مطالعات توصیفی و شهرک های صنعتی

دانلود پایان نامه

3-2)روش تحقیق
تحقیق را می توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مساله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد وشامل گامهایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخهایی برای مساله مورد علاقه ما در محیط کاری به دست آید(سکاران،1390).
هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسایل موجود در سازمان به تحقیق می پردازیم آن را
تحقیق کاربردی می نامیم.اما وقتی اساسا برای بهبود درک خود درباره مسایل بخصوصی که به طور معمول در محیط های سازمانی روی می دهند ونیز چگونگی حل آنها تحقیق می کنیم آن را تحقیق بنیادی یا پایه ای می خوانیم که تحقیق محض نیز خوانده می شود.یافته های چنین تحقیقی به افزایش دانش در زمینه های مختلف مدیریت کمک می کند(سکاران،1390).
این تحقیق از نوع هدف کاربردی و از نوع روش توصیفی- پیمایشی است.
الف)روش تحقیق توصیفی
در مطالعات توصیفی بر خلاف مطالعاتی که هدفشان کشف روابط علت و معلول است، هدف توصیف منظم و مدون موقعیتی ویژه بصورت واقعی و عینی (آنچه هست) می باشد.در واقع مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی های متغیرهای یک موقعیت صورت می گیرد.
هدف هر مطالعه توصیفی عبارتست از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر و با دیگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن.در بساری از موارد ممکن است چنین اطلاعاتی حتی بیش از هرگونه اقدامی در زمینه تغییر رویه های کاری جنبه حیاتی داشته باشد(سکاران،1390).
ب)تحقیق پیمایشی (زمینه یابی)
تحقیق پیمایشی عبارتست از مشاهده پدیده ها به منظور معنا بخشیدن به جنبه های مختلف اطلاعات جمع آوری شده.به عبارت دقیق تر تحقیق پیمایشی، یک فرایند پژوهشی است که به منظور جمع آوری اطلاعات درباره این موضوعات که گروهی از مردم چه میدانند، چه فکر میکنند ویا چه کاری انجام میدهند، اجرا میشود.منظور از «چه می دانند» این است که مردم چه اطلاعاتی را در زمینه یک هدف یا یک موضوع درونی پدیده آورده اند.مراد از «فکر کردن» این است که عقاید، نگرشها، ارزشها و باورهای مردم چه هستند؟ زمینه یابی نباید برای جمع آوری اطلاعات از منابع موجود به کار برده شود؛ بلکه این فرایند پژوهشی اظهارات مردم را درباره اینکه چه می دانند و چه فکر میکنند اندازه گیری می کند(دلاور،1384).
در تحقیقات پیمایشی عموما محقق با استفاده از مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه به گردآوری اطلاعات می پردازد.
ج)تحقیق کاربردی
تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می گیرند.این نوع تحقیقات بیشتر بر موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمتر مورد توجه قرار می دهند،این تاکید بیشتر به واسطه آن است که “تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود”(خاکی،1388).
تحقیق کاربردی در جستجوی دستیابی به یک هدف علمی و تاکید آن بر تامین سعادت و رفاه توده مردم و مطلوب بودن فعالیت است.یافته های تحقیق کاربردی به میزان بسیار زیادی قائم به زمان و مکان هستند.این تحقیق چنانچه درست انجام شود، اطلاعات سودمندی در زمینه برنامه ریزی، طرح وتوسعه شیوه های عملی فعالیت اجرایی بدست می دهد.خصیصه ای که موجب میشود ک.شش برای کسب اطلاعات و دانش، منجر به تحقیق کاربردی شود، وجود هدف و مقصود است.دانشی که به این طریق کسب میشود، راهنما و دستورالعملی برای فعالیتهای عملی خواهد بود.هدف تحقیق کاربردی،حل مسئله و سرانجام دستیابی به اطلاعات جهت اخذ تصمیم و رفع نیاز ومشکلات فوری است(دلاور،1384).
در تحقیق حاضر نیز اولا به توصیف وضعیت موجود پرداخته شده است و از طرف دیگر، اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شده است.به همین جهت تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد.
3-3)جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد درباره آنها تحقیق نماید(سکاران،1390).
در تعریفی دیگر اینگونه می باشد: جامعه آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا،1385).
بر طبق طبقه بندی و استاندارد صنایعکارخانجات صنعتی به 2 دسته ی کارخانه های بزرگ و کوچک تقسیم می شود.این نوع از طبقه بندی ها سیستم طبقه بندی برای اطلاعات اقتصادی صنایع است.بر اساس این استاندارد، صنایع در زمینه تولید، استخدام کارکنان، تولید نا خالص و دیگر مقیاسهای آماری مورد بررسی قرار می گیرد.بر این اساس کارخانه هایی که تعداد کاکنان آنان کمتر از 10 نفر باشد کوچک و اگر تعداد کارکنان آنان بالاتر از 10 نفر باشد بزرگ محسوب می شوند.
کارخانجات بزرگ نیز بر اساس تعداد کارکنان خود به زیر مجموعه هایی تقسیم می شود که در این تحقیق کارخانجات بالای 50 نفر در سطح استان گیلان مد نظر قرار گرفته است.
لذا جامعه آماری مورد نظر مایعنی Nما در این تحقیق شرکت های فعال موجود در شهرک های صنعتی استان گیلان که حدود 312 شرکت می باشد که فهرست آن از اتاق بازرگانی صنایع و معادن و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی استان گیلان دریافت شده است.