معادله و میزان

دانلود پایان نامه
شکل 4-1. روند خطاهای معادله تخمین زده شده در ستون اول جدول 4-8
جدول 4-9. تست هانسن دو معادله تخمین زده شده در جدول 4-8
آماره LC تعداد روندهای تصادفی تعداد روندهای قطعی میزان خطا
معادله (3-1) 0.055 4 0 0.2<
معادله (3-2) 0.297 4 0 0.2<
منبع : محاسبات تحقیق ( پیوست ه )
بر اساس اطلاعات جدول فوق مدل تخمین زده شده به روش DOLS از نظر ضرایب برآوردی بلند مدت از ثبات کافی برخورداراست. بعبارت دیگر کلیه ضرایب برآوردی در دوره مطالعه بر اساس نتایج این آزمون با ثبات می باشد. آمارهLC و میزان خطا (0.2>) و بزرگ تر بودن آن از 5 درصد نشان می دهد که ثبات ضرایب برآوردی مورد تایید می باشد.
4-5- بررسی استوار بودن نتایج
ما با استفاده از دو شاخص دیگر اندازه گیری نقدینگی مورد نیاز صنایع، نسبت بدهی کوتاه مدت به فروش (ستون 1) و وابستگی به تامین مالی خارجی (ستون2)؛ استوار بودن نتایج را بررسی کردیم. ما این متغیرها را با شاخص توسعه مالی، اعتبارات داده شده به شرکت ها و مؤسسات غیر دولتی (خصوصی) تقسیم بر GDP، در معادله (3-1) مورد سنجش قرار دادیم که نتایج این برآوردها در جدول (4-10) ارائه شده است. ردیف 1 ضریب برآوردی تعامل بین اندازه نقدینگی مورد نیاز و توسعه مالی را نشان می دهد که همانند برآورد معادله (3-1) در جدول (4-8)، منفی و در سطح 5 درصد معنادار است. ردیف2 تعامل بین نقدینگی مورد نیاز و نوسان توسعه مالی را ارائه می دهد که همانند ردیف 2 در جدول (4-8)، مثبت و در سطح 5 درصد معنادار است.
4-6- خلاصه و جمع بندی
عمده مباحث فصل چهارم متمرکز بر تحلیل سری های زمانی مورد استفاده در مدل تحقیق و تخمین ضرایب بلند مدت بود. از آنجایی که استفاده از روش های همجمعی و تخمین ضرایب بلند مدت در این
روش ها منوط به روشن شدن وضعیت متغیرهای از نظر پایایی یا ناپایایی است. ابتدا به کمک یکی از
شناخته ترین روش های آزمون های ریشه واحد یعنی آزمون تعمیم یافته دیکی فولر، پایایی متغیرهای مورد استفاده در مدل تحقیق مشخص گردیدند. با تکیه بر این نتایج و با در نظر گرفتن هدف تحقیق مبنی بر تعیین چگونگی تأثیرگذاری توسعه مالی و بازار سهام و نوسانات ناشی از آن ها بر نوسان صنایع با وابستگی بالا به نقدینگی، با استفاده از روش همجمعی DOLSتخمین ها انجام شد. با توجه به آنکه نوسانات برخی از متغیرها در معادلات تخمینی قرار می گیرد از این با استفاده از الگوی گارچ، نوسانات متغیرهای مورد نظر برآورد شد. در نهایت با استفاده از دیگر شاخص های معرفی شده به عنوان سنجش نقدینگی مورد نیاز صنعت، استواری نتایج برآوردی سنجیده شد.در فصل بعد نتایج برآوردهای معادلات به طور کامل تشریح خواهد شد.
جدول 4-10. برآورد معادله (3-1) با استفاده از شاخص های نقدینگی و
نام متغیرها
ضرایب براورده شده ضرایب براورده شده
0.422-
(4.698-) 0.436-
(4.089-)
7.957
(3.019) 12.541
(3.466)
3.674-
(3.257-) 7.180-