مفهوم سلامت روان در مکاتب روانشناسی و درمان شناختی- رفتاری

دانلود پایان نامه

شاملو، سعید (1368) مکتبها و نظریهها در روانشناسی شخصیت، چاپ اول، تهران، انتشارات رشد
صالحی، لیلی؛ سلیمانیزاده، لاله؛ باقری یزدی، سیدعباس؛ عباسزاده، عباس. (1386). رابطه بین اعتقادهای مذهبی و منبع کنترل با سلامت روان در دانشجویان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال یازدهم، شماره 1.
گرجی، یوسف (1383). بررسی و اثربخشی کاربرد و روشهای اصلاح رفتاری توسط والدین، معلمان و ترکیب هر دو د کاهش نشانههای اختلال بیشفعالی و نقص توجه دانشآموزان ابتدایی. پایاننامه دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی.
کاپلان و سادوک (2012). خلاصه روانپزشکی. ترجمه دکتر فرزین رضاعی، انتشارات ارجمند.
محمد اسماعیل، الهه (1383). درسنامه درمان شناختی- رفتاری کودکان مبتلا به اختلال بیشفعالی- نارسایی، تهران- انتشارات دانژه
محمد اسماعیل، الهه (1380). بررسی اعتبار، روایی و تعیین نقاط برش اختلالهای پرسشنامه نشانههای مرضی کودکان بر روی دانشآموزان 6-14 ساله مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر تهران. تهران: پژوهشکده کودکان استثنایی.
میلانی فر بهروز، (1374)،روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی، تهران،نشر قومس.
میلانی فر بهروز،(1382)،بهداشت روانی،چاپ هشتم،تهران، نشر قومس.
مهرابی زاده هنرمند، نجاریان بهمن، مسعودی میترا، مقایسه سلامت روانی والدین کودکان کم توان ذهنی تربیت پذیر 12-7 ساله با سلامت روانی والدین کودکان عادی، پژوهش درحیطه کودکان استثنایی 1380 شماره 2ص187.
نریمانی محمد، آقامحمدیان حمیدرضا، رجبی سوران، مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی کودکان عادی فصلنامه اصول بهداشت روانی، 1386 شماره 33 و34 ، ص15-24.
نجات حمید،(1378)،مفهوم سلامت روان در مکاتب روانشناسی،فصلنامه بهداشت روانی،شماره 3.
نجات، حمید؛ ایروانی، محمود. (1378). مفهوم سلامت روان در مکاتب روانشناسی. فصلنامه اصول بهداشت روانی، شماره سوم، سال اول، صص 166-160.
واحدی، شهرام. (1380). رشد باورهای دینی و مذهبی و شیوههای تعمیق آن. نشریه اصلاح و تربیت، دوره 7، شماره 82، صص 12-9.
ولی زاده، شیرین، روشهای افزایش عزت نفس در کودکان دارای نیازهای ویژه، تعلیم وتربیت استثنایی، 1387، شماره 85 و 84 ص70.
هادیانفرد، حبیب، نجاریان، بهمن، شکرکن، حسین، مهرابیزادههنرمند، مهناز (1379). مقایسه اثربخشی سه روش درمانی در کاهش نقص توجه- بیشفعالی کودکان پسر دبستانی پایههای سوم و چهارم ابتدایی شهر شیراز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال هفتم- شماره 1 و 2، صص: 29-.54
هنری ماسن، پاول؛ کیگان، جروم؛ هوستون، آلتاکارول؛ وی کانجر، جان جین. (2003). ترجمه مهشید یاسایی، رشد و شخصیت کودک. ناشر: کتاب، وابسته به نشر مرکز، چاپ 16، صص 599 و 602.
هومن، علی. (1376). استانداردسازی و هنجاریابی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) بر روی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تربیت معلم، مؤسسه تحقیقاتی تربیتی دانشگاه تربیت معلم.
هومن، عباس. (1377). استانداردسازی پرسشنامه سلامت عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
ناصری ، وحید ، (1384) اصول سلامت در محیط کار . تهران . انتشارات آسمان
هادیانفرد، حبیب، نجاریان، بهمن، شکرکن، حسین، مهرابیزادههنرمند، مهناز (1379). مقایسه اثربخشی سه روش درمانی در کاهش نقص توجه- بیشفعالی کودکان پسر دبستانی پایههای سوم و چهارم ابتدایی شهر شیراز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال هفتم- شماره 1 و 2، صص: 29-.54
یوسفی لویه مجید، مداخله های روان شناختی در مورد کودکان با نیازهای ویژه تعلیم و تربیت استثنایی1387 شماره 85 و 84.
References
Anastopoulos AD, Guevermont DC, Shelton TL, Dapaul GJ. Parenting stress among families of children with attention deficit hyperactivity disorder. J Abnorm Children Psychol 1992; 20(5): 503-20.
Anastopoulos, A. D., Shelton, T. L., DuPaul, G. J. & Guevremont, D. C. (1993). Parent training for aAttention deficit hyperactivity disorder: Its impact on parent functioning. Journal of Abnormal of Psychology, 21, 581-596.