مصرف کنندگان و انعطاف پذیری

دانلود پایان نامه

ج : استراتژی های بررسی گرا :
این نوع استراتژی ها فعالیتهای سازمان را با درنظر گرفتن چندین عوامل موثر در بازار / کالا بررسی کرده و سپس به موسسه امکان طراحی ، تولید و توزیع کالاها را میدهد . این نوع استراتژی ها بطور کلی دارای دو محاسن هستند :
اول : پیدا کردن راهی مطمئن تر با سودآوری بیشتر ( البته با درنظر گرفتن فرصت از دست رفته ) و نیز ریسک کمتر
دوم : بسیج تمامی امکانات موسسه در یک جهت برای کسب برتری که میتواند با ابتکارات و نوآوریها همراه بوده و آغازی دوباره برای توفق موسسه باشد .
د ) استراتژی های واکنش دار : 1
این نوع استراتژی ها با دید محرک بودن محیط خارجی و تاکید تاثیرگذاری برسازمان ، به موسسه بعنوان یک سیستم عدم تاثیرگذار نظر کرده که همواره سعی در انجام واکنش محیطی نسبت به تغییرات آن دارد .
3-الف-1-2: استراتژی های موسسه ای رقابتی :
این نظریه توسط پورتو تر بیان گردیده . بنا به نظر وی اساسی ترین عاملی که در دراز مدت باعث توفق سازمان میگردد امتیاز بستر رقابتی میباشد که موسسه در آن قرار دارد . یک موسسه برای آنکه بتواند به برتری رقابتی دست پیدا کند ، سعی بر آن دارد تا به دو استراتژی اصلی دست پیدا کند
————
بوسن – کلین – جوهره استراتژی – فصل پنجم – چاپ اول 1376
اول : هزینه یابی
دوم : متفاوت سازی . که البته امتیاز رقابتی مورد پورتو بستگی به ساختار رشته صنعت مورد فعالیت موسسه دارد .
طبق نظریه پورتو موسسه برای آنکه به موفقیت بالا در سطح بازار /کالا برسد باید سه استراتژی هزینه رهبری ، متفاوت ساز و تمرکز گرایی را بکار گیرد
الف : استراتژی های رهبری با توجه به هزینه :
دراین نوع استراتژی ها موسسه سعی دارد تا با انجام هزینه یابی در سطحی پائین تر از رقبا در جهت تولید و توزیع محصولات اقدام نماید . انجام این استراتژی به سه بخش عمده نیاز است:
اول :استاندارد بودن
دوم : پائین آمدن منحنی یادگیر موسسه
سوم : توانایی انعطاف پذیری قیمت کالاها و خدمات مورد ارائه در موسسه
ب : استراتژی های متفاوت کردن :
این نوع استراتژی سعی برآن دارد تا با تغییر دادن یکی از ویژگیهای محصول ازقبیل شکل ظاهر ، کیفیت ، بسته بندی و قیمت و ……… سعی در مطلوب کردن آن دارند .
ج : استراتژی های تمرکز گرایی :
از این استراتژی ها زمانی استفاده میشوند که محصول موسسه دارای بازار ویژه ای باشند هر موسسه ای که خواهان اجرای این نوع استراتژی است یک قسمت مشخص از بازار را انتخاب کرده و موسسه های دیگر را کنار میزند . موسسه میتواند قسمتی از بازار ، گروه خاصی از مصرف کنندگان با میزان خط تولید و توزیع معین در یک منطقه جغرافیایی را مورد هدف قرار دهد .
3-الف -1-3: تصمیمات تاکتیکی و یا استراتژی های کمکی :
این نوع استراتژی ها درباره حیطه های وظیفه ای است که موسسه برای بهتر انجام دادن آن تلاش میکند تا با استفاده از استراتژی های کمکی به اهداف ازپیش تعیین شده دست یابد ازقبیل : قراردادهای وام ، قراردادهای مدیریتی ، همکاری و فعالیتهای مشترک برای خیلی بهتر اجرا کردن یک وظیفه تولیدی وبازار یابی .