مقیاس استرس ادراک شده و انواع سبک های مقابله

دانلود پایان نامه

انعطاف پذیری: این عامل بیانگر علایق و نگرش‌های افراد نسبت به محرک‌های محیطی می‌باشد و مبین استقلال‌طلبی، کنجکاوی، آرمانگرایی و نوآوری‌ها است. نمره بالا در این عامل موید کاوشگری، جست‌و جو‌گری می‌باشد و نمره پایین در آن بیانگر این واقعیت است که شخص تمایل دارد وضعیت موجود را حفظ کند (مک‌کری و کاستا، 1998)
سازگاری: این عامل مبین تمایلات افراد در روابط بین فردی است. نمره بالا در این عامل بیانگر این واقعیت است که فرد تمایل دارد روابط اجتماعی بسیار قوی با کسانی داشته باشد که با آنها در ارتباط است. نمره پایین در این عامل نشان می دهد فرد بیشتر به نیازهای خود توجه دارد (گلدبرگ، 1990)
وظیفه شناسی:نمره بالا در این عامل بیانگر با وجدان بودن، هدفمند، و با اراده و مصمم می باشد. نمره در این عامل مبین این است که این افراد در بکارگیری اصول اخلاقی زیاد دقیق نمی باشند و در تلاش رسیدن به هدف هایشان بی حال هستند (گروسی فرشی، 1380)
در خصوص پایایی این پرسشنامه نتایج چندین مطالعه نشان می دهد که زیر مقیاس های NEO-FFI همسانی درونی خوبی دارند. به عنوان مثال کاستاومک کری (1992؛ به نقل از شعیری، عطری فرد، نیکخواه، قائم مقامی، 1385) ضریب آلفای بین 68/0 (برای مقبولیت) تا 86/0 (برای نوروزگرایی) را گزارش کرده اند. رونالد، پارکرواشتومپ(1998؛ به نقل از آلوجا، گارسیا، روسیروگارسیا، 2005) پایایی بین 62/0 تا 84/0 و 50/0 تا 84/0 را به ترتیب در دانشجویان و سربازان فرانسوی به دست آوردند گروسی فرشی (1380) این پرسشنامه را در ایران به فارسی ترجمه و بر روی دانشجویان ایرانی هنجاریابی کرده است، به منظور ارزیابی روایی ملاکی این آزمون از محاسبه همبستگی بین دو فرم، گزارش شخصی و گزارش مشاهده گر استفاده شده است، که ضرایب حاصل بین 45/0 تا 66/0 بوده اند. ضرایب پایایی این آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین 56/0 تا 76/0 بدست آمده است (گروسی فرشی، 1380). در این پژوهش آلفای کرونباخ برای پنج عامل بزرگ شخصیت (نوروزگرایی، برون گرایی، گشودگی) مقبولیت و وظیفه شناسی) به ترتیب برابر با 84/0، 63/0، 38/0، 66/0، و 76/0 بدست آمد.
3-5-2- پرسشنامه تاب آوری
برای سنجش میزان تاب آوری از مقیاس تاب آوری کانرو دیویدسون استفاده گردید. مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) یک ابزار 25 گویه ای است که کانر و دیویدسون آن را با بازبینی منبع پژوهشی (1991-1979) در زمینه تاب آوری تهیه نمودند. بررسی ویژگی های روانسنجی این مقیاس در گروه هایی مثل جمعیت های عمومی، مراجعه کنندگان به بخش مراقبت های اولیه، بیماران سرپایی پزشکی، بیماران با مشکل اختلال اضطراب فراگیر و بیماران مبتلا به اختلال پس از ضربه انجام شده است. سازندگان این مقیاس معتقدند که این پرسشنامه افراد تاب آور را از افراد غیر تاب آور در گروه های بالینی و غیربالینی جدا می کند و می تواند در موقعیت های پژوهشی و بالینی به کار رود (محمدی، 1384). این پرسشنامه در یک مقیاس پنج درجه ای از کاملاً نادرست تا همیشه درست ساخته شده است. به نحوی که کاملاً درست نمره یک، به ندرت درست نمره دو، گاهی درست نمره سه، اغلب درست نمره چهار و همیشه درست نمره پنج را به خود اختصاص می دهند. دامنه نمره گذاری این مقیاس بین 125-25 است.
کانرودیویدسون ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تاب آوری را 89/0 گزارش کرده اند همچنین ضریب پایایی حاصل از روش باز آزمایی در یک فاصله 4 هفته ای 87/0 بوده است.
نمره مقیاس تاب آوری کانرودیویدسون با نمرات مقیاس سرسختی کوباسا همبستگی مثبت معنادار و با نمره مقیاس استرس ادراک شده و مقیاس آسیب پذیری نسبت به استرس شیهان همبستگی منفی معناداری داشتند. که این نتایج حاکی از اعتبار همزمان اینمقیاس است. این مقیاس در ایران توسط محمدی در سال 1384 هنجار یابی شده است. برای سنجش روایی این مقیاس ابتدا همبستگی هر گویه با نمره کل مقوله محاسبه شده و همبستگی هر نمره با نمره کل به جز گویه 3 ضریب های بین 41% تا 64% را نشان داد و سپس از روش تحلیل عاملی استفاده شده است، قبل از سنجش تحلیل عاملی، دو شاخی KMO و آزمون کرویت بارتلت هم محاسبه شده و مقدار KMO برای 87/0 و مقدار تی دو در آزمون بارتلت 5556/28 به دست آمد که هر دو این موارد نشان دهنده شرایط مناسب برای انجام تحلیل عاملی است. برای پایایی این مقیاس هم از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است و میزان آن هم 89% گزارش شده است (محمدی، 1384) در پژوهش دیگری که توسط سامانی و همکاران (1386) برای بررسی پایایی این مقیاس در دانشجویان صورت گرفت، پایایی این مقیاس را 93% گزارش کردند. میزان شاخص KMO هم برابر 91% و ضریب کرویت بارتلت برای 47/2 گزارش شده است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی وجود پنج عامل شایستگی، استحکام شخصی، اعتماد به غرایز شخصی، تحمل عواطف منفی، پذیرش مثبت عواطف/ روابط ایمن، مهار / معنویت را برای مقیاس تاب آور یاد کرده است. چون روایی و پایایی زیر مقیاس ها هنوز به طور قطع تأیید نشده اند در حال حاضر نمره کل تاب آوری برای هدف های پژوهشی معتبر محسوب می شود (کانرودیویدسون 2003، نقل از بشارت، صالحی، شاه محمدی، نادعلی و زبردست، 1387) در این پژوهش نیز پایایی براساس آلفای کرونباخ محاسبه گردید و (74/0= ) به دست آمد.
3-5-3- نسخه ی کوتاه فهرست مقابله با موقعیت های تنیدگی زا (CISS-SF)
اندلر و پارکر (1990) را با هدف ارزیابی انواع سبک های مقابله ای افراد در موقعیت های تنیدگی زا شامل سبک های مقابله مساله مدار، هیجان مدار و اجتنابی طراحی کردند. این آزمون شامل 48 سوال است که هر 16 سئوال به یکی از ابعاد مقابله مربوط بوده و پاسخ به هر سوال بر اساس یک مقیاس از هرگز (1) تا خیلی زیاد (5) مشخص می شود. سبک مقابله اجتنابی قابل تفکیک به خرده مقیاس های حواس پرتی و مشغولیت اجتماعی است که هر یک به ترتیب از طریق 8 و5 سئوال ارزیابی می شوند. گفتنی است که سبک غالبهرفرد با توجه به نمره ی وی در هر یک از ابعاد سه گانه سبک های مقابله تعیین می شود، به بیان دیگر، هر کدام از رفتارها که در این مقیاس نمره بالاتری کسب کنند، آن رفتار به عنوان سبک مقابله ای ترجیحی فرد در نظر گرفته می‌شود (کاکابرایی و همکاران، 1390). نتایج تحلیل عاملی تاییدی بر روی نسخه کوتاه (21 سوالی) CISS در مطالعه کوهن که با هدف بررسی ساختار عاملی CISS-SF انجام شد نشان داد که الگوی چهار عاملی CISS-SF در مقایسه با الگوی چهار عاملی برازش بهتری با داده ها دارد. در پژوهش کوهن و همکاران (2006، نقل از کاکابرایی و همکاران، 1390) ضرایب آفای کرونباخ و ضرایب همبستگی حاصل از آزمون- با خرده مقیاس‌ها نشان داد که CISS-SF از اعتبار بالایی برخوردار است. در نسخه ی کوتاه CISS، هر یک از سبک های مقابله مساله‌مدرا، هیجان مدار و اجتنابی از طریق 7 سئوال اندازه گیری می شود. در مطالعه‌ی کاکابرایی و همکاران(1390) ضرلیب آلفای کرونباخ سبک‌های مقابله مساله‌مدار، هیجان‌مدار و اجتنابی در بین والدین کودکان استثنایی به ترتیب برابر با 84/0، 73/0، 65/0 و در کل 78/0 به دست آمد.
3-5-4-روش اجرای پژوهش
با توجه به جامعه آماری پژوهش که کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مقطع کارشناسی ارشد واحد کرمانشاه بودند هماهنگیهای لازم در دانشگاه صورت گرفت. آزمودنی ها به طور تصادفی ساده انتخاب شدند. ابتدا برای دانشجویان درباره‌ی پرسشنامه ها و نحوه‌ی پاسخگویی به سئوالات توضیح داده شد و به سئوالات آنان نیز پاسخ داده شد، سپس 300 پرسشنامه در میان دانشجویان توزیع گردید و پس از پاسخگویی به سئوالات پرسشنامه ها به محقق برگرداند شد.
3-5-5- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
برای پاسخگویی به پرسش‌های پژوهش حاضر، داده‌های جمع‌آوری شده در نرم افزار SPSS وارد و تجزیه و تحلیل شدند، در این پژوهش در بخش توصیفی به منظور توصیف یافته‌های آماری توصیفی شامل جدول فراوانی و درصد و شاخص‌های میانگین، میانه انحراف معیار و واریانس و در بخش استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده گردید.
فصل چهارم
یافته‌های پژوهش
این فصل از پژوهش با هدف تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و در راستای پاسخ به اهداف پژوهشی تدوین شده است. یافته های حاصل از تحقیق در بخش توصیفی و تحلیلی ارائه شده است. در بخش توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته، ویژگیهای فردی در قالب جداول توزیع فراوانی تشریح شده است. در بخش تحلیلی از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
4-1- توصیف داده ها
در این بخش به بررسی و تحلیل اطلاعات مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی پرداخته شده است. اطلاعات توصیفی پاسخ دهندگان به پرسشنامه این پژوهش در زیر خلاصه و تحلیل شده اند.
4-1-1- جنسیت
با توجه به داده ها و یافته های پژوهش، 3/54 درصد افراد پاسخگو مرد و 7/45 درصد نیز زن بوده اند (جدول 4-1).