مسائل بهینه سازی چند هدفه و معیارهای ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

25.00
28.58
3
5.52
6.09
7.06
5.15
Delta
4
2
1
3
Rank
مشابه آنچه در بخش الگوریتم NSGA- گفته شد برای نمایش اثر نسبی هر فاکتور روی مقدار سطح پاسخ از آنالیز واریانس استفاده میشود. آنالیز واریانس نسبت به مقادیر SN و میانگین پاسخها برای الگوریتم MOACO صورت گرفته و نتایج در جدولهای (4-10) و (4-11) نمایش داده شدهاند. با توجه به آنالیز واریانس صورت گرفته نسبت به مقادیر SN در جدول (4-10) همانطور که مشاهده میکنید، سه فاکتور ، و با ارزش P-value کمتر از 0.05 دارای اثر معنیداری بر روی پاسخها میباشند و این در حالیست که فاکتور با مقدار 0.061 دارای اثر کمتری بر روی پاسخها میباشد. از طرفی دیگر با آنالیز واریانس برای میانگین پاسخ ها مشخص می شود که هر چهار فاکتور مذکور با مقدار P-value کمتر از 0.05 دارای اثر معنیداری بر روی پاسخها می باشند. با آنالیز جدول های (4-12) و (4-13) که مشخص می گردد که فاکتور فرومون اولیه از نظر ایجاد تغییرات در سطوح پاسخ ها در رتبه اول قرار دارد.
برای یافتن سطوح بهینه هر یک از فاکتورها از تحلیل اثرات متقابل آنها استفاده میشود. این اثرات در نمودارهای (4-10) و (4-11) نمایش داده شداند. شکل (4-10) نشان میدهد که فاکتور درسطح دوم خود یعنی [0.7 0.3] ، فاکتور هم در سطح دوم خود یعنی 10، فاکتور هم در سطح دوم خود یعنی 0.12 و فاکتور در سطح اول خود یعنی 0.1 شاخص SN را کمینه میکنند و در شکل (4-11) هم همین موارد صادق می باشد. بدین ترتیب، مقادیر پارامترهای کنترل کننده الگوریتم MOACO بصورت میباشند.
شکل (4-10)- میانگین نرخ SN برای الگوریتم MOACO
شکل (4-10)- میانگین نرخ SN برای الگوریتم MOACO
شکل (4-11)- پاسخ میانگین ها برای الگوریتم MOACO
شکل (4-11)- پاسخ میانگین ها برای الگوریتم MOACO
4-5- ارزیابی الگوریتم ها
در این بخش عملکرد دو الگوریتم پیشنهاد شده در این تحقیق با هم مقایسه می شوند. همان طور که قبلاً گفته شد در مسائل بهینه سازی چند هدفه بر خلاف مسائل بهینه سازی تک هدفه که همواره با یک پاسخ سروکار داریم، با پاسخ هایی سروکار داریم که هیچ کدام بر دیگری اولویت ندارند و یا به بیان دیگر پاسخ ها همدیگر را مغلوب نمیکنند. برای ارزیابی چنین مسائلی در ادبیات موضوع تا به امروز معیار های کمی و کیفی متفاوتی ارائه شده است که به بررسی برخی از این معیار ها در فصل ادبیات تحقیق پرداخته ایم. ما در این تحقیق سعی کردهایم که معیارهای ارزیابی عملکردی را در نظر بگیریم تا بتوانیم از جنبه های مختلفی به مقایسه عملکرد دو الگوریتم بپردازیم. معیارهای کمی در نظر گرفته شده در این تحقیق شامل فاصله از نقطه ایده آل (MID) و کیفیت پاسخ ها (QM) می باشد و معیار های کیفی در نظر گرفته شده شامل تعداد پاسخ های پارتو (NPS)، معیار گوناگونی (DM) و پراکندگی حل های نامغلوب (SNS) و زمان محاسباتی (Time) می باشد. جهت انجام این مقایسات در این تحقیق 20 مسئله آزمایشی در سه مقیاس کوچک شامل 7 مسئله، متوسط شامل 6 مسئله و بزرگ شامل 7 مسئله تولید و نتایج حاصل از حل مسائل توسط الگوریتم ها در قالب جداولی در ادامه فصل آورده شده است. الگوریتم های فوق در نرم افزار MATLAB R2012a پیاده سازی شده و هر یک از این الگوریتم برای هر یک از مسائل 5 مرتبه در کامپیوتر شخصی با مشخصات Intel(R) Core(TM) i5 CPU with 2.27 GHz با حافظه 3 گیگابایت اجرا شده اند و میانگین معیار های مقایسه ای در جداول گزارش داده شده است.
4-5-1- مجموعه داده ها