معادلات ساختاری و پردازش اطلاعات

دانلود پایان نامه

کل
0.761
جدول(۳-۳) ضریب آلفای کرونباخ
۳-۷ روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده می شود که در ذیل به توضیح آنها می پردازیم:
– آمار توصیفی: آن بخش از آمار است که به جمع آوری، خلاصه کردن، نمایش و پردازش اطلاعات می پردازد. بی آنکه به هر گونه نتیجه گیری در ورای آن اطلاعات آماری مبادرت ورزد(رنجبران، ۱۳۸۵: ۱۰).
– آمار استنباطی: در این بخش از آمار اطلاعات بدست آمده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر اساس تحقیق های انجام شده نتیجه گیری و استنباط به عمل می آید و این نتیجه گیری به کل جامعه یا موارد مشابه تعمیم داده می شود(رنجبران، ۱۳۸۵: ۱۰).
– نرم افزار آموس1: آموس یا اِی موس یکی دیگر از نرم افزارهای نسل اول معادلات ساختاری هست که قادر است که به تحلیل روشهای چند متغیره استاندارد بپردازد و شامل رگرسیون و تحلیل عاملی، همبستگی و تحلیل واریانس است. مزیت ویژه آموس این است که شرکت IBM این نرم افزار را همراه با SPSS ارائه داده و از این نظر همخوانی زیادی با آن دارد.
که در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی به بررسی ویژگیهای جامعه آماری و سپس به آزمون فرضیات و ترسیم تحلیل مسیر میپردازیم. به منظور بررسی تاثیرات بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته، از نرمافزار آموس و از روش تحلیل مسیر استفاده میشود. در ابتدا برای نرمال بودن فرضیهها از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف استفاده می گردد، سپس از ضرایب رگرسیونی و p-value برای تایید فرضیه ها و برای تایید مناسبت مدل از آزمون کای دو و مقایسه مدل مستقل و پیشنهادی استفاده میشود. در زیر هر یک از متغیرهای مقایسه مدل مستقل و پیشنهادی را تفسیر میکنیم.
NFI: این شاخص به مقایسه مدل مستقل با مدلی که توسط ما پیشنهاد داده میشود، میپردازد. این شاخص هر چه به عدد یک نزدیکتر باشد به این معناست که مدل پیشنهادی ما مناسب بودهاست.
RFI: شاخص برازش نسبی است و مناسبت مدل ارائه شده را میسنجد. هرچه مقدار این معیار به یک نزدیکتر باشد، مدل بهتر است.
IFI: این معیار شاخص برازش نموی است. هرچه مقدار این معیار به یک نزدیکتر باشد نتیجه گیری میشود که مدل پیشنهادی مناسب است.
CFI: این معیار شاخص برازش مقایسهای است. هرچه مقدار این معیار به یک نزدیکتر باشد نتیجه گرفته می شود، که مدل پیشنهادی مناسب است.
GFI: این معیار شاخص برازش نیکوی است. هرچه مقدار از 0.8 بزرگتر باشد نتیجه گرفته میشود، که مدل پیشنهادی مناسب است.
AGFI: این معیار شاخص برازش نیکوی تصحیح شده است. هرچه مقدار از 0.8 بزرگتر باشد نتیجه گرفته میشود، که مدل پیشنهادی مناسب است.
RMSEA: این معیار شاخص، ریشهی میانگین توان مربعات خطا است. هرچه مقدار از 0.07 کوچکتر باشد نتیجه گرفته میشود، که مدل پیشنهادی مناسب است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش
۴-١مقدمه