معادلات ساختاری و مؤسسات حسابرسی

دانلود پایان نامه
حافظ نیا، محمدرضا. (1384). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: چاپ یازدهم، انتشارات سمت.
حساس یگانه، یحیی و مقصودی، امید. (1390). ارزش‌های اخلاقی در قضاوت حرفه‌ای حسابرس، اخلاق در علوم و فناوری، دوره ششم، شماره 1، ص 62-73.
حساس یگانه، یحیی و جعفری، علی. (1386). کیفیت حسابرسی: مروری بر ادبیات و تحقیقات، بورس، دوره دوم، شماره 66، ص 45-66.
حساس یگانه، یحیی و غلام‌زاده لداری، مسعود. (1391). ارزیابی جامع کیفیت حسابرسی در ایران: فرصت‌های تحقیقاتی (ص 4-3). دهمین همایش ملی حسابداری ایران، تهران، دانشگاه الزهرا.
حساس یگانه یحیی. (1385). فلسفه حسابرسی، انتشارات علمی و فرهنگی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
خاکی، غلامرضا. (1378). روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه نویسی، مرکز تحقیقات علمی کشور.
داوری، علی و رضازاده، آرش. (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
دفت. ال ریچارد. (1997). مبانی طراحی و تئوری سازمان، ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی (1381).تهران: چاپ دوم، انتشارات پژوهش‌های فرهنگی.
دوستار، محمد و اکبری، محسن. (1392). نگارش تحقیق علمی (طرح تحقیق، پایان‌نامه، مقاله و جلسه دفاعیه). رشت: انتشارات دهسرا.
رجبی، روح اله. (1384). عوامل مؤثر بر قدرت حرفه‌ای حسابرسی مستقل، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
رضازاده، جواد؛ رجب‌زاده قطری، علی و دوانی پور، ایرج.( 1387). بررسی تأثیر عوامل سرپرستی بر رضایت شغلی حسابرسان و انگیزه آن‌ها برای تداوم همکاری با مؤسسات حسابرسی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 51، ص 19-36.
زارع چاهوکی، محمدعلی. (1389). روش‌های تحلیل چند متغیره در نرم‌افزار SPSS، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
سازمان حسابرسی. (1377). استانداردهای حسابرسی. تهران: انتشارات سازمان حسابرسی.
سرمد،زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1391). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: چاپ بیست و چهارم، انتشارات آگه.
سیرانی، محمد؛ خواجوی، شکرالله و نوشادی، میثم. (1388). تأثیر تجربه و پیچیدگی موضوعات حسابرسی بر قضاوت حسابرس، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره شانزدهم، شماره 55، ص 35-55.
مهرانی، ساسان و نعیمی، مهدیس. (1382). تئوری اخلاقی و تأثیر فشار بودجه زمانی بر استقلال حسابرسان مستقل، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 10، شماره 2، ص 43-61.
مهرانی، ساسان. (1379). تأثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل تحت تئوری عدالت نسبی، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
مؤمنی، منصور. (1386). تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS، تهران: انتشارات کتاب نو.
نیکبخت، محمدرضا و مهربانی، حسین. (1385). بررسی اثر خدمات و میزان حق‌الزحمه‌های غیر حسابرسیِ مؤسسات حسابرسی بر استقلال حسابرس، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 13، شماره 2، ص 129-137.
منابع انگلیسی
Alderman, C. W., & Deitrick, J. W. (1982). Auditors’ perceptions of time budget pressures and premature sign-offs: A replication and extension. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 1(2), 54-68.
Alvesson, M., & Kärreman, D. (2004). Interfaces of control. Technocratic and socio-ideological control in a global management consultancy firm. Accounting, Organizations and Society, 29(3), 423-444.