معیار استاندارد و تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه

با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری (Sig) بدست آمده کوچکتر از 01/0 می باشد. لذا با اطمینان 99 درصد می توان گفت که فرضیه تحقیق تایید و این رابطه معنادار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر اجتناب از عدم اطمینان و بازاریابی دهان به دهان برون گروهی 7/53 + درصد می باشد که این بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر است. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 288/0 می باشد که این نشان می دهد که متغیر مستقل به میزان 8/28 درصد می تواند متغیر وابسته را پیش بینی کند.
4-7) سایر یافته های پژوهش
4-7-1) تاثیر جنسیت بر بازاریابی دهان به دهان
تعداد میانگین انحراف معیار استاندارد
بازاریابی دهان به دهان زن 206 3.7294 0.04099
مرد 178 3.7022 0.04209
بازاریابی دهان به دهان درون گروهی زن 206 3.7124 0.4833
مرد 178 3.6489 0.4618
بازاریابی دهان به دهان برون گروهی زن 206 3.7464 0.04289
مرد 178 3.7556 0.4759
جدول (4-22) آزمون تی تست- مقایسه بازاریابی دهان به دهان درون گروهی و برون گروهی بر حسب جنسیت
آزمون برابری واریانس های Levene آزمون تی تست برای یکسانی میانگین ها
آماره F سطح معنی داری آماره t درجه آزادی سطح معنی داری تفاوت میانگین خطای استاندارد تفاوتها در فاصله اطمینان 95%
کمتر از بیشتر از
بازاریابی دهان به دهان با فرض یکسان بودن واریانس ها 1.603 0.206 0.460- 382 0.646 0.02712- 0.05895 0.14303- 0.08878
با فرض یکسان نبودن واریانس ها
0.462- 378.211 0.645 0.02712- 0.05875 0.14264- 0.08839
بازاریابی دهان به دهان درون گروهی با فرض یکسان بودن واریانس ها 5.154 0.024 0.942- 382 0.347 0.06350- 0.06742 0.19607- 0.06907
با فرض یکسان نبودن واریانس ها
0.950- 381.705 0.343 0.06350- 0.06684 0.19493- 0.06793
بازاریابی دهان به دهان برون گروهی با فرض یکسان بودن واریانس ها 0.370 0.543 0.145 382 0.885 0.00926 0.06392 0.11643- 0.13495
با فرض یکسان نبودن واریانس ها
0.145 370.334 0.885 0.00926 0.06407 0.11673 0.13524
با توجه به جدول فوق مشاهده می کنید که سطح معنی داری آزمون t-test برای مقایسه بازاریابی دهان به دهان مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه در حالت کلی، برون گروهی و درون گروهی در دو گروه جنسیتی، تنها در حالت درون گروهی کوچکتر از 05/0 درصد بدست آمده است، بدان معنا که جنسیت بر بازاریابی دهان به دهان درون گروهی مصرف کنندگان تاثیر می گذارد. که با توجه به میانگین می توان گفت که بازاریابی دهان به دهان درون گروهی در زنان بیشتر از مردان بوده است.
4-7-2) تاثیر سن بر بازاریابی دهان به دهان
جدول (4-23) نتایج تحلیل واریانس تک عاملی بازاریابی دهان به دهان مصرف کنندگان بر حسب گروههای مختلف سنی