معیارهای سودآوری و مدیریت استراتژیک

دانلود پایان نامه

د : امکان ورود رقبای احتمالی به بازار
ه : ویژگیهای کالای جایگزین
هرکدام از موارد یاد شده میتواند به شکل یک عامل تهدید و یا فرصت تبدیل شود .
2-ب-4-2- : تجزیه و تحلیل جاذبه بازار و نمودار راهبردی :
(( این روش توسط هافر و ثندل ابداع شد . این افراد برای ثبت نمودن جاذبه به هر شاخه صنعت ، یک فرآیند 5 مرحله ای را پیشنهاد میکند ))
– فعالیتهای توسعه استراتژی :
این نوع فعالیتها به توسعه معیارهای سودآوری نسبی بازار ساختار نظم و ترتیبات حکومتی ، حجم بازار کالا ، نسبت رشد و …..
– درجه بندی :
مرحله دوم که بعد از انتخاب معیارهای مناسب رتبه بندی میشوند عواملی بحرانی یا دارای تاثیر زیاد در سازمان است .
– جمع آوری داده ها :
برای هرکدام از معیارهای انتخاب شده و عوامل موثر درآن اطلاعات و داده جمع آوری میشود
تجزیه و تحلیل :
تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده برای کسب نتیجه .
3-الف- استراتژی های رفتاری موسسه : 2
همانطور که میدانیم موسسه دارای یک چرخه عمر بوده که از سودآوری شروع تا افول و ورشکستگی ادامه خواهد داشت .
——————
1-امیرکبیری – علیرضا مدیریت استراتژیک – فصل سوم – چاپ دوم 1377
2- همان ماخذ
طبیعی است که هرچه فاصله و مدت دوره رشد و سودآوری آن بیشتر باشد عمر موسسه درازتر و بیشتر است از عواملی که باعث رشد و سوداوری در فعالیتهای موسسه میشود انتخاب استراتژی رفتار مناسب در موسسه برای کسب نتیجه میباشد .
هر موسسه در محیطی خاص از عوامل بیرونی قرار داردو نیز خصوصیات منحصر به فردی که موسسه ازقبیل توانائیها و نقاط ضعف خود دارد ، تلفیف دو عامل درونی و بیرونی باعث ایجاد رفتارهای خاص در موسسه میگردد ، که اهمیت آن در میزان رشد و سودآوری موسسه میباشد .اما بطور کلی یک موسسه برای پیشبرد اهداف خود به سه نوع رفتار مختلف متوسل میگردد .
الف) هیچ تغییری در استراتژیهای فعلی وحال داده نمیشود .
ب ) توسعه استراتژی ها با انجام تغییرات ویا باصطلاح بروزکردن آنها
ج ) ابداع و ایجاد استراتژی های نوین و جدید در سطح سازمان
لازم بذکر است که فعالیت رفتاری موسسه در نحوه انتخاب استراتژی متناسب با موسسه بستگی به عوامل محیطی ازقبیل ، میزان فعالیت اقتصادی در بازار کالا ، وضعیت رقابت در شاخه صنعت مورد فعالیت موسسه ، سلسله مراتب سازمانی و …. و نیز توانایی موسسه در هریک از این موارد یاد شده میباشد .