مشاهده مشارکتی و روابط خانوادگی

دانلود پایان نامه
2- تصور قضاوت آن ها در مورد حضور ماست! یعنی پس از تصور حضور ما این تصور به یک قضاوتی می انجامد.
3- برخی از ویژگی های خوداحساسی نظیر خودپسندی و غرور و فخر و خرسندی! براساس این قضاوت ها عکس العمل های بعدی خودمان را تنظیم می کنیم.
کولی معتقد است که شخصیت با کنش و ارتباط با افراد دیگر است که شکل می گیرد و از یک طرف خود را که کاملاً جنبه اجتماعی دارد عینی می داند چون وابسته به اجبار اجتماعی و قوانین اخلاقی است.
جنبه های عینی خود:
1- اجبار اجتماعی: ساختارهایی است که از قبل در اجتماع بوجود آمده و می بایست مرز شخصیتی خود را با این ساختارها وفق دهیم و به صورت جبری ما را هدایت می کنند.
2- قوانین اخلاقی: به مسایل وجدان و اخلاق مذهبی بر می گردد که چهارچوبی را مشخص می کند و خودمان را در این چهارچوب ها قرار می دهیم  و همچنین انتظارات دیگران! انتظارات دیگران واکنش های ما را نسبت به جامعه اطراف خودمان مشخص می‌کند! همه این ها عینی هستند.
جنبه ذهنی خود: مربوط به عکس العمل آگاهانه ای است که ما نسبت به هر شخص انجام می دهیم! عکس العمل هایی که به صورت تأخیری است و همان بحثی که در هوش انجام می شود.
روابط اجتماعی از نظر کولی:
1- روابط اجتماعی در گروه نخستین: روابط به صورت غیررسمی- عاطفی- چهره به چهره در آن ها پاسخ به نیازهای اولیه هم مطرح است مانند روابط خانوادگی و دوستان.جدا از نقش و شخصیت های اجتماعی است.
2- روابط اجتماعی در گروه ثانویه: گروهایی هستند که با شخصیت اجتماعی و سمت‌های افراد در سطح جامعه سروکار داریم، روابط رسمی براساس آداب و رسوم اجتماعی.
هربرت بلومر
از نظر روشی او برای این مکتب اهمیت دارد مفهوم نماد را اضافه کرد.بحث کنش متقابل نمادین را مطرح می کند.
بلومر معتقد است که ساختارهای خرد باید به سمت بحث کلان حرکت کنند یعنی کنش متقابل نمادین از کنش بین افراد در سطوح کلان بین سازمان ها و نهادها هم بررسی شود.
برای شناسایی کنش متقالبل بین افراد از طریق معناکاوی مورد بررسی قرار می گیرد در مشاهده مشارکتی از پرسشنامه خبری نیست.
اوبه دو مرحله در روش تحقیق تأکید می کند: 1- مرحله اول، اصل کاوش یا بحث توصیف ،اینجا مسئله را بوسیله کاوش و تشریح برای خودمان باز می کنیم و آن را توصیف و تشریح می کنیم.
2- مرحله دوم، اصل بازرسی یا اصل تحلیل، بحث آزمایش مستقیم جهان اجتماعی، یعنی بعد از مرحله اول و تشریح مسئله اصل بازرسی و آزمایش مستقیم جهان اجتماعی است.و اثری ازپرسشنامه نیست.
بلومر معتقد است ماهیت جامعه را باید در کنش و واکنش بین کنشگران جستجو نمود یعنی اعتقاد دارد که جهان انسانی یعنی کنش و زندگی گروهی که مبتنی بر هماهنگی کنش و نیز افراد است در پس این کنش هااست که ما کنش مان را با کنش دیگران وفق می دهیم، یعنی هنگامی که کنشی را نسبت به مخاطبی انجام دادیم واکنشی که او نسبت به ما انجام می‌دهد محدودۀ کنش بعدی ما را نشان می دهد.
پس علت این که نام این  مکتب کنش متقابل نمادین است:
1- به بحث کنش می پردازد در سطح اجتماعی پس کنش اجتماعی است
کنشی که با واکنش همراه است پس کنش متقابل است
2- کنشی که بواسطه استفاده از نماد است و منظور را بوسیله نماد ارسال می کنیم پس کنش متقابل نمادی است.
تقسیم بندی اشیاء و پدیده ها: