مسئولیت اجتماعی مدیران و مسئولیت های قانونی

دانلود پایان نامه
درآوریل سال(2001) شورای سازمانISO از کمیته سیاستگذاری این سازمان برای مصرف‌ کنندگان (COPOLCO)درخواست کرد تا در زمینه تدوین استاندارد بین المللی مسئولیت اجتماعی اSR مکان سنجی نماید و از آن به‌ عنوان مسئولیت اجتماعی یکپارچه نام برد. 
این کمیته در ماه می سال( 2001) کار را آغاز کرد و در ژوئن( 2002 )به این نتیجه رسید که سازمان ISO بهترین سازمان از دیدگاه مصرف کننده است که موقعیت هدایت و پیشبرد موضوع مسئولیت اجتماعی را دارد.درآغاز سال 2003 سازمان ISOیک گروه مشاورین استراتژیک (SAG)را در مورد مسئولیت اجتماعی تشکیل داد.پس از 18ماه تلاش مستمر، این گروه گزارش جامعی ارائه نمود که شامل بررسی اقدامات و ابتکارات کشورهای مختلف در زمینه مسئولیت اجتماعی و نقش سازمانISOدر این زمینه بود.
گروه مشاورین استراتژیک به این نتیجه رسید که سازمانISOخود می‌بایست کار تدوین استاندارد مسئولیت اجتماعی را با توجه به پیشنهادات دریافتی برعهده بگیرد.
به همین منظور کنفرانس بین المللی مسئولیت اجتماعی توسط سازمانISOو با میزبانی موسسه استاندارد سوئد (SIS) در تاریخ 21-22 ژوئن 2004 در استکهلم برگزار شد.
با ارائه گزارش کنفرانس و دریافت توصیه‌ها و پیشنهادات و بازخورکنفرانس، هیئت مدیره فنی سازمانISOپیشنهاد تشکیل یک گروه کاری برای تهیه پیش‌نویس اولیه استاندارد بین المللی SR را داد و هدایت آن را نیز خود به عهده گرفت.ریاست این گروه کاری نیز مشترکاً به عهده موسسات استاندارد دو کشور برزیل(ABNT)وسوئد(SIS)واگذار شد.
2-2-19-رابطه اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران
مدیر یک سازمان زمانی می تواند به مسئولیت اجتماعی خود عمل نمایدکه سازمان وی در اهداف اقتصادی و مسئولیت های قانونی سازمانی خود موفق باشد و اگر غیر از این باشد مسلماً مدیر نمی تواند به مسئولیت اجتماعی خود عمل نماید. حال با ورود مسئولیت اجتماعی یک چهارچوب اخلاقی به آن اضافه می شود که بر اساس آن مدیران به فعالیتهایی اقدام می کنند که وضع جامعه را بهتر کرده، از انجام کارهایی که باعث بدتر شدن و ضیت جامعه می گردند پرهیز می کنند. مسئولیت اجتماعی جنبه های عملی، مدیریت اخلاقیات، محیط کار، نکات تدوین کدهای اخلاق و رفتار، روزامدکردن خط مشی ها و رویه ها،راهکارهای حل معضلات اخلاقی وغیره را پوشش می دهد.در این خصوص ‹‹اندرسن›› در کتاب خود چنین می نویسد: ‹‹هردو اصطلاح اخلاق مدیریت و مسئولیت اجتماعی در رابطه با رعایت ارزش ها و اصول اخلاقی جامعه و تأمین هدف های سازمان از سوی مدیران هستند. با این تفاوت که مسئولیت اجتماعی درارتباط با مسائل کلان سازمان و اخلاق در ارتباط با رفتار فردی مدیران و کارکنان است. (عراقی, یقین لو ,مهرانگیز،1383)
2-2-20- مدل تحقیق
متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
شایستگی فنی
شایستگی اجتماعی
شایستگی
مدیران
مسئولیت
اجتماعی
سازمان
مسئولیت جامعه
مسئولیت اخلاقی
مسئولیت محیط
مسئولیت مالی
شایستگی کسب وکار
شایستگی مدیریت و دانش
شایستگی رهبری ونظارتی
شایستگی بین فردی
شکل شماره (2-5) مدل مفهومی