مقایسه نتایج و نرم افزار

دانلود پایان نامه

برای مقایسه بهتر می توان کلیه اطلاعات مربوط به پروفیل های بی بعد شده سرعت را در یک شکل ترسیم نمود. شکل 148-4 منحنی پروفیل های بی بعد شده سرعت را برای تمامی داده های آزمایش نشان می دهد. مقدار پارامتر در تحقیق حاضر در محدوده 5/0 تا 9/0 و بطور متوسط 7/0 به دست آمد در حالی که ضخامت لایه مرزی بی بعد در بستر صاف، 16/0 است. با مقایسه نتایج این تحقیق با حالت کلاسیک ملاحظه می گردد که سرعت ماکزیمم بر روی سطح شیبدار منفی با زبری بستر نسبت به نازل دیواری کلاسیک در نقطه بالاتری اتفاق می افتد و ضخامت در پرش بر روی سطح شیبدار با زبری بستر بیشتر خواهد بود.
شکل 148-4- پروفیل‌های بی‌بعد شده سرعت برای تمامی داده‌های آزمایش
4-1-5- پروفیل سطح آب
جهت رسم پروفیل سطح آب ابتدا از تمامی پرش‌ها عکسبرداری صورت گرفت و سپس بوسیله نرم افزار Grapher7 تمامی عکس‌ها رقومی گردید و در اکسل نمودار آنها ترسیم شد. بدین ترتیب که در قسمت File منوی Import انتخاب گردید و عکس در صفحه قرار گرفت. سپس در قسمت Graph گزینه Diziting انتخاب شده و نقاط ابتدایی و انتهایی برای پرش تعیین شد و عکس ها رقومی گردید. سپس داده ها به نرم افزار Excel انتقال داده شد و نمودار آنها ترسیم گردید. شکل 150-4 تصویر رقومی شدن پرش هیدرولیکی را نشان می دهد.
شکل 149-4- فراخوانی عکس در نرم افزار Grapher7
شکل 150-4- نمونه رقومی شده پرش در نرم افزار Grapher7
شکل‌های 151-4 تا 166-4 پروفیل‌های سطح آب را برای انواع شیب‌های منفی و زبری‌های مختلف نشان می‌دهد. با استفاده از این اشکال می‌توان عمق‌های اولیه و ثانویه پرش را بدست آورد و با عمق‌هایی که توسط دستگاه عمق سنج الکتریکی اندازه‌گیری شده مقایسه کرد. همچنین با استفاده از این اشکال می‌توان طول پرش هیدرولیکی را حدس زد.
شکل151-4- پروفیل سطح آب در سطح بدون زبری و شیب صفر
شکل152-4- پروفیل سطح آب در سطح بدون زبری و شیب %6/0-
شکل 153-4- پروفیل سطح آب در سطح بدون زبری و شیب %3/1-
شکل154-4- پروفیل سطح آب در سطح بدون زبری و شیب %2-
شکل155-4- پروفیل سطح آب در زبری 1 میلیمتر و شیب صفر
شکل156-4- پروفیل سطح آب در زبری 1 میلیمتر و شیب%6/0-
شکل157-4- پروفیل سطح آب در زبری 1 میلیمتر و شیب%3/1-
شکل158-4- پروفیل سطح آب در زبری 1 میلیمتر و شیب%2-
شکل159-4- پروفیل سطح آب در زبری 4 میلیمتر و شیب صفر
شکل160-4- پروفیل سطح آب در زبری 4 میلیمتر و شیب %6/0-
شکل161-4- پروفیل سطح آب در زبری 4 میلیمتر و شیب %3/1-
شکل162-4- پروفیل سطح آب در زبری 4 میلیمتر و شیب %2-
شکل163-4- پروفیل سطح آب در زبری 1 سانتیمتر و شیب صفر
شکل164-4- پروفیل سطح آب در زبری 1 سانتیمتر و شیب %6/0-
شکل165-4- پروفیل سطح آب در زبری 1 سانتیمتر و شیب %3/1-