برای افزایش مسئولیت پذیری کارکنان و مدیران می توان عامل شایستگی مدیران را بررسی و جهت تقویت شایستگی های مدیران دوره های ضمن خدمت برای مدیران برگزار کرد.
5-5. پیشنهادهای تحقیق
5-5-1- پیشنهاد های اجرایی
بر اساس یافته های تحقیق شایستگی بین فردی مدیران بر مسئولیت اجتماعی آنان تأثیرگذار است. بنابراین پیشنهاد میشود مسئولین آموزش و پرورش استان در جهت استقرار شایستگی بین فردی در سازمان تلاش کرده و بیش از پیش به مسئله شایستگی های بین فردی توجه شود.
بر اساس یافتههای تحقیق شایستگیهای اجتماعی بر مسئولیت اجتماعی مدیران در آموزش و پرورش تأثیرگذار نبود. بنابراین پیشنهاد میشود مسئولین و مدیران آموزش و پرورش در اجرای قوانین سازمانی به صورت خشک و بی روح عمل نکنند تا چنین رفتارهایی باعث عدم شایستگی اجتماعی مدیران گردد و باید در برنامه ریزیهای مسئولین این مسئله در اولویت سازمانی قرار گیرد.