مشارکت اجتماعی زنان و مشارکت سیاسی زنان

دانلود پایان نامه

ازکیا، غلامرضا و فیروزآبادی، علیرضا (1383)، تبیین مشارکت اجتماعی، فرهنگی، دانشجویان علوم پزشکی شهر تهران، مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شماره 1: 57-69.
باستانی، حسین(1386)،‌ عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان تکنوکرات، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
بیرو، آلن (1366)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقرساروخانی، تهران: انتشارات کیهان.
پاتنام، رابرت(1380)، دموکراسی و سنت‌های مدنی، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: سلام.
پاشا شریفی،حسین.شریفی، نرگس (1380).روشهای تحقیق درعلوم رفتاری. تهران: انتشارات سخن.
پیرسون، کریستوفر(1389) معنای مدرنیته، ترجمه علی اضغر سعیدی، تهران: انتشارات کویر.
پیکا، ژرژ، (1370)، جرم شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران: نشر دانشگاه بهشتی.
تاجبخش، کیان. ثقفی، مراد. کوهستانی، مسعود (1384)، سرمایه‌ی اجتماعی و سیاستهای اجتماعی (بررسی وضعیت سرمایه‌ی اجتماعی در ایران)، رفاه اجتماعی، شماره 3: 197- 155
تبریزی، نسرین (1383)، مشارکت سیاسی زنان، تهران: موسسه چاپ و انتشارات قائم.
توسلی، غلام عباس(1384). مفهوم سرمایه‌ی اجتماعی در نظریات کلاسیک و جدید، نامه علوم اجتماعی شماره 26: 1- 32
توسلی، غلام عباس. (1386)، نظریه‌های جامعه شناسی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)
چلبی، مسعود. مبارکی، محمد (1384). تحلیل رابطه سرمایه‌ی اجتماعی و جرم در سطوح خرد و کلان، مجله جامعه شناسی ایران، شماره 2: 3-44.
حسین پور، جعفر، معتمدنژاد، کاظم (1390)، بررسی رابطه میزان مصرف رسانه‌ها و میزان سرمایه‌ی اجتماعی شهروندان تهرانی، فصلنامه رسانه، شماره 2: 12-28.
خلف خانی، مهدی (1379)، تحلیل و رابطه سرمایه‌ی اجتماعی وفساد ادری تهران: مرکز تحقیات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
دیلینی، تیم(1388)، نظریههای کلاسیک جامعهشناسی، ترجمه بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی، تهران: نشرنی.
رابرتسون، یان (1377). درآمدی بر جامعه شناسی، ترجمه حسین بهروان ، مشهد : آستان قدس رضوی.
رزاقی، افشین (1385)، نظریه‌های ارتباطات جمعی، تهران: انتشارات آسیم.
رضایی، عبدالعلی(1385)، مشارکت اجتماعی،هدف یا ابزار توسعه، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 4: 109-110
رمضانی، سید علی (1386)، بررسی رابطه سرمایه‌ی اجتماعی وشدت جرم، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
روح الامینی، محمود (1368)، زمینه فرهنگ شناسی، تهران: انتشارات عطار.
ساروخانی، باقر (1375)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی جلد اول، اصول و مبانی تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنکی.