مقاله رایگان درمورد مقابله با استرس، گروه کنترل، سلامت روان

دانلود پایان نامه

زندگی اجتماعی می باشد.
روش نمره گذاری و تجزیه وتحلیل داده ها
در این پرسشنامه ، تعیین نمرات هر یک از خرده مقیاس ها با جمع نمرات سوال های مربوط به آن انجام می شود.
سوال 26 این پرسشنامه به قسمت معکوس نمره گذاری می شود. نمره بالا در هر یک از خرده مقیاس ها و بالا بودن نمره کل مقیاس بیانگر کیفیت زندگی مطلوب است.نمره بالای 40 نشانگر کیفیت زندگی نسبی در این پژوهش می باشد .
الف- سلامت روانی و سلامت جسمانی:
برای بدست آوردن نمره افراد در این خرده مقیاس با جمع 6 سوال که شامل گویه های 26 ـ 19 ـ 11 ـ 7 ـ 6 ـ 5 می باشد محاسبه می گردد.
ب- روابط اجتماعی:
نمره این خرده مقیاس با جمع نمرات سوال های 22 ـ 21 ـ 20 بدست می آید.
ج- محیط زندگی اجتماعی :
این خرده مقیاس با جمع نمرات سوال های 25 ـ 24 ـ 23 ـ 14 ـ 13 ـ 12 ـ 9 ـ 8 بدست می آید.
اعتبار پرسشنامه کیفیت زندگی
مطالعات در زمینه روایی پرسشنامه نشان می دهد بین همه آیتم ها همبستگی وجود دارد و این همبستگی معنادار است 4/0 .r (یانگ و همکاران ، 2006 ، نقل از نجات ، 1385) .
ضریب همبستگی سوالات و حیطه ها نیز جهت بررسی عوامل ساختاری پرسشنامه در نظر گرفته شده است و ضریب همبستگی آن بالای 4/0 در این موارد رضایت بخش تلقی می شود. به هر حال تمام سوالات حیطه سلامت جسمانی و محیط بالاترین همبستگی را با دامنه اصلی خود نشان می دهند . (نجات و همکاران ، 1385).
پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی
پایایی آزمون به روش کودر ریچاردسون از حدود 61/0 تا 96/0 و به روش آزمون ـ باز آزمون از 77/0 تا 87/0 گزارش شده است. (ایوانزوکوپ ، 1989، نقل از نجات ، 1385) .
یانگ و همکاران (2006) در پژوهش خود که بر روی 238 نفر از بیماران انجام دادند پایایی به روش بازآزمایی بعد از 4 تا 8 هفته در چهار حوزه پرسشنامه را از 74/0 تا 82/0 گزارش کرده اند.
ریمپل و فلک (2007) در پژوهش که بر روی 308 بیمار مبتلا به ایدز انجام دادند پایایی آزمون به روش آلفای کرونباخ را در چهار حوزه پرسشنامه از 32/0 تا 65/0 گزارش کرده اند.
بونومی و همکاران در بررسی پایایی درونی این آزمون ضرایب 83/0 تا 95/0 را اعلام کرده اند. همچنین ناتالی در گروه بیماران مزمن پایایی این آزمون را 90/0 و در گروه افراد سالم 86/0 بدست آورد. (ویلیامز 2000 بر نقل از غلامی ، 1387) نجات و همکاران (1385) در پژوهش خود که بر روی 1167 نفر از مردم تهران انجام دادند پایایی آزمون را به روش بازآزمایی در حیطه سلامت فیزیکی 77/0 در حیطه سلامت روانی 77/0 ، در حیطه روابط اجتماعی 75/0 و در نهایت در خرده مقیاس محیط زندگی برابر 84/0 گزارش کرده اند.
غلامی (1382) در پژوهش خود پایایی پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ 90% گزارش کرده است.
اسداللهی و افشار (1379) در پژوهشی که بر روی گروهی از بیماران انجام دادند پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ 86/0 مورد تایید قرار دادند.
افشار و همکاران (1383) در پژوهشی که بر روی 42 نفر از خانواده های بیماران دو قطبی انجام دادند آلفای کرونباخ را 86/0 محاسبه کردند.
پایایی پرسشنامه در پژوهشی توسط یوسفی و همکاران (1385) بر روی 200 نفر از بیماران مبتلا به تالاسمی 90% محاسبه شده نجات و همکاران (1385) در پژوهش خود که بر روی 1167 نفر از مردم تهران انجام دادند پایایی آزمون را به روش آلفای کرونباخ بالاتر از 70% گزارش کرده اند.
2-6-3 پرسشنامه شادکامی:
ابزار پژوهش حاضر فهرست شادکامی آکسفورد تجدید نظر شده آرگیل(2001،نقل از کار،2004) میباشدو برای سنجش میزان شادی فرد در روزهای اخیر ساخته شده است.
این پرسشنامه شامل 29 گزاره چهار گزینه ای است که به ترتیب از صفر تا سه نمره گذاری می شود و جمع نمره های گزاره های 29 گانه ،نمره کل مقیاس را تشکیل میدهند که دامنه آن از صفر تا 87 است. تفاوت فرم تجدید نظر شده OHI با فرم قبلی بسیار ناچیز است و تنها برخی از کلمه ها در گزینه ها برای بیان بهتر گزاره ها تغییر کرده اند.
روش نمره گذاری و تجزیه و تحلیل داده ها:
در این پرسشنامه، تعیین نمرات هر یک از خرده مقیاسعا با جمع نمرات سوالهای مربوط به آن انجام می شود.
الف:رضایت از زندگی:
برای به دست آوردن نمره افراد در این خرده مقیاس با جمع 8 سوال که شامل گویه های 1-2-3-5-6-8-24-26 میباشد محاسبه می گردد.

ب:حرمت خود:
نمره این خرده مقیاس با جمع نمره های سوالات 4-10-11-15-20-21-23 به دست می آید.
ج:بهزیستی فاعلی:
این خرده مقیاس با جمع نمره های سوالات 12-16-18-19-29 به دست می آید.
د:رضایت خاطر:
این خرده مقیاس با جمع نمره های سوالات 7-9-17-23 به دست می آید.
ذ:خلق مثبت:
این خرده مقیاس با جمع نمره های سوالات 22-27-28 به دست می آید.
گزاره 23 در مولفه های2 و 4 مشترک است چون هم با حرمت خود و هم با رضایت خاطر بار عاملی نزدیک دارد،همچنین گزاره های 13،14 و 25 به دلیل داشتن ضرایب همبستگی کمتر از 35% در هیچ یک از مولفه ها قرار نگرفتند.
اعتبار پرسشنامه شادکامی:
آرگیل171 ، مارتین و کراسلند (1989 ) ضریب آلفای 9/0 را در 347 آزمودنی گزارش کردند. نور (1993 ) با استفاده از فرم کوتاهتری از فهرست شادکامی ، ضریب آلفای 84/0 را در مورد 180 آزمودنی به دست آورد . فرانسیس ، براون ، لستر و فیلیپ172 (1998 ) در یک پژوهش بین فرهنگی در کشورهای انگلیس ، آمریکا ، استرالیا و کانادا به ترتیب ضرایب آلفای 89/0 ،90/0 ،89/0 ، 89/0 را گزارش کردند. پژوهشهای گوناگون حاکی از اعتبار بازآزمایی پرسشنامه در سطح قابل پذیرش هستند . برای مثال در برخی از بررسیها اعتبار باز آزمایی 81 /0 پس از 4 ماه ، 67/0 پس از 5 ماه و 53/0 پس از 6 ماه گزارش شده اند . ( نقل از علی پور و نور
بالا ، ،1378 ) ، نور (1993 ) نیز با فرم کوتاهتر ، اعتبار باز آزمایی را پس از 8 ماه 71/0 گزارش کرده است ( نقل از علی پور و نور بالا ، 1378 ) . برای بررسی روایی فهرست شادکامی ، آرگیل173 و دیگران (1989 )از دانشجویان خواستند تا دوستانشان را بر اساس یک مقیاس ده درجه ای شادکامی درجه بندی کنند. همبستگی بین این درجه بندی و فهرست شادکامی آکسفورد برابر با 43/0 بود . والیانت (1993 ) نیز همبستگی 64/0 و 49/0 را بر اساس درجه بندی دوستان از شادکامی و نمره فهرست شادکامی آکسفورد گزارش کرد.
پایایی پرسشنامه شادکامی:
از نظر روایی سازه نیز روشن شده است که بر اساس تشخیص سه جزء فرضی شادکامی ، همبستگی فهرست شادکامی آکسفورد با مقیاس عاطفه برادبورن ، رضایت از زندگی آرگیل و فهرست افسردگی بک به ترتیب برابر با 32/0 ، 57/0 ، و52/0 – بوده است . ( کار174 ، 2004 ) همچنین پژوهشها نشان داده اند که همبستگی نمره این مقیاس با حرمت خود(آرگیل175 و لو ، 1991 ) ، سبکهای مقابله ای ( ریم176 ، 1993 )مسند مهارگری ( نور177 ، 1993 ) و مذهبی بودن ( رابینز و فرانسیس ، 1996 ، نقل از فرانسیس178 و دیگران ، 1998) معنادار است.
آرگیل و دیگران (1989 ) با تحلیل عاملی فهرست شادکامی آکسفورد ، هفت عامل را به دست آوردند : شناخت مثبت ، تعهد اجتماعی ، خلق مثبت ، مهار احساس ، سلامت بدنی ، رضایت از خویشتن و هشیاری روانی که الفای کرونباخ این عوامل از 64/0 تا 84/0 بود . نور (1993 ) در بررسی دیگری شناخت مثبت و خلق مثبت را یک عامل دانست و فورنهام و بروینگ (1990 ) با تحلیل عاملی تنها به سه عامل دست یافتند(نقل از عناصری، مهریار 1384)
7-3 -روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخصهای آمار توصیفی نظیر فراوانی،درصد، نمودار، میانگین و جدول و برای آزمون فرضیه از آزمون تست آنوای یک راهه با آزمون تعقیبی توکی (HSD ) استفاده شد.شایان ذکر است زمانی که گروههای مورد مطالعه حداقل سه گروه باشند و مفروضه های زیر حاکم باشند از تجزیه و تحلیل واریانس یک راهه استفاده میشود:
1- توزیع متغیر مورد پژوهش در جامعه ای که نمونه از آن انتخاب می شود ، طبیعی باشد .
2- واریانس ها در جامعه هایی که نمونه ها از آنها انتخاب می شود ، مساوی باشند .
3- آزمودنی ها بصورت مستقل و تصادفی از جامعه انتخاب شوند .
4- مقیاس اندازه گیری فاصله ای باشد .
به تجربه ثابت شده است که عدم رعایت مفروضه های طبیعی بودن توزیع متغیر و همسانی واریانس بر اعتبار آزمون F تأثیر زیادی ندارد . ( دلاور ، 1378 ) . مقیاس اندازه گیری باید فاصله ای باشد و بخصوص استقلال داده ها ( ارزش یک مشاهده اطلاعاتی مستقل از ارزش سایر مشاهده ها است ) که مهمترین فرض زیربنایی آزمون F است باید رعایت گردد .با اجتناب از مشاهده های غیر مستقل تا جایی که ممکن است باید نمونه تصادفی و شمارش تصادفی را بکار برد (فرگوسن ، تاگاند ، 1989 ، به نقل از دلاور ، نقشبندی ، 1377) . با توجه به مطالب فوق و با توجه به این که مقیاس اندازه گیری این تحقیق فاصله ای می باسد و آزمودنی های مطالعه بطور تصادفی انتخاب و در شرایط مختلف آزمایشی بطور تصادفی انتخاب شدند ، آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است و برای تشخیص این میانگین های کدام جفت از گروهها اختلاف معناداری دارند آزمون تعقیبی توکی مورد استفاده قرار گرفت.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع پایان نامه ارشد با موضوعشیلنگ، درها، اطفای

مقدمه
دراین مطالعه 45 نفر آزمودنی شامل سه گروه ؛گروه اول(گروه آزمایشی A) : 15 نفر آزمودنی که آموزش هوش هیجانی دیده اند و گروه دوم (گروه آزمایشی B): 15 نفر آزمودنی که آموزش مصون سازی در مقابله با استرس دیده اند و گروه سوم (گروه کنترل): 15 نفر آزمودنی که هیچگونه آموزشی ندیده اند، گروه آزمایشی اول و دوم یکبار بوسیله پرسشنامه کیفیت زندگی، و بار دیگر بوسیله پرسشنامه شادکامی مورد بررسی قرارگرفتند که نتایج آن به شرح زیر گزارش می گردد:
آمار توصیفی:
جدول 1-4: توزیع درصد و فراوانی آزمودنیها با توجه به سن
گروه آموزشی
هوش هیجانی
گروه آموزشی مصون سازی در مقابله با استرس
گروه کنترل
سن
فراوانی
درصد
سن
فراوانی
درصد
سن
فراوانی
درصد
40-50 ساله
8
78/17%
40-50 ساله
6
33/13%
40-50 ساله
9
20%
51-60 ساله
7
56/15%
51-60 ساله
9
20%
51-60 ساله
6
33/13%
جمع
15
100%
جمع
15
100%
جمع
15
100%

نمودار 1-4 : توزیع درصد و فراوانی سن آزمودنیها

با توجه به اطلاعات توصیفی جدول و نمودار فوق ، مشخص می گردد که در گروه آموزشی هوش هیجانی 8 نفر(78/17%) آزمودنیها در ردیف سنی 40تا50 سال و همچنین 7 نفر(56/15%) آزمودنیها در ردیف سنی 51 تا60 سال، در گروه آموزشی مصون سازی در مقابله با استرس 6 نفر(33/13%) آزمودنیها در ردیف سنی 40تا50 سال و همچنین 9 نفر(00/20%) آزمودنیها در ردیف سنی 51 تا60 سال و در گروه کنترل 9 نفر(00/20%) آزمودنیها در ردیف سنی 40تا50 سال و همچنین 6 نفر(33/13%) آزمودنیها در ردیف سنی 51 تا60 سال قرار دارند.

جدول 2-4: توزیع درصد و فراوانی آزمودنیها با توجه به تحصیلات
گروه آموزشی هوش هیجانی
گروه آموزشی مصون سازی در مقابله با استرس
گروه کنترل
تحصیلات
فراوانی
درصد
تحصیلات
فراوانی
درصد
تحصیلات
فراوانی
درصد
زیر دیپلم
7
56/15%
زیر دیپلم
7
56/15%
زیر دیپلم
8
78/17%
دیپلم
5
11/11%
دیپلم
3
67/6%
دیپلم
3
64/6%
فوق دیپلم
2
44/4%
فوق دیپلم
4
89/8%
فوق دیپلم
2
44/4%
لیسانس
1
22/2%
لیسانس
1
22/2%
لیسانس

2
44/4%
جمع
15
100%
جمع
15
100%
جمع
15
100%

نمودار 2-4: توزیع درصد و فراوانی آزمودنیها با توجه به تحصیلات

با توجه به اطلاعات توصیفی جدول و نمودار فوق ، مشخص می گردد که از لحاظ تحصیلات ، در گروه آموزشی هوش هیجانی 7 نفر(56/15%) آزمودنیها زیر دیپلم ، 5 نفر(11/11%) آزمودنیها دارای مدرک دیپلم، 2 نفر(44/4%) آزمودنیها دارای مدرک فوق دیپلم و 1 نفر(22/2%) آزمودنیها دارای مدرک لیسانس بوده اند. همچنین در گروه آموزشی مصون سازی در مقابله با استرس 7 نفر(56/15%) آزمودنیها زیر دیپلم ، 3 نفر(67/6%) آزمودنیها دارای مدرک دیپلم، 4 نفر(89/8%) آزمودنیها دارای مدرک فوق دیپلم و 1 نفر(22/2%) آزمودنیها دارای مدرک لیسانس

دیدگاهتان را بنویسید