مقطع متوسطه و روش پیمایشی

دانلود پایان نامه

3-3. برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری
جمعیت آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه 2 تهران میباشد. که بر اساس آمار سال 1392 جمعیت انان 20000 نفر می باشد.
با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران بدست آمده است. پژوهشگر اغلب نمونه هایی را که نماینده کل تن جمعیت باشد انتخاب می کند. اگر هدف او دستیابی به نتایج تعمیم پذیر است جمعیت نمونه وی باید نماینده بخش بزرگی از جمعیت باشد. یا دست کم ویژگی های عمومی ان جمعیت را در مجموع داشته باشد.(توسلی وهمکاران :36:1387).
روش نمونه گیری:
برای حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده استN=t2
بر اساس فرمول زیر حجم تقریبی نمونه به شرح زیر است:

d : دقت احتمالی مطلوب= ۵%
: t ضریب اطمینان 95 درصد= 96/1
p : وجود صفت مورد نظر
با قرار دادن اطلاعات مذکور در فرمول برآورد n ، حجم نمونه به‌دست آمده 384 نفر می‌باشد. بر این مبنا مشخص می شود که ارزش‌های نمونه با ضریب اطمینان 95 درصد قابلیت تعمیم آماری به جامعه را دارد.
4-3. ابزار گردآوری اطلاعات
در این تحقیق روش گردآوری اطلاعات در ادبیات تحقیق و مبانی نظری از کتابخانه برای روش اسنادی استفاده شده است و برای اطلاعات روش پیمایشی از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه شامل دو بخش اطلاعات فردی و سوالات مربوط به فرضیات می باشد که سوالات مربوط به این پرسشنامه از طیف 5 گزینه کاملا موافقم تا کاملا مخالفم طرح شده است.
ابزار سنجش
ابزار سنجش این پژوهش پرسشنامه 56 سوال می باشد؛ که 5سوال جهت سنجش متغیرهای جمعیتی/ 12سوال جهت سنجش نوع دوستی/ 9سوال جهت سنجش همدلی/ 6 سوال جهت سنجش مسوؤلیت و7 سوال جهت سنجش هزینه وپاداش و19 سوال جهت سنجش دینداری طراحی شده است.
در سنجش سازه نوع دوستی دو بعد نوع دوستی عادی 5 سوال و اضطراری 7سوال در سنجش سازه همدلی دو بعد تجسم دیدگاه دیگران5 سوال و پاسخ عاطفی 4 سوال در سنجش سازه مسوؤلیت اجتماعی دو بعد تعهد 4 سوال وپذیرش پیامد های رفتار 2 سوال در سنجش هزینه وپاداش دو یعد محاسبه گری 4 سوال و اهمیت پول 3 سوال در سنجش دینداری 4 بعد استنتاجی 5 سوال و تجربی 4 سوال/ ایدیولوژیکی 4سوال/ مناسکی 5 سوال مورد نظر گرفته شده است.
متغیرهای پژوهش
1/ نوع دوستی
این مفهوم به معنای غیر/ دیگرو دیگری میباشد.وبیانگر رفتاری است که هدف ان نفع
رسانی به دیگران است.(سایمونز:1991).در پژوهش حاضر نوع دوستی به معنای تمایل
به کمک رسانی وخدمت به دیگران به کار رفته و با توجه به این که می تواند گستره ای
از رفتارها را در بر گیرد.از دو بعد اضطراری (کمک رسانی هایی که مستلزم خطر
پذیری است)وعادی(کمک رسانی هایی که مستلزم خطر پذیری نیست)استفاده شده است.
2/همدلی
همدلی به معنای خود را به جای دیگران گذاشتند واز منظر دیگران به جهان اطراف