مقایسه نتایج و فرسودگی شغلی

دانلود پایان نامه

) آزمون فرضیه فرعی سوم
فرض H0 : بین موفقیت فردی و سلامت روانی رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
فرض H1 : بین موفقیت فردی و سلامت روانی رابطه معنی‌داری وجود دارد.
با توجّه به اینکه ضریب همبستگی اسپیرمن برابر 229/0- می‌باشد بین موفقیت فردی و سلامت روانی رابطه منفی وجود دارد و با توجّه به اینکهsig برابر 039/0 بوده که از مقدار 05/0 کمتر می‌باشد لذا فرض H0 رد و فرض H1 تایید می‌گردد. بنابراین با اطمینان 95 درصد رابطه معنی‌داری بین کاهش موفقیت فردی و سلامت روانی وجود دارد(جدول 4ـ 17).
جدول 4ـ 17 : نتایج حاصله از آزمون همبستگی اسپیرمن بین کاهش موفقیت فردی و سلامت روانی
ضریب همبستگی اسپیرمن
sig (ضریب معنی‌داری)
229/0-
039/0
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
) فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
) مقدمه
پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها در فصل قبلی، در این فصل به جمع بندی و نتیجه گیری یافته‌های تحقیق خواهیم پرداخت. سپس به مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام گرفته اند خواهیم پرداخت.
) نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق
به منظور تحلیل فرضیه اصلی تحقیق یعنی اینکه بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی در کارکنان آزمایشگا مکانیک خاک استان گلستان و خراسان شمالی رابطه معنی‌داری وجود دارد از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید، که نتایج حاصله از آزمون بالا نشان داد با توجه به اینکه مقدار sig کمتر از سطح خطای 05/0 است، پس فرض H0 رد می‌شود و این بدین معناست که بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارکنان رابطه معنی‌داری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد و با توجه به منفی بودن مقدار ضریب همبستگی، رابطه معکوسی بین دو متغیر برقرار می‌باشد.
) نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول تحقیق
به منظور تحلیل فرضیه فرعی اول تحقیق یعنی اینکه بین تحلیل عاطفی و سلامت روانی در آزمایشگاه کارکنان مکانیک خاک استان گلستان و خراسان شمالی رابطه معنی‌داری وجود دارد از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید، که نتایج حاصله از آزمون بالا نشان داد با توجه به اینکه مقدار sig کمتر از سطح خطای 05/0 است، پس فرض H0 رد می‌شود و این بدین معناست که بین تحلیل عاطفی و سلامت روانی کارکنان رابطه معنی‌داری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد و با توجه به منفی بودن مقدار ضریب همبستگی، رابطه معکوسی بین دو متغیر برقرار می‌باشد. یعنی اینکه با افزایش تحلیل عاطفی کارکنان، میزان سلامت روانی آنها کاهش پیدا می‌کند.
) نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم تحقیق