مفهوم مدیریت شهری و برنامه ریزی شهری

دانلود پایان نامه
i=1
m تعداد کلاس های موجود است و pi احتمال آن است که یک متغیر دلخواه در D متعلق به کلاس Ci باشد که این احتمال به صورت |Ci,D|/|D| تخمین زده می شود. ( |D|و |Ci,D| تعداد رخداد در D و Ci,D را نشان می دهد)
فرض می کنیم صفت A دارای v مقدار متمایز به صورت {a1, a2, … ,av} باشد یا به عبارت دیگر A یک صفت گسسته است. اگر بخواهیم D را برحسب صفت A تقسیم کنیم v بخش یا زیرمجموعه مانند {D1,D2,….Dv} حاصل می شود. آنتروپی مورد انتظار اگر Ai به عنوان ریشه به کاربرده شود برابر است با:
EntropyA (D)=|Dj|/|D|* Entropy(Dj )
اطلاعات حاصل از انشعاب بر حسب صفت A را به صورت زیر تعریف می کنیم:
[Gain(A) = Entropy(D)-EntropyA(D))]
هرچه مقدار بهره صفت A یعنی (GainA) بیشتر باشد یا به عبارت دیگر هرچه (Entropy D) کمتر باشد، صفتA گزینه مناسب تری برای انتخاب به عنوان صفت تقسیم می شود.
الگوریتم های شبکه های بیزین
در برخی از الگوریتم های طبقه بندی تعدادی شی موجود است که همگی دارای یک بردار از خصیصه ها می باشند. مدل شبکه بیزین یک مدل بر مبنای احتمال است که رویدادهای مشاهده شده و ذخیره شده را بررسی کرده و مشابهت رویدادها را با استفاده از خصیصه های به ظاهر نامشابه تعیین می کند. شبکه بیزین یک مدل گرافیکی است که متغیرها در یک مجموعه داده را به صورت گره نشان داده و احتمال یا شرط استقلال بین آن ها را بیان می کند. ارتباط سببی ( علی) بین گره ها هم می تواند توسط شبکه بیزین نمایش داده شود.
هم چنین خطوط شبکه لزوماً ارتباط یا تاثیرهای مستقیم بین متغیرها را نشان نمی دهد. در صورتی که مقادیر گم شده در داده ها زیاد باشد، این نوع شبکه بسیار بزرگ و گسترده شده و بهترین پیش بنی ممکن را با استفاده از اطلاعات موجود ارائه می دهد(Wu, Kumar 2006).
در این مدل ابتدا فرض می شود که هر شی به یکی از کلاس های مشخص متعلق است. سپس احتمال درست بودن این فرضیه محاسبه می شود. برای این کار تمامی اشیا یک بار پویش شده و با توجه به داده های آموزشی صحت احتمال منظور شده به طور قابل توجهی افزایش یا کاهش می یابد. هدف استخراج قواعدی است که بر اساس ن ها بتوان با دادن خصیصه های یک شی کلاس آن را تعیین نمود.
الگوریتم بیزین با توجه به سادگی پیاده سازی وعدم نیاز به روش های پیچیده برای تخمین پارامترهای تکراری مورد توجه می باشد. این ویژگی ها بدین معنی است که به راحتی بر روی داده های بسیار بزرگ اعمال می شود و به دلیل امکان تفسیر و تحلیل ساده، کاربران غیر متخصص نیز می توانند دلایل طبقه بندی انجام شده توسط این کاربر را درک نماید.
در این الگوریتم Ci کلاس های تعریف شده و X شی مورد نظر است که تعدادی خصیصه دارد.
احتمال های زیر برای اجرای مدل محاسبه می گردد:
P(ci|x): احتمال این که شی x متعلق به کلاس ci باشد.
P(x|ci): احتمال این که در صورتی که شی x متعلق به کلاس ci باشد، مقادیر خصیصه های آن برای ساخت قواعدی انتخاب شود.
P(ci ): احتمال این که هر شی متعلق به کلاس ci باشد.
P(x): احتمال این که مقادیر خصیصه های شی x بدون توجه به کلاس آن برای ساخت قواعد انتخاب شود.
فرضیه الگوریتم بیزین بر اساس فرمول زیر می باشد:
P(ci|x)=P(x|ci) P(ci) / P(x)
مدیریت شهری و شهرداری
چالش شهری در هیچ جای دنیا به اندازه ی آسیا مشهود نمی‌باشد. امروزه 38 درصد از جمعیت این ناحیه در شهرها زندگی می‌کنند، این نسبت اکنون در ایران حدود 70 درصد می‌باشد و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2020 این مقدار از 80 درصد فراتر رود. متخصصان شهری اکنون پدیده ی جدیدی را در بین این کلان‌شهرها شناسایی کرده‌اند؛ انباشت و تراکم انبوهی از شهرها با اندازه‌های مختلف که قبلاً به صورت مجزا بوده‌اند ولی هم چنان هویت فیزیکی خود را حفظ نموده‌اند، روی‌هم انبوهی از جمعیت 20 و حتی 30 میلیون نفری را به صورت شبکه‌ای به‌وجود می‌آورند؛ به عنوان مثال منطقه ی شهری تهران که شامل شهرهای تهران، ری، اسلام‌شهر، شمیرانات، شهریار، رباط‌کریم و کرج می‌باشد، همگی با وجود حفظ بافت کهن خود به هم‌دیگر چسبیده‌اند. در تعدادی از این شهرها، پیش‌بینی می‌شود که مسائلی از قبیل عرضه ی خدمات پایه، طی مسافت از خانه تا محل کار و دفع ضایعات و زباله‌ها که تا کنون بسیار معضل‌آفرین بوده‌اند در دهه‌های آتی چندین برابر افزایش یابند(وست فال و دویلا،1386، صص1و2).
گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و رشد و توسعه ی روزافزون شهرها، مدیریت امور شهر را به وظیفهای دشوار تبدیل نمودهاست. علاوه بر موضوعاتی هم چون محیط زیست، حمل و نقل، ایمنی و برنامه ریزی شهری، یکی از عوامل مهمی که تأثیر فزاینده و تعیین کنندهای بر عوامل سازنده ی شهری دارد، مدیریت شهری است. اگر شهر هم چون سازمانی در نظر گرفته شود، لازم است که در رأس آن عنصری برای برنامهریزی آینده و اداره ی امور کنونی قرار گیرد. این عنصر را میتوان مدیریت شهر نامید. مسائل بسیاری در شهرها وجود دارد که برای حل آن ها و پاسخ به درخواستهای موجود در عرصههای زندگی جمعی، وجود مدیریت شهری را ضروری مینماید. این موضوع به خصوص در مسائل خدماتی و عمرانی عمومی، جنبه ی ویژه پیدا میکند. لذا اموری مانند تأمین بهداشت و نظافت محیط شهر، ایجاد و حفظ فضای سبز، تأمین ایمنی شهر و شهروندان، نیازمند وجود سازمانی با تشکیلات مشخص است تا مدیریت شهر به نحو مطلوب صورت گیرد. بدینسان مدیریت شهری به معنای سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگوئی به نیازهای ساکنان شهر است و شامل کارکردهای برنامهریزی، اجرا، نظارت، کنترل و هدایت است که برای اعمال قدرت باید برآمده از اراده ی شهروندان و قراردادهای اجتماعی باشد (نظریان آزاد، 1388، ص4).
همان طور که بیان شد، امروزه شهرنشینی و توسعه ی شهری یکی از پدیدههای ویژه است. رشد سریع شهرها و پیشی گرفتن آن از توانائیها و منابع مدیران شهری، ارائه ی خدمات شهری مناسب را برای مدیران شهری به یک چالش عظیم تبدیل نموده است. تراکم جمعیت، دشواری رفت و آمد در محیطهای شهری، آلودگیهای هوا و ناامنیهای اجتماعی، برخی از مشکلاتی است که ذهن کارشناسان و صاحبنظران در حوزههای مختلف را به خود مشغول نموده است. در این خصوص، به منظور کاهش و برطرف نمودن مشکلات یاد شده، توسعه ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات مدنظر قرار گرفته است. (نظریان آزاد، 1388، ص1).
ترادف مفهوم مدیریت شهری به رغم ماهیت آن با مفهوم شهرداری به عنوان سازمان مدیریت شهری، ناگزیر میسازد تا به مفهوم شهرداری نیز پرداخته شود.
برابر ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور نیز «شهرداری سازمانی است عمومی و غیردولتی که دارای شخصیت و استقلال حقوقی بوده و تحت نظارت شورای شهر که منتخب مردم است و نظارت دولت از طریق وزارت کشور برای انجام وظایفی که در قانون شهرداریها آمده است، تأسیس شده است. » با توجه به تعاریف ذکر شده میتوان گفت تعریف مدیریت شهری( با توجه به دیدگاهی که آن را مساوی با شهرداری میگیرد) عبارت است از اداره سازمانی غیردولتی که برای برآورده کردن نیازهای مشترک شهروندان در سطح شهر از طرف آن ها و مطابق با قانون تأسیس میگردد و در محدوده فعالیت خود استقلال سازمانی دارد(خانزاده، 1386، ص 76).