مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و مسئولیت پذیری اجتماعی

دانلود پایان نامه

815/79
541/0
934/8
000/0
جدول فوق نتایج تحلیل رگرسیون تبیین مسئولیت اجتماعی از روی مأموریت سازمان را نشان میدهد. بدین منظور متغیر مأموریت سازمان را به عنوان پیش بین برای مسئولیت اجتماعی وارد معادله نمودیم. نتایج نشان داد که مأموریت سازمان به تنهایی میتواند 29 درصد از تغییرات مسئولیت اجتماعی را تبیین نموده و با مسئولیت اجتماعی همبستگی 54/0 دارد. بر این اساس ضریب بتای معادله برابر 541/0 بود که در سطح 01/ p< معنی دار میباشد.
فصل پنجم
نتیجهگیری
و پیشنهادات
5-1: مقدمه
حال با اتمام مراحل مختلف در این پژوهش و پایان یافتن مراحل تجزیه و تحلیل داده ها و دستیابی به اهداف و فرضیه های از پیش تعیین شده، نوبت آن است تا در این فصل، با نگاهی عمیق تر، به نتایج حاصل از تحقیق و کم و کیف انجام آن پرداخته شود. همانگونه که مشخص گردید، این تحقیق به سنجش رابطه فرهنگ سازمانی با مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی پرداخته است. لذا در این فصل ابتدا به ارائهی خلاصهای از تحقیق میپردازیم و سپس به تشریح نتایج و یافته ها، محدودیت های تحقیق را مدنظر قرار داده و در پایان پیشنهادات کاریردی و پژوهشی لازم را ارائه مینماییم.
5-2: خلاصه تحقیق
با توجه به این که تحقیق حاضر به بررسی و تعیین رابطه فرهنگ سازمانی با مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی پرداخته است ، لذا پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت و روش توصیفی، از نظر نوع پیمایشی است. از آن ‌جا که رابطه بین دو متغیر را بررسی می‌کند، تحقیق از نوع همبستگی نیز می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی که حجم کامل آن برابر497 نفر است، می باشد. که از این تعداد براساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونهگیری خوشه ای 213 نفر از کارکنان تعیین شدند. پس از تعیین حجم نمونه پرسشنامههای استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون(2007) و مسئولیت اجتماعی زبد عبدالراشد و سعدتالله ابراهیم (2002) در بین نمونه پخش شد. پس از جمعآوری داده ها و اطلاعات تقریباً 10 درصد از کل پرسشنامهها یا ارجاع نشده و یا قابل تحلیل نبودند لذا از جریان تحلیل حذف گردیدهاند. نمونه نهایی تحقیق 195 نفر میباشد که مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل در دو قسمت آمار توصیفی و آمار استنباطی بررسی شدند.
5-3 : بحث و نتیجهگیری
فرضیه کلی:
بین فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه معناداری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون R استفاده شد. نتایج به دست آمده ( 603/0R = و 01/0 P=) نشان داد که با اطمینان 99% رابطه مثبت و معناداری بین دو متغیر وجود دارد. به منظور تبیین این رابطه آزمون ضریب رگرسیون تک متغیره برای تبیین مسئولیت اجتماعی از روی فرهنگ سازمانی انجام گرفت که نتایج آن هم حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی به تنهایی میتواند36 درصد از تغییرات مسئولیت اجتماعی را تبیین نماید.
نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج؛ مشبکی و شجاعی (1389)، مرتضوی و همکاران(1389) اردلان و همکارانش(1378)، منوریان و بختایی(1386)، رحیم نیا و علیزاده (1388). گیلسپی و همکاران (2008)، قبادیان (2005) الدهایت(2006)، یونگ گیانگ (2009)، ویلیامزو بارت (2000)، میر و آلن (2002)، برامرو همکاران(2007) همچنین رگو و همکاران(2007) همسو و هم راستا می باشد.
مشبکی و شجاعی (1389) بیان میکنند که بین مولفه های فرهنگ سازمان و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان همبستگی مثبت و بالایی وجود دارد. مرتضوی و همکاران(1389)، بیان مینمایند که تاکید بر اهمیت مسؤولیت اجتماعی و رعایت آن از سوی سازمانها می تواند از کارکردی مثبتی بر عملکرد سازمانها برخوردار باشد .
توجه به مسؤولیت اجتماعی توسط سازمان، ازجمله متغیرهایی بوده است که در بهبود گرایشات مثبت، احساس غرور و بازدهی بیشتر از طریق نیروی کار متعهدتر، موثر بوده است. هم چنین این یافته بر طبق نظریه هویت اجتماعی، موید این معناست که اشتغال در سازمانهایی که دارای جنبههای ارزشی مانند اهمیت دادن به مسئولیت اجتماعی هستند، به احساس مثبت در کارکنان منتج میشود .
فرضیه 1: بین”درگیر شدن در کار”توسط کارکنان و مسئولیت اجتماعی آنان در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه معناداری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه نیز از ضریب همبستگی پیرسون R استفاده شد. نتایج به دست آمده ( 521/0R= و 01/0 P=) نشان داد که با اطمینان 99% رابطه مثبت و معناداری بین دو متغیر وجود دارد. به منظور تبیین این رابطه آزمون ضریب رگرسیون تک متغیره برای تبیین مسئولیت اجتماعی از روی درگیر شدن در کار انجام گرفت که نتایج آن هم حاکی از آن است که درگیر شدن در کار به تنهایی میتواند27 درصد از تغییرات مسئولیت اجتماعی را تبیین نماید. که این مقدار در سطح مناسبی قرار دارد.
نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج؛ مشبکی و شجاعی (1389)، زینت نجار(1389)، اردلان و همکارانش(1378)، منوریان و بختایی(1386)، رحیم نیا و علیزاده (1388)، یونگ گیانگ (2009) همسو و هم راستا میباشد.
بر مبنای نظریه هویت اجتماعی، اگر سازمان نسبت به انجام مسؤولیت های اجتماعی متعهد شود، کارکنان ممکن است از اینکه عضو چنین سازمانی هستند، به خود ببالند و این احساس را داشته باشند که سازمان آن ها نسبت به وضعیت حال و آینده جهان حساس است، حتی اگر این حساسیت و تصمیمات مرتبط با آن برای سازمان سودآور نباشد(مرتضوی و همکاران، 1389). ارتقای اهمیت مسؤولیت پذیری سازمان، بر افزایش شدت رابطه مسؤولیت پذیری سازمان در برابر مشتریان و تعهد کاری کارکنان موثر خواهد بود.
فرضیه 2: بین”سازگاری”کارکنان و مسئولیت اجتماعی آنان در سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه معناداری وجود دارد.