مشارکت در سود و زیان و مدیریت ریسک اعتباری

دانلود پایان نامه

Noe.Faaliat 5.924 1.897 9.752 1 .002 373.787
savabeq.etebari 18.630 5.253 12.579 1 .000 123266585.562
Mablagh.qest 4.568 1.386 10.871 1 .001 96.396
Nerkh.sood 2.651 .861 9.486 1 .002 14.162
Constant -171.008 46.604 13.464 1 .000 .000
h Variable(s) entered on step 8: Vasiqeh.
فصل پنجم
نتیجه گیری وپیشنهادات
1-5-مقدمه
محققان در تنظیم نهایی گزارش قسمتی را به پیشنهاد ها و توصیه های مخاطبان خود اختصاص می دهند بهره گیرندگان از این توصیه ها هم واقعی هستند وهم فرضی که گمان می رود به موضوع پایان نامه علاقمند هستند ودر اینده به آن مراجعه می کنند تا با آشنا شوند نگارنده پایان نامه باید سعی کند به چنین بهره گیرندگانی که به پایان نامه او مراجعه می کند توصیه کند که کار از کجا ادامه دهند پژوهشگران باید با دقت این پیشنهادها راارائه کنند زیرا این توصیه بیانگر دریافت ها وشناختی است که نگارنده پایان نامه در طی فرآیند تحقیق بدست آورده و خود نوعی دست آورد در تحقیق محسوب می شود .
2-5- نتیجه گیری
بانک یک موسسه انتفاعی است که با سرمایه خود یا با جمع آوری سپرده مشتریان به منظور کسب سود اقدام به دادن وام ،اعتبار وخدمات بانکی می نماید ودر واقع وظیفه اصلی به عهده بانک می باشد یکی جمع آوری سپرده های مشتریان (تجهیز منابع)ودیگر اهدای تسهیلات(تخصیص منابع )در نظام بانکداری اسلامی بانک ها وکیل و امین مشتریان می باشد به عبارت دیگر مشتریان بر مبنای اصل مشارکت در سود و زیان (اصطلاحا PLS)به بانک ها وکالت داده اند تا از سپرده آن ها برای مصارف خاص در چارچوب قراردادها ومعاملات اسلامی استفاده نمایند و علاوه بر این بانک ها در قبال سهام داران خودهم مسئول هم پاسخگو هستند و باید در زمینه تخصیص منابع حمایت به خرج داده و مطلوب ترین به بیان دیگر کم ریسک ترین گزینه ها جهت سرمایه گذاری واعطای تسهیلات را انتخاب نماید ودر نتیجه مدیریت ریسک اهمیت ویژه ای مخصوصا برای بانک ها پیدا میکند به طوری که امروزه کمیته مدیریت ریسک در سطح مدیریت کلان بانک ها تشکیل شده وبه ارائه ی راهکارهایی در این خصوص می پردازد مدیریت ریسک اعتباری شامل شناسایی، اندازه گیری، نظارت وکنترل ریسک می باشد وبه عبارت دیگر بعد از شناسایی ریسک با استفاده از فنون ومدل‌های مختلفی از جمله رگرسیون چند متغیره ،تحلیل ممیزی ،تحلیل لاجیت و پروجیت ومدل شبکه‌های عصبی اندازه گیری می شود هر چه اندازه گیری دقیق تر باشد در مراحل بعدی نظارت وکنترل بهتری بر ریسک سرعت می پذیرد.به طور کلی نتایج این پژوهش را می توان به صورت جدول زیر خلاصه نمود :
جدول 1-5- بررسی آزمون فرضیات
شماره فرضیه فرضیه نتیجه آزمون
فرضیه اصلی امکان ارائه مدل معنادارجهت بررسی کاهش ریسک اعتباری دربانک صادرات ایران تائید فرضیه
فرعی 1 درآمدمتقاضی درنکول شدن تسهیلات تاثیر دارد تائید فرضیه
فرعی2 نوع وثیقه ای که فرددراختیاربانک قرار می دهد در نکول شدن تسهیلات تاثیر دارد تائید فرضیه
فرعی 3 ثبات شغلی متقاضی درنکول شدن تسهیلات تاثیر دارد تائید فرضیه
فرعی 4 مبلغ تسهیلات پرداختی به مشتری (متقاضی) در نکول شدن تسهیلات تاثیر دارد تائید فرضیه
فرعی 5 مدت زمان بازپرداخت تسهیلات (وام)در نکول شدن تسهیلات تاثیر دارد تائید فرضیه
بین درآمد متقاضی با نکول شدن تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد .
هر چه درآمد متقاضی بالاتر باشد احتمال نکول شدن تسهیلات اعطایی به وی کاهش مییابد. متقاضیانی که درآمد پایینی دارند مسلما در بازپرداخت اقساط تسهیلات سنگین با مشکل مواجهه می‌شوند. به همین دلیل نیز در اکثر بانکها یکی از شرایطی که متقاضی دریافت تسهیلات بایستی دارا باشد درآمد ماهانه متناسب با تسهیلات درخواست شده است