مسئولیت اخلاقی و مسئولیت قانونی و مسئولیت اجتماعی شرکت

دانلود پایان نامه

1- “والش” و “بارتیکویسکی” در سال 2012 طی تحقیقاتشان به بررسی تاثیر کیفیت خدمات و مسئولیتاجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان و تبلیغات دهان به دهان با میانجیگری متغیر رضایت مشتری پرداختند. آنان این عوامل را در دو کشور مختلف آلمان و آمریکا با دو فرهنگ متفاوت با در نظر گرفتن نمونهای حاوی 437 مصرفکننده مورد بررسی قرار دادند. در مدل پیشنهادی این تحقیق، کیفیت خدمات و مسئولیتاجتماعی متغیرهای مستقل، رفتار تبلیغات دهان به دهان و وفاداری مشتری متغیرهای وابسته و در نهایت رضایتمندی مشتری متغیر میانجی محسوب میشوند. همچنین در این تحقیق اثرات مستقیم متغیرهای موجود در مدل نیز به صورت جداگانه بررسی گردید. ضمن تایید فرضیات فوق در این پژوهش، اهم نتایج این تحقیق نشان میدهد که رابطه قوی بین CSR و رضایت مشتری، تبلیغات دهان به دهان و وفاداری در بین مصرفکنندگان آلمانی در مقایسه با مصرفکنندگان امریکایی وجود دارد. از سوی دیگر نتایج نشان میدهد که مصرفکنندگان آلمانی اهمیت بیشتری برای مسئولیتهای بشردوستانه شرکت قائلند، این در حالی است که برای مصرفکنندگان امریکایی عملکرد اقتصادی شرکت از اهمیت بالاتری برخوردار است(Walsh & Bartikowski, 2012).
2-بررسی اهمیت درک مناسب مصرفکننده از مسئولیتاجتماعی شرکت که در سال 2012 توسط “لی” و همکارانش انجام شد، به بررسی تاثیر دیدگاه مصرفکننده و فعالیتهای مسئولیتاجتماعی شرکت بر وفاداری مشتری میپردازد. پس از توزیع، جمعآوری و تحلیل 200 پرسشنامه مشخص شد که که درک مناسب مصرفکننده بر ادراک وی از فعالیتهای مسئولانه اجتماعی شرکت، هویت شرکت- مصرفکننده و نهایتا بر وفاداری مصرفکننده اثر میگذارد(Lee et al, 2012).
3- “لی” و “یونجونگهو” در سال 2009 به بررسی تاثیر رضایتمندی مشتری بر رابطه بین فعالیتهای اجتماعی شرکت و ارزش شرکت در هتلها و رستورانهای حاضر در ایالات متحده امریکا پرداختند. پس از بررسی 39 هتل و 43 رستوران، نتایج نشان داد که متغیر میانجی رضایت مشتری، هیچ نقش تعدیلکنندهای بین فعالیتهای اجتماعی شرکت و ارزش شرکت در هتلها و روستورانهای حاضر در ایالات متحده امریکا ندارد. اما مشخص شد که اقدامات مثبت مسئولیت اجتماعی اثرگذاری مثبتی بر رضایت مشتری و نیز ارزش شرکت میگذارد(Lee & Yoonjoung Heo, 2009).
ردیف
عنوان پژوهش
موضوع مورد بررسی
متغیرهای پژوهش
نتایج پژوهش
1
تحلیل تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر تصویر نمادین، تصویر عملکردی و وفاداری برند(دولت آبادی و همکاران، 1392).
بررسی تأثیر مسئولیتاجتماعی شرکتی، بر وفاداری برند از طریق نقش میانجیگری تصویر برند.
متغیرهای مستقل: مسئولیتاجتماعی، مسئولیت اخلاقی و مسئولیت قانونی
متغیرهای میانجی: تصویر برند، تصویر عملکردی، تصویر نمادین
متغیر وابسته: وفاداری برند
نتیجه پژوهش: ارتباط وفاداری با تصویر نمادین ادارک شده مشتریان، مستحکمتر از تصویر عملکردی تشخیص داده شد.
آزمون فرضیهها: همبستگی و مدل معادلات ساختاری
2
رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف کننده سبز)حامی محیط زیست((محمدیان و ختائی، 1390).
اولویتبندی و بررسی رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی با رفتار مصرف کننده سبز)حامی محیط زیست).
متغیرهای مستقل : نگرشهای زیستمحیطی، هنجارهای فردی، اثربخشی ادراک شده توسط مصرف کننده سبز و هنجارهای اجتماعی(بازدارنده)
متغیرهای وابسته: رفتار خرید سبز، پشتیبانی از اقدامات زیستمحیطی، رفتارهای محافظتی
نتیجه پژوهش: رابطه نگرشهای زیستمحیطی، هنجارهای فردی، اثربخشی ادراک شده توسط مصرف کننده سبز و هنجارهای اجتماعی(بازدارنده) با ابعاد رفتاری مصرفکننده سبز تایید شد.
آزمونفرضیهها: آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
3