مفهوم برداشت از خود و منزلت اجتماعی

دانلود پایان نامه

اشیاء فیزیکی! مثل درخت و دوچرخه قابل رؤیت هستند- عینی.
2-اشیاء و پدیده های انتزاعی! مثل مکاتب فلسفی- اصول اخلاقی- عدالت- استثمار.
3- اشیاء اجتماعی ،مثل پدر- دانش آموز- مدیر و…و مسایلی که دربحث شخصیت اجتماعی شکل می گیرد او معتقد است اشیاء اجتماعی در کنش متقابل اجتماعی شکل می‌گیرد.
اروین گافمن
کتاب نمود خود در زندگی روزانه با تأثیرپذیری از مید با تفاوت قایل شدن بین من فاعلی و من مفعولی به صورت دیگری مطرح می کند
1- به این صورت که ما خودمان می خواهیم چه اعمالی را انجام بدهیم.
2- و دیگران یا جامعه از ما انتظار دارد که چه اعمالی را انجام بدهیم
در نتیجه مهم ترین بحث گافمن تفاوت میان 1- خود انسانی2 – خود اجتماعی است.در اینجا تحلیلی دارد به نام تحلیل نمایشنامه ای .ما برای این که بتوانیم بهترین واکنش ها را در سطح خود اجتماعی و کنش متقابل اجتماعی انجام بدهیم دست به مدیریت تأثیرگذار می زنیم یعنی در مقابل یک کنش ما مختاریم دو واکنش را انجام دهیم:
 1- یکی براساس خود انسانی عکس العملی که دوست داریم انجام دهیم.
2- دومی براساس خود اجتماعی!یا بر اساس اینکه دیگران چه دوست دارند! برای جلب رضایت دیگری براساس مدیریت تأثیرگذاردست به کنش می زنیم.
  براساس مدیریت تأثیرگذارسه مرحله در تحلیل نمایشنامه ای وجود دارد:
جلو صحنه، به صورت رسمی در قالب نقش ها و سمت های اجتماعی- در بحث ساختارهای کلان اجتماعی و نقش ها و سمت هاست.
2- پشت صحنه، فارغ از جلو صحنه اما تیپ رسمی و روابط رسمی کاملاً آزاد نیست.
3-خارج از صحنه، از شخصیت اجتماعی خارج می شویم.
فاصله نقش: گافمن با توجه به تقسیم بندی3 گانه منزلت اجتماعی به3 سطح بالا- پایین و متوسط به بررسی فاصله نقش می پردازدودر سطح پایین و بالا مبادرت به فاصله نقش می کنند ولی در حد وسط این عمل را انجام نمی دهند و آنچه را که عینیت دارد بیان می کنند.
برچسب داغ: از مفاهیم گافمن است هنگامی که بین هویت اجتماعی بالفعل اشخاص و هویت بالقوه اجتماعی تفاوت ایجاد شود و شکاف ایجاد گردد برچسب یا داغ بوجود می‌آید، کسانی که برچسب می خورند و هویت آن ها عوض می شود تا آن جا که امکان دارد سعی می کنند این برچسب داغ را قبول نکنند «انحراف اولیه» اما زمانی که مراسم بی‌آبرو شدن انجام شد و برچسب داغ را خورد، شخصیت فرد تغییر می کند و به گونه‌ای دیگر رفتار می کند «انحراف ثانویه»
موریس روزنبرگ:
به مفهوم برداشت از خود بیشتر از مفهوم خود اشاره می کند برداشت از خود عامتر است.هم شناسه و هم شناخته و جنبه عینی و هم جنبه ذهنی دارد برداشت از خود جا معیتی از احساسات و اندیشه هایی است که فرد در ارجاع به خودش به عنوان یک شناخت عینی می تواند به  آن پی ببرد پس روزنبرگ 3 ویژگی برای خودش قایل است.
3 ویژگی خود:
1- محتوا: در بحث محتوا هویت اجتماعی را از تمایلات فردی متمایز می کند.هویت اجتماعی که در کنش های اجتماعی باعث ایجاد شخصیت اجتماعی فرد می شود و هویت فردی تمایلات فردی است که شخص می خواهد انجام دهد.
2- ساختار: در اینجا رابطه میان هویت اجتماعی و تمایلات فردی را بررسی می کند.
3- ابعاد: رویکرد احساساتی که فرد در مورد خود داراست را بحث می کند.