مقدار و تفاوت

دانلود پایان نامه

نمونه S28 یک سنگ رسوبی با سیمان و ااوئیدهای کربناتی و دارای مالاکیت می‌باشد. منحنی‌های طیفی سطح تازه و هوازده این نمونه که بسیار شبیه هم است سیماهای جذبی خاص کربنات یعنی 38/2، 33/2، 16/2 و 99/1 میکرومتر را به خوبی نشان می‌دهند. عامل OH باعث ایجاد جذب در 36/1 و 46/1 میکرومتر شده‌است. جذب در 2/2 و 3/2 و همچنین بازتاب در 55/0 میکرومتر به دلیل وجود مالاکیت سبز رنگ است (شکل 3-21).
شکل 3-21- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S28 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S30 یک آهک دولومیتی است که عمیقترین سیمای جذبی خاص کربناتها را در 33/2 و سپس در 49/2 و 99/1 میکرومتر نشان می‌دهد. جذب ضعیف در 26/2 میکرومتر ناشی از دولومیت است. جذب در 4/0 و 99/0 میکرومتر به دلیل اکسیدهای آهن می‌باشد (شکل 3-22).
شکل 3-22- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S30 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S33 یک سنگ آذرآواری است که عمیقترین سیمای جذبی در 21/2 و 34/2 میکرومتر را به ترتیب به دلیل عامل Al-OH و Mg-OH نشان می‌دهد. جذب ضعیف در ناحیه 4/0 میکرومتر مربوط به اکسیدآهن است. باند جذب OH در 41/1 میکرومتر به خوبی مشخص می‌باشد (شکل 3-23).
شکل 3-23- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S33 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S35(b) آهک دولومیتی لامینه‌ای، جذب عمیق در 36/1 و جذب در 9/1 میکرومتر به دلیل آب است. چندین سیمای جذبی ضعیف در 2/2 و 3/2 میکرومتر به ترتیب ناشی از بنیانهای Al-OH و Mg-OH می‌باشد. جذب12/1 و همچنین سیماهای جذبی در 4/0 و 95/0 میکرومتر هم به دلیل حضور اکسیدهای آهن است. جذب 26/2 میکرومتر ناشی از دولومیت است. این ویژگی ها مربوط به هر دو منحنی طیفی سطح تازه و هوازده بوده اما بازتاب کلی در سطح تازه بیشتر است (شکل 3-24).
شکل 3-24- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S35(b) (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S37، یک آهک است که بلورهای کوارتز و سیدریت نیز در آن دیده می‌شود. در منحنی سطح تازه آن اولین و دومین باند جذبی عمیق به ترتیب در 86/1 و 32/2 میکرومتر و همچنین جذب در 98/1 میکرومتر به دلیل باندهای ارتعاشی مربوط به یون CO32 است. این نمونه یک پهنای جذبی از 02/1 تا 1/1 و همچنین جذبهای نسبتا کم عمق در 68/0، 49/0 و 41/0 میکرومتر را به دلیل حضور اکسیدهای آهن نشان می‌دهد. جذب در 34/1 ناشی از یون OH است. علت جذب در 66/1 نیز به دلیل Fe2 می‌باشد (شکل 3-25- الف).
شکل 3-25- الف) منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به سطح تازه نمونه S37 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
سطح هوازده نمونه S37 اولین جذب عمیق در 03/2 و سومین جذب در 09/2 میکرومتر را احتمالاً به دلیل بنیان کربنات نشان می‌دهد. دومین جذب در 99/1، چهارمین جذب در 32/2 و نیز جذب در 87/1 میکرومتر ناشی از بنیان CO3 است. پنجمین و ششمین جذب در 02/1 و 4/0 میکرومتر به دلیل آهن دو ظرفیتی و جذب در 9/1 و 4/1 بخاطر حضور آب در نمونه است. جذب‌های ضعیف در 34/1 و 47/2 میکرومتر ناشی از بنیان OH می‌باشد. منحنی‌های طیفی سطح تازه و هوازده تفاوتهای اساسی با هم دارند و سطح هوازده بازتاب بالاتری نسبت به سطح تازه دارد (شکل 3-25- ب).
شکل 3-25- ب) منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به سطح هوازده نمونه S37 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به باند استر (سمت چپ).
نمونه S38(a) یک سیلت‌سنگ سرخ رنگ است که به دلیل مقدار فراوان اکسیدآهن در نواحی 45/0، 5/0، 87/0 و 12/1 میکرومتر دارای جذب می‌باشد. عمیقترین جذب در 22/2 میکرومتر ناشی از کانی‌های رسی و جذب در 36/1 و 4/1 میکرومتر بخاطر یون OH است (شکل 3-26).
شکل 3-26- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S38(a) (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).
نمونه S40 آهک دولومیتی، سطح هوازده این نمونه به دلیل بنیان CO32 در 35/2 میکرومتر جذب قوی نشان می‌دهد. حضور دولومیت با جذب ضعیف در 26/2 میکرومتر و حضور کانی‌های رسی در 21/2 میکرومتر مشخص می‌شود. جذبهای مربوط به اکسیدآهن و OH نیز به ترتیب در 4/0 و 41/1 میکرومتر دیده می‌شوند. سیماهای جذبی اصلی در سطح تازه مانند سطح هوازده است اما بازتاب سطح تازه بیشتر بوده و سطح هوازده سیمای جذب اکسیدآهن را با شدت بیشتری نشان می‌دهد (شکل 3-27).
شکل 3-27- منحنی طیفی توان تفکیک بالا مربوط به نمونه S40 (سمت راست)
و بازنویسی شده آن به 9 باند استر (سمت چپ).