مقادیر آلفای کرونباخ به تفکیک هر یک از مؤلفهها و مدل یابی معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه

4-2-1-3 توصیف ویژگیهای تحصیلات……………………………………………………………..70
4-2-1-4 توصیف ویژگیهای سابقه کار……………………………………………………………….71
4-2-1-5 توصیف ویژگیهای نوع حساب……………………………………………………………72
4-2-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………….73
4-3 آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………75
4-3-1 بررسی نرمال بودن دادهها……………………………………………………………………………………..78
4-3-2 محاسبه همبستگی بین متغیرهای تحقیق………………………………………………………………….80
4-3-3 مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………80
4-3-3-1 تحلیل عاملی تائیدی…………………………………………………………………………….80
4-3-3-1 مدل ساختاری پژوهش……………………………………………………………81
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………91
5-2 نتیجهگیری فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………..91
5-3 پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………96
5-3-1 پیشنهادها اجرایی( حاصل از پزوهش)……………………………………………………………………96
5-3-2 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی………………………………………………………………………..98
5-4 محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………..98
منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………….100
پیوست اول: پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………….106
پیوست دوم: خروجی آموس………………………………………………………………………………………………………111
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول3-1 متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………….63
جدول 3-3 مقادیر آلفای کرونباخ به تفکیک هر یک از مؤلفهها………………………………………………………..65
جدول 4-1 توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب جنسیت………………………………………………………………69
جدول 4-2 توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب گروه سنی…………………………………………………………..70
جدول 4-3 توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب مقطع تحصیلی…………………………………………………….71
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقیاس هیجان خواهی زاکرمن با تغییرات بسته به فرهنگ و نظریه برپایی و فعال سازی