مقایسه نتایج و امکان سنجی

دانلود پایان نامه

1.216
58
1.85
0.602
0.49227
1.224
Vpitot/Vso=
1.226
4-1-12- مقایسه بین روابط آزمایشگاهی و تئوری
در هر مطالعه نیاز به مقایسه نتایج حاصل شده از تحقیقات و آزمایشات انجام گرفته با نتایج کار پژوهشگران قبلی ضروت دارد. این مسئله مواردی همچون مقایسه نتایج حاصل شده با قوانین و روابط تئوریک موجود در آن زمینه را نیز شامل می‌شود. این کار اساسا” از این جهت انجام می‌پذیرد که نه تنها باعث بررسی قابلیت کاربرد روابط بدست آمده از پژوهش‌های قبلی در شرایط تحقیق حاضر می‌شود، بلکه انطباق و یا عدم انطباق شرایط حاکم بر مسئله اخیر و موارد مشابه و رد و یا تایید نتایج را نیز در بر می‌گیرد. از سوی دیگر ممکن است سبب شود دریابیم که برخی شرایط حاکم در پژوهش جدید (هر چند به ظاهر کوچک) باعث ایجاد اختلاف مهم بین نتایج بدست آمده با کار گذشتگان شده و این اختلاف نه تنها به علت بروز خطا و یا اشکال در پژوهش‌های قبلی و یا فعلی نبوده بلکه به علت تفاوت موجود در شرایط احاطه کننده انجام تحقیق بوده و از این رو ما را مجاب به بررسی، انجام مطالعات تکمیلی و پیگیری بیشتر در راستای ارائه روابط و راهکار‌های جدید نیز می‌نماید. در این جا نیز اقدام به مقایسه نتایج حاصل شده از آزمایشات این تحقیق با روابط هیدرولیکی موجود و بررسی میزان خطای آزمایشی صورت گرفته و امکان سنجی کاربرد روابط قبلی در شرایط انجام آزمایشات اخیر شده است.
در ابتدا با توجه به رابطه (4-23) و با داشتن قطر متوسط ذرات قرار داده شده در حوضچه کنترل پرش هیدرولیکی، مقدار ضریب زبری مانینگ تخمین زده شده و در ادامه با استفاده از رابطه مانینگ و با داشتن عرض، عمق و دبی جریان مقدار شیب خط انرژی محاسبه شد. بعد از موارد بیان شده مقدار تنش برشی بستر از رابطه (4-24) محاسبه و با توجه به طول پرش اندازه‌گیری شده مقدار نیروی وارد شده بر حجم کنترل انتخابی (حجم کنترل بین بستر، سطح آب و مقاطع اولیه و ثانویه پرش محدود می‌باشد) بدست آمد. در ادامه با تقسیم نیروی مذکور بر وزن مخصوص آب تفاضل نیروی مخصوص بین مقاطع اولیه و ثانویه پرش محاسبه گردید. با توجه به مشخصات جریان که در مقطع اولیه اندازه‌گیری شده و لذا نیروی مخصوص در این مقطع مشخص می‌باشد، مقدار نیروی مخصوص در مقطع ثانویه تعیین گردید. با استفاده از رابطه (4-27) نیروی مخصوص در مقطع ثانویه جریان بدست آمده با استفاده از نرم افزار Excel و گزینه solver مقدار عمق ثانویه بدست آمده و در نهایت با استفاده از رابطه (4-28) درصد خطا در تعیین این عمق مشخص گردید.
(4- 23) (4- 24)
(4- 25)
(4- 26)
(4-27)
(4-28)
در جدول (4-11) برای زبری 1 میلی متر به عنوان نمونه داده های بدست آمده ارائه می گردد.
همانطور که در جدول(4-12) مشاهده می شود مقادیر ΔD بدست آمده که از تفاضل داده های تئوری و آزمایشگاهی می باشد اختلاف ناچیزی دارند که دقت داده های آزمایشگاهی را نشان می دهد.
جدول 4-11- داده های بدست آمده برای محاسبه D2 براساس روابط تئوری
θ(%)
D1(m)
R1(m)