مطالعه کتابخانه ای و حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه

1-1-5-فرضیات
با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:
1-1-5-1-فرضیه اصلی
1. بر اساس مبانی فقهی آثار ازدواج بر این رابطه مترتب نیست و مشروعیت ندارد.
1-1-5-2-فرضیات فرعی
1. در حقوق ایران ازدواج سفید با مصادیقی همچون زنا و روابط نامشروع هم تراز است .
2. با توجه به مصادیق مشابه این ازدواج، حقوق کیفری ایران به جرم انگاری آن پرداخته است.
3. دیدگاه و نظرات فقها، آیات و روایات را می توان دلایل بطلان ازدواج سفید و نکاح معاطاتی دانست.
1-1-6-اهداف تحقیق
اهدافی که در این تحقیق دنبال می شود، عبارتند:
1. مفهوم شناسی ازدواج و ازدواج سفید
2. بررسی ازدواج سفید در فقه
3. بررسی و تحلیل ازدواج سفید در حقوق کیفری ایران
1-1-7-جنبه نوآوری تحقیق
با توجه به ظهور پدیده ازدواج سفید در جامعه ایران و تبعیت از شیوه های رفتاری غرب توسط نسل جوان ایرانی، قطعا بررسی موضوع از دیدگاه شرع و عرف و قانون امری قابل تامل خواهد بود و کنکاش در مقررات به منظور تبیین جایگاه ازدواج سفید از جنبه های بدیع و نوآورانه تحقیق حاضر است.
1-1-8-روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی می باشد که، در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. بعد از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، این اطلاعات در این رابطه به وسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه‌ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی انجام می گیرد و در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری شده به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده نهادها و دستگاه های مرتبط قرار گیرد و در انتها منجر به تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه می شود.
1-1-9-سازماندهی تحقیق
در نظر داریم که این پژوهش را در قالب چهار فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم. در فصل اول کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می داریم تا خواننده با آمادگی بیشتری وارد بحث اصلی شود. این کلیات شامل بیان مسئله، سوالات، فرضیه های تحقیق و پیشینه و …..است. در فصل دوم ابتدا مفهوم ازدواج و مفهوم ازدواج سفید و تاریخچه شیوع آن را ارزیابی نموده، سپس مراحل شکل گیری و عوامل گرایش به آن را بیان می کنیم و در ادامه این پدیده را از منظر روانشناسی و جامعه شناسی بررسی کرده و دلایل بطلان این پدیده از دیدگاه فقها و حقوقدانان را تشریح می کنیم. در فصل سوم با تشریح نکاح معاطاتی تفاوت این امر را با ازدواج سفید بیان نموده و تشابه و تفاوت این دو نوع ازدواج با انحرافات جنسی بررسی نموده و در آخر کلام جرایم ارتکابی در نکاح معاطاتی و ازدواج سفید را بیان می کنیم و در آخر نتیجه مطالب بیان شده در این پژوهش را ارائه خواهیم داد و سعی در بیان پیشنهاداتی در این خصوص خواهیم داشت.
1-2-مفاهیم
در این قسمت به مفهوم شناسی برخی مفاهیم می پردازیم.
1-2-1-تعریف عقد
واژه عقد را می توان در سه مفهوم زیر بررسی کرد.
1-2-1-1-تعریف لغوی عقد
برای معنای لغوی «عقد»، سه مورد ذکر شده است: عقد از انعقاد به معنای بسته شدن، غلیظ شدن و سفت شدن، عقد از عِقد به معنای طوق و گردن‏بند، عقد از عُقدَه به معنای گره(عمید: 1377، ج1، 160).