مقاومت در برابر تغییر و آمادگی برای تغییر

دانلود پایان نامه

2-2-2اجزاء تغییر
تغییر را تدریج رقم میزند . به عبارت دیگر ، تغییر در کالبد زمان میسر است . برخی از تغییرات با به خدمت گرفتن زمان ، حضور خود را مخفی میکنند چرا که با صرف زمان ، دیگر متوجه تغییر تدریجی و آرام در آنها نمی شویم ! برخی از تغییرات با به خدمت گرفتن سرعت ، به آشکار تغییر را به رخ میکشند ! آنچه که مهم می نماید این است که تغییرو تحول همانند همه رخدادهای طبیعی در مقابل خود اصطکاک را پیش رو دارد و برای غلبه بر این اصطکاک نیازمند صرف انرژی است . انسانها همواره در مقابل تغییرات عکس العمل نشان داده و آن را بصورت مخالفت بیان میکنند . این همان اصطکاکی است که گفته شد ! شاید این بخاطر آسوده خواهی باشد ! انسانها ذاتا” خواستار ایستایی بوده یا راحتی خود را در ایستایی میدانند . تغییرات نیز مانند پدیده های دیگر ابتدا و انتهایی دارد . اثرات ناشی از تغییرات در پدیده ها ، دامنه گسترده ای را شامل می شود . همانطوریکه اشاره شد تغییرات در بستر زمان واقع می شوند بنابر این با گذشت زمان دامنه تغییرات وسیع تر و اثرات مشهود تر می توانند باشد . بعنوان مثال تغییر در زاویه حاصل از برخورد دو خط در ابتدا فاصله چندانی میان دو خط ایجاد نمی کند ولی در امتداد خطوط ، فاصله تا بی نهایت می شود (امامی پور ،1380).
2-2-3 ابعاد تغییر
گاهی تغییر خود را بطور کامل در یک بعد نشان می دهد مانند تغییرات ظاهری . جسمی که در اثر تغییر حالت دچار دگرگونی ظاهری شده است . گاهی نیز ابعاد تغییر متفاوت است مانند تغییر ماهیت یعنی استحاله ( درختی که از جنس چوب بوده در اثر مرور زمان و مجاورت با شوره زار تبدیل به درخت نمکی می شود) ! ابعاد تغییر در سازمانها نیز متفاوت است . سازمانهایی که با تغییرات جزئی سعی در بهبود فرایندها دارند و سازمانهایی که بکلی دستخوش تحول اساسی می گردنند . دانشمندان برای تغییرات ، مدلهای متعددی را تعریف نموده اند که در ذیل چند نمونه از آنها را نام می بریم :
مدل کرت لوین
کرت لوین یک مدل سه مرحله ای برای تغییر ارائه کرده است که چگونگی آغاز ، مدیریت و تثبیت فراگرد تغییر را توصیف می کند. قبل از ‏بررسی هر مرحله بهتر است که مفروضات این مدل را مطالعه کنیم.‏
‏1-‏ فراگرد تغییر صورت نمی گیرد مگر آنکه انگیزشی برای تغییر وجود داشته باشد.‏
‏2-‏ فراگرد تغییر شامل یادگیری چیزی جدید است.‏
‏3-‏ افراد کانون تغییرات سازمانی هستند.‏
‏4-‏ مقاومت در برابر تغییر وجود خواهد داشت.‏
‏5-‏ تغییر اثر بخش نیازمند تقویت است.‏
2-2-4 مراحل تغییر:‏
‏1-‏ خروج از انجماد: این مرحله بر ایجاد انگیزش و آمادگی برای تغییر تاکید می کند.‏
‏2-‏ تغییر: در این مرحله باید اطلاعات جدید ، الگوی رفتاری جدید ، برای کارکنان فراهم آورد.‏
‏3-‏ انجماد مجدد: تغییر در حین فراگرد تثبیت به کمک کارکنان با تلفیق رفتارها و نگرش های تغییر یافته با شیوه های عادی انجام ‏کارهایشان پایدار می شود.
مدل هفت مرحله ای تغییر
کالب و فرومن در مدل تغییر خود هفت مرحله را در نظر می گیرند. ویژگی مدل آنها در این است که این مراحل نباید لزوما در توالی یا به ‏طور جدا گانه رخ دهد بلکه چند مرحله می تواند به طور همزمان رخ دهد. آن ها مدل خود را توسط نمودار 1 ارائه می کنند.‏
نمودار2-1 : مدل هفت مرحله ای تغییر
مدل سیستمی تغییر
رهیافت سیستمی تصویر کلانی را از تغییر سازمانی ارائه می دهد و بر این باور است که هر تغییری چه بزرگ و چه کوچک ، یک تاثیر ‏آبشاری بر سازمان دارد.‏
اجزای اصلی سه گانه مدل سیستمی در نمودار 2 نشان داده شده است.‏
ورودیها
داخلی : 1- قوتها 2- ضعفها
خارجی : 1- فرصتها 2- تهدیدها
ساختار کار
افراد
فن