معنویت در محیط کار و ویژگی های کارکنان

دانلود پایان نامه

جوانمردی؛
ابتکار فردی؛
آداب اجتماعی؛
تعهد سازمانی؛
خود رضایت مندی؛
توسعه شخصی.
 2-25 عوامل موجد رفتار سازمانی
بررسی های فراتحلیلی در خصوص ارتباط بین رفتار سازمانی و عوامل تاثیر گذار بر آن، بیانگر این واقعیت است که چهار دسته از عوامل در تحقیقات مختلف تاکید شده اند:
ویژگی های فردی کارکنان؛
ویژگی های شغلی؛
ویژگی های سازمانی؛
رفتارهای رهبری؛
تحقیقات اولیه در این حوزه که توسط اورگان و همکارانش صورت گرفته، عمدتا بر نگرش های کارکنان، گرایشات و رفتارهای حمایتی رهبر متمرکز است.
پودساکف و همکارانش(2011) مروری مفصل روی تحقیقات تجربی و نظری جهت بررسی عوامل ایجاد کننده و پیامدهای داشتند. آنها تقریباً 200 مطالعه را بین سال های 1983 تا 1999 بررسی و 4 طبقه عوامل ایجاد کننده را بدین شرح ارائه دادند: ویژگی های کارکنان، مشخصات وظیفه ای، ویژگی های سازمانی و رفتارهای رهبری.
 نگرش های کارکنان، مشخصات وظیفه ای، متغیرهای مزاجی، ادراک کارکنان از نقش، متغیرهای جمعیت شناختی، توانایی های کارکنان و تفاوت های فردی از ابعاد مشخصات فردی هستند.
مشخصه های وظیفه ای شامل بازخور نسبت به وظیفه، تکراری بودن(یکنواختی) وظایف، رضایت شغلی می باشد.
ویژگی های سازمانی شامل میزان رسمیت سازمانی، گروه های منسجم، حمایت درک شده سازمانی، پاداش های خارج از کنترل رهبری و فاصله از رهبر می باشد. و نهایتاً رفتارهای تشویقی-تنبیهی، وضوح نقش رهبر، رفتارهای حمایتی رهبر، تبادل رهبر-اعضا و شیوه های رهبری، ابعاد رهبری را شکل می دهند.
اما در این تحقیقات نیز به طور صریح به عامل معنویت در محیط کار و نقش آن در ایجاد و بهبود رفتارهای سازمانی اشاره نشده است.
2-26 مزایا و پیامدهای رفتار سازمانی
رفتار سازمانی، بهره وری کارکنان و گروه های کاری، ارتباطات، همکاری و کمک های بین کارکنان را افزایش می دهد؛ کار تیمی را تشویق می کند؛ نسبت اشتباهات را کاهش می دهد و مشارکت و درگیر شدن کارکنان را در مسائل سازمان، افزایش می دهد و به طور کلی جو سازمانی مناسبی را فراهم می آورد.
جوهره کلیدی در تعریف ارگان از رفتار سازمانی، این است که چنین رفتاری، اثربخشی سازمانی را افزایش می دهد.
مطالعات تجربی مختلفی در این زمینه انجام شده است که ضمن تایید مطلب فوق، دلائل مختلفی را که رفتار سازمانی ممکن است بر اثربخشی سازمانی تاثیرگذار باشد، بیان می کند. با توجه به این مطالب می توان برخی از زمینه هایی را که رفتار سازمانی به موفقیت سازمانی به کمک می کند، در قالب موارد زیر خلاصه نمود:
افزایش بهره وری مدیریت و کارکنان؛
آزاد نمودن منابع سازمانی که می توانند برای مقاصد مولدتری مورد استفاده قرار گیرند؛