مطالعه و مشاهده

دانلود پایان نامه

در هر ستون داشتن حرف مشترک بیانگر عدم اختلاف معنیدار براساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال 5 % میباشد/
ادامه جدول 3-
مساحت سلول بالیفورمی (میکرومترمربع) طول سلول بالیفورمی(میکرومتر) رقم
پایین گلوم بالای گلوم پایین لما بالای لما پایین ریشک بالای ریشک پایین گلوم بالای گلوم پایین لما بالای لما پایین ریشک بالای ریشک
6434bc 6248ab 6265de 6300b 5693bc 6876bcd 287/0a 219/7ab 243/4abc 177/3abc 272/3ab 235/5d الوند
5976bc 6950a 10470ab 5320bcd 5323bc 5767de 221/8ab 234/4a 201/0c-f 191/7abc 217/9b 244/9cd ارگ
8709a 5008abc 12543a 4377de 11121a 9541a 223/2ab 173/2cd 289/4a 173/6abc 322/7ab 299/3abc بک کراس
6200bc 6538ab 3634f 8983a 7012bc 5204e 211/8b 225/9ab 159/6fg 195/7ab 292/5ab 219/3de چمران
7168ab 6392ab 7045cd 9524a 4823c 3200f 242/7ab 234/6a 225/6bcd 226/7a 218/5b 168/9e امید
5156bcd 6602ab 9173bc 6432b 7279b 8102b 177/6b 186/2bcd 211/2cde 188/8abc 274/3ab 254/3bcd پیشتاز
4754cd 5813ab 12118a 4550de 6085bc 6201cde 200/3b 199/1abc 142/7g 143/1bc 301/6ab 312/4ab روشن
7113ab 3530c 4201ef 6102bc 6844bc 5341e 175/8b 151/5d 169/1efg 225/2a 318/1ab 210/3de S78
3854d 4653bc 6249de 4730cd 7235b 7298bc 172/4b 142/4d 264/9ab 167/8abc 264/7ab 261/4bcd شیراز
9120a 5448ab 6949cd 3144e 7164b 8182b 240/9ab 197/1abc 175/7d-g 136/0c 353/3a 358/4a یاواروس
در هر ستون داشتن حرف مشترک بیانگر عدم اختلاف معنیدار براساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال 5 % میباشد.
4-1-6- طول سلول بالیفورمی
از نظر طول سلول بالیفورمی بالای ریشک، در بین ارقام مختلف گندم تفاوت معنیداری در سطح احتمال یک درصد مشاهده گردید، همچنین اثر متقابل آبیاری در رقم نیز بر این صفت معنیدار بود اما این صفت تحت تاثیر اعمال تنش خشکی قرار نگرفت (جدول 1). ارقام یاواروس و روشن در تیمار تنش خشکی به ترتیب با 8/455 میکرومتر و 416 میکرومتر دارای بیشترین طول و رقم امید در همین تیمار با 7/114 کمترین طول را دارا بودند. تنش خشکی از نظر افزایش این صفت تاثیر مثبتی بر ارقام روشن، 78 Sو یاواروس داشت در مقابل برای ارقام امید پیشتاز و شیراز سبب کاهش گردید (جدول 4).
طول سلول بالیفورمی پایین ریشک، تحت تاثیر اثر متقابل آبیاری در رقم قرار گرفت اما اثر آبیاری و اثر رقم بر این پارامتر معنیدار نبود (جدول 1). یاواروس در شاریط تنش خشکی بیشترین طول و شیراز در همین شرایط کمترین طول را دارا بودند (به ترتیب با 5/461 میکرومتر و 6/131 میکرومتر ). شرایط آبیاری تنها بر ارقام شیراز و یاواروس تاثیر قابل ملاحظهای داشت و سایر ارقام واکنش معنیداری به تیمارهای آبیاری نشان ندادند. آبیاری نرمال برای رقم شیراز و تنش خشکی برای رقم یاواروس سبب افزایش معنیدار این صفت گردید (جدول 4).
در بین ارقام مختلف از نظر طول سلول بالیفورمی بالای لما تفاوت معنیداری در سطح احتمال پنج درصد مشاهده گردید در حالیکه اثر تیمارهای آبیاری و اثر متقابل آبیاری در رقم بر این خصوصیت معنیدار نبود (جدول 1). ارقام امید و 78 Sبهترتیب با 7/226 میکرومتر و 2/225 میکرومتر بیشترین طول سلول بالیفورمی بالای لما را دارا بودند. تفاوت سایر ارقام (بهجز روشن و یاواروس) با این ارقام معنیدار نبود. روشن و یاواروس نیز کمترین مقادیر را دارا بودند (به ترتیب با میکرومتر 143 و میکرومتر 136 ) (جدول 3).
طول سلول بالیفورمی پایین لما نیز از تیمارهای آبیاری تاثیر نپذیرفت اما تحت تاثیر رقم و اثر متقابل رقم در آبیاری قرار گرفت (جدول 1). ارقام بک کراس (با 9/309 میکرومتر) و روشن (با 120 میکرومتر ) در شرایط نرمال آبیاری به ترتیب دارای بیشترین و کمترین طول بودند. برای این صفت، در هیچکدام از ارقام اعمال تنش خشکی سبب واکنش معنیداری نسبت به شرایط نرمال نگردید (جدول 4).
در بین ارقام مختلف گندم از نظر طول سلول بالیفورمی بالای گلوم اختلاف معنیداری در سطح احتمال یک درصد مشاهده گردید، همچنین اثر متقابل آبیاری در رقم برای این صفت در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود اما اثر اعمال تنش خشکی بر این صفت معنیدار نبود (جدول 1). ارقام چمران و ارگ در شرایط تنش خشکی به ترتیب با میکرومتر 177 و 271 میکرومتر بیشترین طول و شیراز در همین شرایط با 7/109 میکرومتر کمترین طول را دارا بودند. بهجز ارقام ارگ و چمران، تیمار تنش خشکی سبب واکنش معنیداری در سایر ارقام نگردید. در این ارقام تنش خشکی منجر به افزایش معنیدار طول سلول بالیفورمی بالای گلوم گردید (جدول4).
اثر متقابل آبیاری در رقم معنیداری برای طول سلول بالیفورمی پایین گلوم در سطح احتمال یک درصد مشاهده گردید. در بین ارقام نیز در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری دیده شداما اثر تیمارهای آبیاری بر این صفت معنیدار نبود (جدول 1). رقم الوند در شرایط نرمال (335 میکرومتر) و شیراز در تنش خشکی (97 میکرومتر) بهترتیب حائز بیشترین و کمترین طول سلول بالیفورمی پایین گلوم بودند. تنش خشکی در ارقام بک کراس و یاواروس سبب افزایش در این صفت گردید در مقابل شرایط آبیاری نرمال سبب افزایش طول در رقم شیراز گردید. سایر ارقام نیز واکنش قابل ملاحظهای نسبت به اعمال تیمارهای آبیاری نشان ندادند (جدول 4).
4-1-7- مساحت سلول بالیفورمی
از نظر مساحت سلول بالیفورمی در سطح بالایی و پایینی ریشک، لما و گلوم تفاوت معنیداری در بین ارقام مورد مطالعه وجود داشت، همچنین اثر متقابل آبیاری در رقم بر این صفت معنیدار بود در حالیکه در بین اعمال تنش خشکی از این نظر تفاوت معنیداری ملاحظه نگردید (جدول 1).
مساحت سلول بالیفورمی در سطح بالایی ریشک در ارقام شیراز، پیشتاز و بک کراس در شرایط نرمال و یاواروس در تنش خشکی بهصورت معنیداری بیش از سایر ارقام در سطوح مختلف آبیاری بود و رقم امید در تنش خشکی دارای کمترین مساحت بود (1777میکرومترمربع ). ارقام بک کراس، امید، پیشتاز و شیراز در شرایط نرمال افزایش معنیداری در مساحت سلول بالیفورمی نسبت به تنش خشکی نشان دادند اما ارقام روشن، 78 Sو یاواروس در شرایط تنش خشکی از این نظر نسبت به شرایط نرمال برتر بودند. ارقام الوند، ارگ و چمران نیز تفاوت معنیداری در شرایط مذکور نداشتند (جدول 4).
رقم بک کراس در شرایط تنش خشکی (12134 میکرومترمربع) دارای بیشترین مساحت سلول بالیفورمی پایین ریشک بود که با ارقام شیراز و بک کراس در شرایط نرمال (به ترتیب 11691 میکرومترمربع و 10107 میکرومترمربع) تفاوت معنیداری نشان نداد. رقم شیراز در شرایط تنش خشکی (2779 میکرومترمربع) کمترین مساحت را دارا بود . ارقام ارگ و شیراز در شرایط آبیاری نرمال افزایش قابل ملاحظه ای در مساحت مساحت سلول بالیفورمی پایین ریشک نشان دادند در حالیکه در رقم یاواروس این تنش خشکی بود که سبب افزایش معنیدار در این صفت گردید. سایر ارقام واکنش معنیداری به اعمال تنش خشکی نشان ندادند (جدول 4).
رقم امید در شرایط نرمال (14013 میکرومترمربع) بهصورت معنیداری نسبت به سایر ارقام در تیمارهای آبیاری افزایش معنیداری از نظر مساحت سلول بالیفورمی بالای لما نشان داد. رقم 78 S در شرایط نرمال با 2706 میکرومترمربع کمترین مساحت را بهخود اختصاص داد. در ارقام ارگ، چمران، امید و پیشتاز، تنش خشکی سبب کاهش معنیدار مساحت سلول بالیفورمی بالای لما گردید این در حالی است که همین شرایط در ارقام بک کراس و 78 Sسبب افزایش معنیدار در این صفت گرددید (جدول 4).