مصرف کنندگان و محصولات لبنی

دانلود پایان نامه

088/0 سطح معنی داری
384 384 تعداد

متغیر ها تعداد میزان ضریب همبستگی سطح معنی داری نتیجه


فردگرایی/جمع گرایی و بازاریابی دهانبهدهان برون گروهی 384 7/8 درصد 088/0 رد فرضیه
با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری (Sig) بدست آمده بزرگتر از 05/0 میباشد. می توان گفت که فرضیه تحقیق رد و رابطه بین دو متغیر فردگراییدر مقابل جمع گرایی مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه اصفهان و بازاریابی دهان به دهان بررون گروهی معنادار نمی باشد.
4-6-4) فرضیه فرعی سوم : بین ارزش بین ارزش فرهنگی مردگرایی در مقابل زن گرایی مصرف کننده با میل به مشارکت وی در بازاریابی دهان به دهان درون گروهی رابطه معنا دار وجود دارد.

بین ارزش فرهنگی مردگرایی در مقابل زن گرایی مصرف کننده و بازاریابی شفاهی درون گروهی رابطه معنادار وجود ندارد H0 :
بین ارزش فرهنگی مردگرایی در مقابل زن گرایی مصرف کننده و بازاریابی شفاهی درون گروهی رابطه معنادار وجود دارد: H1
جدول 4-16) ضریب همبستگی بین مردگرایی/زن گرایی و بازاریابی دهان به دهان درون گروهی
بازاریابی دهان به دهان دررون گروهی مردگرایی/زن گرایی
**472/0 1 ضریب همبستگی اسپیرمن مردگرایی/زن گرایی
000/0
سطح معنی داری
384 384 تعداد
1 **472/0 ضریب همبستگی اسپیرمن بازاریابی دهان به دهان دررون گروهی
000/0 سطح معنی داری
384 384 تعداد
** ضریب همبستگی در سطح 01/0 (2طرفه) معنی دار است
متغیر ها تعداد میزان ضریب همبستگی سطح معنیداری نتیجه
بین مردگرایی/زن گرایی و بازاریابی دهان به دهان دررون گروهی 384 2/47 درصد 000/0 تائید فرضیه
با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری (Sig) بدست آمده کوچکتر از 01/0 می باشد. لذا با اطمینان 99 درصد می توان گفت که فرضیه تحقیق تایید و این رابطه معنادار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر مردگرایی/زن گرایی و بازاریابی دهان به دهان دررون گروهی 2/47 درصد می باشد که این بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر است. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 223/0درصد می باشد که این نشان می دهد که متغیر مستقل به میزان 3/22 درصد می تواند متغیر وابسته را پیش بینی کند.
4-6-5) فرضیه فرعی چهارم : بین ارزش بین ارزش فرهنگی مردگرایی در مقابل زن گرایی مصرف کننده با میل به مشارکت وی در بازاریابی دهان به دهان برون گروهی رابطه معنا دار وجود دارد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تبدیل فوریه و بهینه‌سازی

بین ارزش فرهنگی مردگرایی در مقابل زن گرایی مصرف کننده و بازاریابی شفاهی برون گروهی رابطه معنادار وجود ندارد H0 :