معرفی کارت امتیازی متوازن و نظام کارت امتیازی متوازن

دانلود پایان نامه
ابتدا مدلی هشت مرحله ای جهت طراحی مدل کارت امتیازی متوازن ارایه شده و سپس با نمونه سازی در شرکت ایران خودرو دیزل، مدل مذکور پیاده و اجرا شده و در نهایت ارتباط وجوه چهارگانه مطرح شده در کارت امتیازی متوازن در قالب فرضیات زیر و با داده های کمی مورد آزمون واقع شده اند.
4
1385
آرمان ساجدی نژاد
در این تحقیق با جمع آوری مستندات موجود در سازمان و مصاحبه مدیران سازمان و بررسی هدف های سازمان در سند چهارم توسعه ی کشور، طراح استراتژیک سازمان تدوین شده و سپس با انتخاب روش کارت امتیازی متوازن برای سازمان و بررسی نمونه های مشابه که با موقعیت پیاده سازی این روش انجام داده اند، طراحی نقشه استراتژیک سازمان انجام می پذیرد.
5
1384
حسین غلامی
در این تحقیق عواملی را که در شکست کارت امتیازی متوازن در شرکت ایران خودرو دیزل موثر بوده اند عبارتند از : عدم حمایت و پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان از زمان معرفی کارت امتیازی متوازن تا اجرا آن، نگرش کارت امتیازی متوازن به عنوان یک پروژه ساده، عدم وجود یک رویکرد فرایندی و مستمر به عنوان یک سیستمی برای مدیریت بر عملکرد سازمان و تغییر زود هنگام مدیر عامل آن بیان کرد و در قسمت دوم تحقیق عوامل کلیدی در استقرار نظام کارت امتیازی متوازن در شرکت ها و مؤسسات ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است.
6
1384
کوکب شریفی وزهراشایسته
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که پاسخ دهندگان در محورهای مشتری و رشد و یادگیری کارکنان بیشتر گزینه های زیاد و متوسط و در محورهای مالی و فرایند داخلی بیشتر گزینه های کم و متوسط را انتخاب کرده اند.
7
1386
سلیمه خلیلی ازاندهی
نتایج تحقیق بیانگر آن است که حوزه های عملکرد و شاخص های حوزه شهروندان، فرایندهای داخلی، حوزه رشد و یادگیری و حوزه مالی در دستیابی به اهداف سازمان نقش یکسانی ندارند.
8
1387
ابراهیم صحرانی
این تحقیق به بررسی کامل کارت امتیازی متوازن به عنوان رویکردی نوین جهت سنجش عملکرد سازمانی شرکت گاز می پردازد. با ارائه ی ادبیات موضوع مورد تحقیق و طرح سؤال ، آیا بین درجه توازن چهار مؤلفه سازمانی کارت امتیازی متوازن و میزان رضایت مشترکین شرکت گاز استان قزوین رابطه وجود دارد و ارائه فرضیاتی به تعیین درجه ی توازن کارت امتیازی متوازن شرکت می پردازد.
9
1391
محمد حسن عزیزخانی
نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخص مالی 25/ 84 % ،شاخص مشتری 77%،شاخص فرآیندهای داخلی 75% و شاخص رشد و یادگیری 47%تحقق یافته است .رتبه بندی شاخصها از نظر میزان اهمیت نیز نشان دادکه شاخص مالی در رتبه اول اهمیت ،شاخص مشتری در رتبه دوم ،شاخص فرایندهای داخلی در رتبه سوم و نهایتا شاخص رشد و یادگیری در رتبه چهارم قرار می گیرد.
10