مقایسه نتایج و اندازه گیری

دانلود پایان نامه

با توجه به آنچه تاکنون بیان شد و با استفاده از جداول و منحنی‌های ارائه شده، نتایج به دست آمده به صورت خلاصه در این بخش ارائه می‌گردد. همچنین با توجه به کارهای انجام شده پیشنهادی جهت ادامه کار ارائه می‌شود.
5-2- نتیجه گیری
مقادیر عمق نسبی پرش در یک حوضچه آرامش با شیب کف منفی و زبری نسبت به حالت افقی کاهش پیدا می‌کند. با افزایش شیب معکوس و اندازه زبری‌ها این کاهش بیشتر شده است. به طوری که بیشترین کاهش مربوط به زبری 1 سانتی متر و شیب منفی %2 می‌باشد. که بطور متوسط کاهش اعماق نسبی در این تحقیق 15/31 می باشد.
طول پرش هیدرولیکی در این تحقیق فاصله افقی شروع پرش تا نقطه‌ای در روی سطح آب بلافاصله بعد از آخرین موج غلطان در نظر گرفته شده است. زبری همراه با شیب کف منفی، طول پرش را نسبت به حالت کلاسیک کاهش می‌دهد. بطور متوسط کاهش طول پرش در این تحقیق 6/39 درصد می‌باشد. بیشترین کاهش طول پرش مربوط به زبری 1 سانتی متر و شیب کف منفی %2 می‌باشد.
طول غلتاب پرش هیدرولیکی نیز نسبت به حالت کلاسیک کاهش یافت. بطور متوسط 3/32 درصد کاهش طول غلتاب وجود داشت. کاهش طول غلتاب در زبری 1 سانتیمتر و شیب کف منفی %2 از بیشترین مقدار برخوردار بود.
مقدار افت انرژی نسبی در حالت‌های مختلف شیب و زبری بیشتر از حالت کلاسیک بود. با افزایش شیب و اندازه زبری مقدار افت انرژی نسبی نیز افزایش یافت بطور متوسط مقدار افت انرژی نسبی در حالت شیب منفی و زبری حدود %21 بیشتر از حالت کلاسیک بدست آورده شد.
پروفیل‌های سرعت در مقاطع مختلف پرش هیدرولیکی روی بستر زبر همراه با شیب منفی مشابه بوده ولی این پروفیل‌ها با پرش هیدرولیکی در بستر صاف مقداری متفاوت می باشد. براساس روابط بدست آمده، مقیاس طولی بی‌بعد در بستر زبر همراه با شیب منفی در مقایسه با بستر صاف نرخ افزایش بیشتری را نشان می‌دهد.
ضخامت لایه مرزی بی‌بعد در بستر زبر با شیب کف منفی برابر با 66/0 به دست آمد که این مقدار در پرش بر روی بستر صاف 16/0 می‌باشد.
مقادیر ضریب نیروی برشی ε در بستر زبر با شیب کف منفی به ازای عدد فرود 5 در حدود 10 برابر بستر صاف است. با افزایش عدد فرود ضریب نیروی برشی در مقایسه با بستر صاف افزایش بیشتری را نشان می‌دهد. بطور متوسط ضریب زبری در این تحقیق حدود 5/11 برابر حالت کلاسیک بدست آمده است.
مقادیر ضرایب تصحیح انرژی در مقطع اولیه پرش در کلیه حالت‌ها بیشتر از ضرایب تصحیح مومنتم می‌باشد این در حالی است که کلیه ضرایب تصحیح انرژی و مومنتوم بیشتر از 1 می‌باشد، همچنین مقادیر ضرایب تصحیح انرژی در مقطع ثانویه پرش بیشتر از ضرایب تصحیح مومنتم می‌باشد.
مقادیر ضرایب تصحیح انرژی و ضرایب تصحیح مومنتم در مقطع اولیه پرش در کانال با شیب کف منفی و زبری بستر بیشتر از پرش هیدرولیکی کلاسیک است. البته با توجه به افزایش عمق آب در حالت‌های مختلف آزمایش در مقطع اولیه پرش نسبت به حالت کلاسیک این نتایج قابل انتظار بود.
درمقطع ثانویه پرش با توجه به کاهش عمق آب در حالت های مختلف مورد آزمایش نسبت به حالت پرش کلاسیک، کاهش میزان ضرایب تصحیح انرژیوضرایب تصحیح مومنتمنسبت به پرش کلاسیک قابل انتظار می‌باشد.
در مقطع ثانویه مقادیر ضرایب تصحیح انرژیو ضرایب تصحیح مومنتمبرای تمامی آزمایشات بیشتر از ضرایب تصحیح انرژیو ضرایب تصحیح مومنتمدر مقطع اولیه پرش می‌باشد ،که ناشی از بیشتر بودن عمق جریان درمقطع ثانویه نسبت به مقطع اولیه است.
با مقایسه روابط هیدرولیکی موجود و داده های آزمایشگاهی میزان خطا در اندازه گیری عمق ثانویه برابر با %16/5 بدست آمد که نشان دهنده دقت بالای داده های آزمایشگاهی می باشد.
5-3- پیشنهادات
برای توسعه نتایج حاصله و بخصوص استفاده عملی و کاربردی آن‌ها در طراحی حوضچه‌های آرامش لازم است تا تحقیقات بیشتر و برای شیب‌ها و زبری‌های متنوع‌تر انجام پذیرد.
با توجه به محدود بودن دبی فلوم آزمایشگاهی توصیه می‌گردد آزمایشات مشابهی در محدوده دبی‌های بیشتر تکرار گردد.
به دلیل عرض زیاد کانال امکان بدست آوردن عدد فرود بیشتر امکانپذیر نبود لذا پیشنهاد می‌گردد این آزمایشات در محدوده بیشتری از عدد فرود نیز انجام شود.
با نظر به نتایج حاصل شده پیشنهاد می‌گردد آزمایشاتی در جهت بررسی اثر قرارگیری زبری‌های مختلف در فواصل معینی از ابتدای حوضچه آرامش انجام گردد.
با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می‌گردد آزمایشات مشابهی همراه با قرار‌گیری پله مثبت یا منفی در انتهای حوضچه آرامش انجام گردد و ضمن مقایسه نتایج با داده های حاصل از این پژوهش نسبت به محاسن و یا معایب جایگزین نمودن شیب منفی و یا زبری با پله مثبت یا منفی بحث شود.
منابع
ابریشمی، ج. و م. حسینی. 1385.هیدرولیک کانال های روباز. چاپ چهاردهم. انتشارات دانشگاه امام رضا(ع).