مطالعه و مشاهده

دانلود پایان نامه

تنش خشکی طول سلول بالیفورمی مساحت سلول بالیفورمی
بالای ریشک پایین ریشک بالای لما پایین لما بالای گلوم پایین گلوم بالای ریشک پایین ریشک بالای لما پایین لما بالای گلوم پایین گلوم
طول سلول بالیفورمی بالای ریشک 1
پایین ریشک 0/646* 1
بالای لما -0/777** -0/342 1
پایین لما -0/464 -0/256 0/58 1
بالای گلوم -0/069 0/194 -0/019 -0/268 1
پایین گلوم 0/283 0/628 0/042 0/058 0/617 1
مساحت سلول بالیفورمی بالای ریشک 0/958** 0/725* -0/671* -0/4 -0/057 0/415 1
پایین ریشک 0/487 0/747* -0/027 0/17 0/009 0/655* 0/619 1
بالای لما -0/085 0/16 0/294 -0/391 -0/125 0/001 0/068 0/028 1
پایین لما 0/513 -0/024 -0/449 -0/177 -0/017 -0/139 0/357 0/169 -0/445 1
بالای گلوم -0/257 -0/043 0/102 0/121 0/825** 0/425 -0/225 -0/049 -0/405 0/017 1
پایین گلوم 0/384 0/775** 0/024 0/19 0/338 0/904** 0/516 0/835** -0/068 -0/127 0/249 1
** و * بهترتیب معنیدار در سطح احتمال یک و پنج درصد
4-3- صفات آناتومیکی جو
4-3-1- تعداد روزنه
تعداد روزنه بالای ریشک تحت تاثیر رقم و اثر متقابل رقم در آبیاری قرار گرفت اما اثر اعمال تنش خشکی بر این صفت معنیدار نگردید. تعداد روزنه پایین ریشک تحت اثر هیچکدام از تیمارهای آزمایش قرار نگرفت (جدول8). لاین 4 در شرایط تنش خشکی با 7/17 روزنه، بیشترین تعداد و بهمن در شرایط نرمال کمترین تعداد را دارا بود. لاین 4 تنها رقمی بود که با تغییر شرایط آبیاری تغییر معنیداری در تعداد روزنه بالای ریشک نشان داد و سایر ارقام واکنش معنیداری به تغییر در اعمال تنش خشکی نشان نداد (جدول 10).
از نظر تعداد روزنه بالای لما، اثر متقابل رقم در تنش و اثر رقم معنیدار بود و اثر آبیاری بر این صفت معنیدار نبود (جدول 8). رقم نصرت در تنش خشکی (7/6 روزنه) و رقم یوسف در شرایط نرمال (3/6) بهطور معنیداری نسبت به سایرین برتر بودند. سایر ارقام در اعمال تنش خشکی اختلاف معنیداری نداشتند و در بسیاری از این ارقام هیچ روزنهای بالای لما مشاهده نگردید. رقم یوسف در تنش خشکی کاهش معنیداری نسبت به آبیاری نرمال کاهش معنیداری در تعداد روزنه بالای لما نشان داد در مقابل رقم نصرت در تنش خشکی افزایش معنیداری در این تعداد نسبت به شرایط نرمال داشت (جدول 10).
اثر متقابل آبیاری در رقم بر تعداد روزنه پایین لما در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود در حالیکه اثرات اصلی رقم و آبیاری معنیدار نگردید (جدول 8). رقم 12UH در شرایط نرمال بیشترین (12 روزنه) و با ارقام افضل، نیمروز و نصرت در این شرایط تفاوت معنیدای نشان داد، همین رقم در تنش خشکی (4 روزنه) کمترین تعداد روزنه پایین لما را داشت. تنش خشکی تنها در ارقام بهمن و 12UH سبب کاهش معنیدار در تعداد روزنه پایین لما گردید (جدول 10).
4-3-2- تعداد ردیف روزنه
اثر تنش خشکی بر تعداد ردیف روزنه در ریشک و لما معنیدار نگردید، این در حالیاست که برای تمام پارامترها اثر متقابل آبیاری در رقم معنیداری شد که نشان دهندهی واکنش متفاوت ارقام مورد مطالعه به اعمال تنش خشکی بود. از نظر تمام صفات مذکور بهجز تعداد ردیف روزنه پایین لما در بین ارقام تفاوت معنیداری در سطح احتمال یک درصد مشاهده شد (جدول 8).
لاین 4 در شرایط تنش خشکی با 3/6 ردیف دارای بیشترین ردیف بود و افزایش معنیداری نسبت به سایر ارقام در اعمال تنش خشکی مختلف داشت. رقم بهمن در آبیاری نرمال بدون ردیف روزنه کمترین بود. در بین ارقام تنها لاین 4 و 12UH با تنش خشکی افزایش معنیداری در تعداد ردیف روزنه بالای ریشک نشان دادند و سایر ارقام واکنش قابل ملاحظهای نسبت به تغییر در اعمال تنش خشکی نشان ندادند (جدول 4).
از نظر تعداد ردیف روزنه پایین ریشک نیز لاین 4 در تنش خشکی با 7/6 ردیف بیشترین ردیف را داشت و در این شرایط تنها رقمی بود که تغییر در شرایط آبیاری در آن سبب تغییر معنیدار در تعداد ردیف روزنه پایین ریشک گردید. رقم 10D در شرایط نرمال و رقم افضل در شرایط نرمال و تنش خشکی دارای کمترین ردیف بودند (2 ردیف) (جدول 10).
رقم نصرت در تنش خشکی (7/2 ردیف) و رقم یوسف در آبیاری نرمال (2 ردیف) بیشترین ردیف روزنه را دارا بودند. سایر ارقام تفاوت معنیداری باهم نشان ندادند. تنش خشکی سبب افزایش معنیدار تعداد ردیف روزنه بالای لما در رقم نصرت گردید و سبب کاهش معنیدار این تعداد در رقم یوسف گردید. این واکنشها در مورد سایر ارقام قابل ملاحظه نبود (جدول 10).
از نظر تعداد ردیف روزنه پایین لما در شرایط نرمال رقم 12UH و در شرایط تنش خشکی رقم 10D بیشترین ردیف را دارا بودند. ارقام فجر 30 در تنش خشکی و لاین 4، بهمن و 10D در آبیاری نرمال با این ارقام تفاوت معنیداری نداشتند اما ارقام بهمن در تنش خشکی با 3/1 کمترین ردیف را داشت. ارقام بهمن و 12UH در نرمال تعداد ردیف بیشتری نسبت به تنش خشکی داشتند در حالیکه سایر ارقام تفاوت معنیداری در این دو شرایط نشان ندادند (جدول 10).
4-3-3- تعداد کرک